Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Πότε πέθανε καί ἀπό ποιόν σκοτώθηκε o Ἀχιλλέας;


ΜΕ ΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΑΪΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Γράφει ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Στό "Μόν Ρεπό" τῆς Κέρκυρας ὑπάρχει ἓνα περίτεχνο ἀντίγραφο τοῦ
Ἀχιλλέα νά πιάνει μέ ὀδύνη τό βέλος, πού ἒχει μπηχθῆ στήν δεξιά του
φτέρνα, περιμένοντας καθιστός καί μέ ὀδύνη τόν θάνατο.
Ἂραγε πεθαίνει κανείς ἂν δεχθῆ ἓνα βέλος στήν φτέρνα;
Ἐντελῶς ἀπίθανο.
Πῶς πέθανε λοιπόν ὁ Ἀχιλλέας; Τό θέμα εἶναι λίγο πολύπλοκο, ἀλλά ὃσοι
ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται γιά τόν Ὃμηρο, εἶμαι βέβαιος ὃτι θά
ἱκανοποιηθοῦν ἀπό τίς ἐξηγήσεις πού ἀκολουθοῦν, καί πού βασίζονται,
ὃπως πάντα, στό πληροφοριακό ὑλικό τῶν ἐπῶν, καί ὂχι στίς φαντασιώσεις
τῶν γνωστῶν μας παλαιοτέρων φιλολόγων, πού δίδαξαν τά παιδιά μας καί
τά ἐγγόνια μας, περνῶντας στρεβλές πληροφορίες γιά τόν Ὃμηρο, γιά
λόγους πού τούς ἀφοροῦν.
Ὁ θάνατος τοῦ Ἀχιλλέα πολλαπλῶς προαγγέλεται στήν Ἰλιάδα, ἀλλά
οὐδέποτε ἐπισυμβαίνει στό ἒπος.
Γνωρίζει ὁ ἲδιος πολύ καλά πώς θά πεθάνη, καί μάλιστα λέει ὃτι ἂν
ἒμενε στήν Φθία, θά κληρονομοῦσε τό βασίλειο τοῦ Πηλέως. Ἀλλά
προτίμησε νά πολεμήση στό τρωικό πεδίο καί ὂχι μόνο.
Τό γνωρίζει ἡ μητέρα του ἡ Θέτις, ἡ ὁποία αὐτοαποκαλεῖται
κακογεννήτρα, ἐπειδή γέννησε παιδί ὀλιγόζωο.
Τόν θάνατό του προαναγγέλει ὁ Ἓκτορας, ἐνῶ ὁ Ἀχιλλέας τόν ἒχει
τρυπήσει μέ τό δόρυ του στόν λαιμό.
Τό ἲδιο καί ἓνας ἀπό τούς ἳππους του, ὁ Ξάνθος, μιλῶντας μέ ἀνθρώπινη φωνή.
Ὡστόσο ὁ θάνατός του δέν ἐπισυμβαίνει στήν Ἰλιάδα, πού καταλήγει μέ τόν στίχο:

"ὡς οἳ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἓκτορος ἱπποδάμοιο"
(ἒτσι αὐτοί φρόντιζαν τόν τάφο τοῦ ἱπποδαμαστῆ Ἓκτορα).
Πότε λοιπόν σκοτώθηκε ὁ Ἀχιλλέας; Καί ποιός τόν σκότωσε; Κάτω ἀπό
ποιές συνθῆκες;
Ἐδῶ ὁ παντογνώστης Ὃμηρος ἀφιερώνει δεκάδες στίχους γιά τόν
ἐπισυμβάντα θάνατο ὂχι μόνο τῶν μεγάλων, ἀλλά καί τῶν μικροτέρων
ἡρώων. Καί περί τοῦ θανάτου τοῦ Ἀχιλλέως οὐδέ γρί;
Στόν τρωικό πόλεμο οἱ μεγάλοι ἣρωες δοξαζόντουσαν ὃταν σκότωναν
μεγάλους ἣρωες τῶν ἀντιπάλων. Ὁ Ἓκτορας γιά παράδειγμα σκοτώνει τόν
Πάτροκλο μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἀπόλλωνα. Ὁ Διομήδης σκοτώνει τόν βασιλιᾶ
τῶν Θρακῶν Ρῆσο καί τραυματίζει τήν ἲδια τήν Ἀφροδίτη, ἀλλά καί τόν
Ἂρη. Ὁ Μενέλαος πάλι σκοτώνει τόν βασιλιᾶ τῶν Παφλαγόνων Πολυμαίνη καί
μονομαχεῖ μέχρι θανάτου μέ τόν Ἀλέξανδρο (Πάρι).
Τόν Ἀχιλλέα, ποιός τόν σκότωσε;
Οἱ σχολαστικοί φιλόλογοι, πού δίδασκαν τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια
μας τά ὁμηρικά ἒπη, ὑποστήριζαν στίς διδακτικές μεταφράσεις, ὃτι ὁ
Ὃμηρος μᾶς περιγράφει τίς τελευταῖες 51 ἡμέρες τοῦ πολέμου. Κάθονται
καί μετροῦν κατά τήν σειρά τῶν ραψωδιῶν: Ἐννέα ἡμέρες ὁ Ἀπόλλων
τοξεύει τό στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν. Τήν δεκάτη παίρνουν ἀπό τήν σκηνή
τοῦ Ἀχιλλέα τήν ἀγαπημένη του Βρισηίδα. Τήν 21η ἡμέρα ἡ Θέτις παίρνει
ὑπόσχεση ἀπό τόν Δία νά τιμήση τόν Ἀχιλλέα προκαλῶντας ἀπώλειες στούς
Ἀχαιούς. Τήν 24η οἱ Ἀχαιοί χτίζουν ἀμυντικό τεῖχος. Τήν 26η πρός 27η ὁ
Ἣφαιστος ἑτοιμάζει νέα πανοπλία στόν Ἀχιλλέα. Τήν 28η ἡμέρα γίνεται ἡ
ταφή τοῦ Πατρόκλου. Ὓστερα ἀπό 12 ἡμέρες ὁ Πρίαμος ζητεῖ ἀπό τόν
Ἀχιλλέα τό σῶμα τοῦ Ἓκτορος. Γίνεται ἀνακωχή 11 ἡμερῶν γιά νά μαζέψουν
ξύλα οἱ Τρῶες, τήν δεκάτη γοοῦν καί καῖνε τόν Ἓκτορα καί τήν 11η
ὑψώνουν τύμβο.
Σύνολο – καταλήγουν εὐηθῶς- 51 ἡμέρες.
Καί μετά; Τί γίνεται; Συνεχίζεται ὁ πόλεμος;
Ἡ τελευταία κουβέντα πού ἒχει ὁ Ἀχιλλέας μέ τόν Πρίαμο εἶναι:
"Θά σοῦ κάνω αὐτό πού ζητᾶς, γέρο. Θά πάψω τόν πόλεμο γιά 12 ἡμέρες".
Ὁ Πρίαμος τοῦ εἶχε πεῖ προηγουμένως: "Τήν δωδεκάτη ξαναρχίζει ὁ πόλεμος, ἂν χρειασθῆ".
Δέν γνωρίζουμε λοιπόν στήν Ἰλιάδα ἂν ὁ πόλεμος συνεχίσθηκε, ἂν
σκοτώθηκε ὁ Ἀχιλλέας καί ἀπό ποιόν.
Ξαναβρίσκουμε τόν Ἀχιλλέα νεκρό πλέον στόν Ἃδη, στήν <Νέκυια>, τήν
νεκρομαντεία, στήν ραψωδία λ. Ἐκεῖ συναντᾶται μέ τόν Ὀδυσσέα, πού
κατέβηκε στόν Κάτω Κόσμο γιά νά πάρη χρησμό ἀπό τόν μάντι Τειρεσία,
καί ἒχουν μιά συνομιλία. Ὁ Ἀχιλλέας φαίνεται νά μή γνωρίζη τό τέλος
τοῦ πολέμου καί ρωτάει ἐναγωνίως τόν Ὀδυσσέα ἂν ἒχη μάθει κάτι γιά τόν
πατέρα του τόν Πηλέα καί γιά τόν γιό του τόν Νεοπτόλεμο, πού δέν εἶχε
δεῖ καθόλου κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐπειδή μεγάλωνε στήν Σκύρο.
Ὁ Ὀδυσσέας τοῦ λέει ὃτι δέν γνωρίζει τίποτε γιά τόν πατέρα του, ἂν ζῆ
ἢ πέθανε, ἀλλά γνωρίζει πολλά γιά τόν γιό του. Λέει ὁτι ὁ ἲδιος πῆγε
καί τόν ἒφερε ἀπό τήν Σκύρο. Πολεμοῦσε γενναῖα, ἦταν ἀτρόμητος,
μυαλωμένος καί σκότωσε πολλούς Τρῶες, ἡγούμενος τῶν Μυρμιδόνων.
Μάλιστα, εἶχε μπεῖ στήν κοιλιά τοῦ δουρείου ἳππου μαζί μέ ἂλλα
παλικάρια καί ἀνυπομονοῦσε νά βγῆ καί νά σκοτώση μέ τό ξίφος του
πολλούς Τρῶες. Τόν συγκράτησε ὁ Ὀδυσσέας.
Ἂρα, ὁ πόλεμος συνεχίσθηκε μετά τήν ταφή τοῦ Ἓκτορος. Σ᾽ αὐτές τίς
μάχες κάπου σκοτώθηκε καί ὁ Ἀχιλλέας. Πότε ὃμως; Ἀπό ποιόν; Γιατί δέν
ξέρουμε τί ἀκριβῶς συνέβη στόν μεγαλύτερο ἣρωα τοῦ πολέμου;
Κι ἀκόμη συμπεραίνουμε ὃτι ὁ δούρειος ἳππος κατασκευάστηκε μετά τόν
θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα, ἀφοῦ μέ τό στρατήγημα αὐτό ἒπεσε ἡ Τροία, ἐνῶ ὁ
Ἀχιλλέας δέν ζοῦσε, ἀφοῦ δέν γνωρίζει ὃτι ὁ γιός του ὁ Νεοπτόλεμος,
εἶχε μπεῖ στήν κοιλιά τοῦ ξύλινου ἀλόγου.
Ἐπίσης ξαναβρίσκουμε νεκρό τόν Ἀχιλλέα στήν ραψωδία ω τῆς Ὀδύσσειας νά
συνομιλῆ μέ τόν ἐπίσης νεκρό Ἀγαμέμνονα, πού ἐσφάγη ἀπό τόν Αἲγισθο
καί τήν Κλυταιμνήστρα.
Οὒτε ἐδῶ μαθαίνουμε πῶς πέθανε ὁ Ἀχιλλέας καί ἀπό ποιόν σκοτώθηκε.
Μαθαίνουμνε μόνο πῶς ἐτάφη διά στόματος Ἀγαμέμνονος, ὃτι τοῦ ἒγινε
πολυτελεστάτη κηδεία, μέ ὃλες τίς Μοῦσες παροῦσες, μέ σπουδαῖο τύμβο
καί πολλά κτερίσματα, ὃσα κανένας ἂλλος νεκρός βασιλιάς δέν εἶχε πάρει
ποτέ. Τόν κλαίγανε 17 ἡμέρες καί 17 νύχτες, κι ἦσαν ἐκεῖ ὃλοι οἱ
ἀθάνατοι θεοί καί ὃλοι οἱ θνητοί. Ἡ μητέρα του ἒφερε χρυσό ἀμφορέα
ὃπου περισυνέλεξε τά ὀστά του, μετά τήν πυρά, καί τά ἒβαλε ἀνάκατα μέ
τοῦ Πατρόκλου. Καθώς καιγόταν ἒτρεχαν γύρω ἀπό τήν πυρά πεζοί καί
ἱππεῖς, ἒγιναν ἑκατόμβες καί ὁ τύμβος του ἦταν μεγάλος κι ἒβλεπε στόν
πλατύ Ἑλλήσποντο, γιά νά φαίνεται μακριά ἀπό τούς ναυτιλλομένους. Τά
ἒπαθλα στούς ἀγῶνες πού ἀκολούθησαν τά ἒφερε ἡ ἲδια ἡ Θέτις. Καί
καταλήγει ὁ Ἀγαμέμνων:
Ἒτσι κι ἂν πέθανες κι ἐσύ, δέν ἒχασες τό ὂνομα,
πάντα ἡ δόξα ἀθάνατη, Ἀχιλλέα, στούς ἀνθρώπους.
Ἐνῶ γιά ἐμέ τί ὂφελος, πού πόλεμο ἑτοίμασα;
Φαίνεται λοιπόν ὃτι ὁ Ὃμηρος, δηλαδή ὁ Ὀδυσσέας ὃπως ὑποστηρίζω ἐδῶ
καί τριάντα χρόνια μέ τά βιβλία μου, ἢ δέν ἒμαθε ποτέ ποιός σκότωσε
τόν Ἀχιλλέα, ἢ δέν ἢθελε να πῆ. Δέν εἶναι δυνατόν ὁ Ὃμηρος, πού
γνωρίζει τά πάντα γιά τούς πάντες, φίλους καί ἐχθρούς, πού εἶναι πηγή
πληροφοριῶν γιά κάθε μεταγενέστερο ποιητή, συγγραφέα, ἀοιδό, φιλόσοφο,
γεωγράφο, ἐπιστήμονα, τραγωδό, νά μή γνωρίζη τόν τρόπο θανάτου τοῦ
πρωτοήρωα τῆς Ἰλιάδος καί τόν φονέα του.
Ἐκτός ἂν τόν σκότωσε κάποιος παρακατιανός, ἢ ὁ θάνατός του δέν ἦταν
ἀντάξιος τῆς ἀνδρείας του καί δέν θέλησε νά τό ἀποκαλύψη, ἂν καί τό
ἦθος τοῦ ποιητοῦ δέν θά τοῦ ἐπέτρεπε παρόμοια παρασιώπηση. Ὁ Ὃμηρος
δέν θά ἀπέκρυπτε τόν θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα καί τόν φονέα του. Ἁπλῶς δέν
τό ἒμαθε ποτέ. Καί ἒτσι δέν θά τό μάθη ποτέ κανείς.
Η ΠΟΜΦΟΛΥΓΑ ΤΗΣ "ΑΧΙΛΛΕΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ"
Ὡστόσο ὃλος ὁ κόσμος ὁμιλεῖ γιά τήν "Ἀχίλλειον πτέρναν", ἀγγλικά
Achilles heel, γαλλικά talon d’ Achille καί ἀνάλογα στήν γλῶσσα τους
οἱ Πορτογάλοι, οἱ Ἰταλοί, οἱ Γερμανοί, οἱ Ὁλλανδοί, οἱ Σουηδοί, οἱ
Τσέχοι, οἱ Πολωνοί, οἱ Ρουμάνοι, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Κινέζοι, οἱ Ἰάπωνες,
οἱ Κορεάτες, οἱ Ἂραβες κ.ἂ. ἐπιβεβαιώνοντας ἒτσι γιά μία ἀκόμη φορά
ὃτι γνωρίζουμε πολύ καλά ὃσα δέν εἶπε ὁ Ὃμηρος καί ἀγνοοῦμε ὃσα εἶπε.
Προφανῶς, κάποιος παραμυθάς τῆς ἀρχαιότητος, ὁρμούμενος ἀπό τόν στίχο
τῆς Ἰλιάδος Χ, 358, ὃπου ὁ θνήσκων Πάτροκλος λέει στόν Ἀχιλλέα νά
προσέξη μήπως θυμώσουν οἱ θεοί καί στείλουν τόν Πάρι μέ τόν Ἀπόλλωνα
καί τόν σκοτώσουν, συμπεραίνει ὃτι ὁ Ἀχιλλέας σκοτώθηκα ἀπό τόν Πάρι
πού τοῦ κάρφωσε τό "πάριον βέλος" στήν φτέρνα του, χωρίς αὐτό νά
ἀναφέρεται πουθενά στήν Ἰλιάδα ἢ στήν Ὀδύσσεια.
Αὐτό τό παραμύθι περπάτησε στούς αἰῶνες, καθώς οἱ παραμυθάδες
ἐπενόησαν καί τόν μύθο ὃτι ἡ Θέτις ἢθελε νά κάνη τόν γιό της ἂτρωτο
καί ἀθάνατο, καί τόν κράτησε πάνω ἀπό τήν ἱερή φλόγα γι᾽ αὐτό τόν
σκοπό, ἀφήνοντας τρωτό μόνο τό σημεῖο τῆς φτέρνας ἀπό ὃπου τό
κρατοῦσε. Μά ἂν εἶχε συμβεῖ αὐτό, γιατί ἡ θεά δέν…ἂλλαζε χέρι ὣστε τό
ἱερό πῦρ νά "ἀθανατοποιήσει" καί τήν φτέρνα; Γιά τόσο ἀνόητες περνοῦν
τίς θεές; Πέραν τούτου,ὃπως εἲπαμε, κανείς θεός ἢ ἣρωας δέν
ὑποστηρίζει στά ἒπη ὃτι ὁ Ἀχιλλέας ἦταν ἂτρωτος ἢ ἀθάνατος. Τό
ἀντίθετο μάλιστα.
Η ΣΤΕΝΟΜΥΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣ
Ἀπό τήν ἂλλη πλευρά ἀποκαλύπτεται ἡ στενομυαλιά τῶν νεωτέρων
φιλολόγων, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς νομίζουν ὃτι ὁ Ὃμηρος μᾶς ἀφηγεῖται τά
περιστατικά τῶν τελευταίων 51 ἡμερῶν τοῦ τρωικοῦ πολέμου. Λές καί οἱ
ραψωδίες κατ᾽ ἀλφαβητική σειρά, ὃπως τίς κατέταξαν οἱ Ἀλεξανδρινοί,
ἀπηχοῦν κατά σειρά τά πολεμικά γεγονότα πού ἀφηγεῖται ὁ ποιητής, ἐνῶ
στήν πραγματικότητα συμπυκνώνει στό ἒπος τῆς Ἰλιάδος ἀφηγούμενος
πραγματικά περιστατικά, ὂχι κατά σειρά, ἀλλά συνθετικά, ὃπως τά
συγκράτησε καί τά συνέθεσε ὁ ποιητικός νοῦς.
Δέν εἶναι δυνατόν στό Ε 576 τῆς Ἰλιάδος νά σκοτώνεται ὁ βασιλιάς τῶν
Παφλαγόνων Πολυμαίνης καί στό Ν 656 τῆς Ἰλιάδος νά…παρίσταται στήν
ἐκφορά τοῦ παιδιοῦ του. Νομίζουν οἱ "ἀναλυτικοί", δηλαδή οἱ
χωρίζοντες, ὃτι αὐτό εἶναι ἀπόδειξη πώς ἂλλος ποιητής ἒγραψε τήν μία
σκηνή καί ἂλλος τήν ἂλλη.
Καί ἒρχονται οἱ δικοί μας, οἱ πιό ἒξυπνοι φιλόλογοι, νά δώσουν
ἀπάντηση σ᾽ αὐτό τό παράδοξο, διδάσκοντας τά παιδιά μας ὃτι ὁ
Πολυμαίνης δέν εἶναι πρόσωπο πραγματικό, ἀλλά…ποιητικό! Ἒτσι, λένε,
εἶναι ποιητικά δικαιολογημένη αὐτή ἡ ἀντίφαση καί ὃτι ἡ Ἰλιάδα εἶναι
δημιούργημα καλλιτεχνικό καί τά ἀφηγούμενα περιστατικά τοῦ
πολέμου…φαντασιώσεις.
Καί ὃλα αὐτά ξεκινοῦν ἀπό τήν ἀνοησία νά…μετροῦν τίς ἡμέρες τοῦ
πολέμου. Ὑπάρχουν πολλά καί τρανταχτά παραδείγματα στό ἒπος τῆς
Ἰλιάδος, πού ἀποδεικνύουν ὃτι ὁ Ὃμηρος ἐπισημαίνει καί συμπυκνώνει τά
σημαντικότερα γεγονότα τοῦ τρωικοῦ πολέμου καί δέν ἀφηγεῖται τά
περιστατικά (ποιητικά δημιουργήματα ὃπως λένε οἱ φιλόλογοι) τῶν 51
τελευταίων ἡμερῶν τοῦ πολέμου.
Γιά παράδειγμα, στό Γ τῆς Ἰλιάδος ὁ Πρίαμος καί οἱ δημογέροντες τῶν
Τρώων βρίσκονται πάνω στά τείχη τῆς Τροίας μαζί μέ τήν Ἑλένη καί
ζητοῦν ἀπό αὐτή νά τούς ἐξηγήση ποιός εἶναι ὁ τάδε καί ὁ δεῖνα ἣρωας,
πού βλέπουν νά πηγαινοέρχονται στό πεδίο τῆς μάχης.
Μά θά περίμενε 10 χρόνια πολέμου γιά νά μάθη ὁ Πρίαμος ποιός ἦταν ὁ
Ἀγαμέμνων, ποιός ὁ Μενέλαος, ποιός ὁ Ὀδυσσέας κλπ; Καί νά τούς
ὀνοματίση ἡ Ἑλένη; Αὐτό ἀσφαλῶς ἒγινε στήν ἀρχή τοῦ πολέμου.
Ἢ ὃταν περιγράφεται ἡ κατασκευή τοῦ τείχους τῶν Ἀχαιῶν, πού
ἀποδεικνύει ὃτι πρόκειται γιά μεγάλο ἀμυντικό ἒργο, μέ τείχη, μέ τάφρο
μεγάλη κατάσπαρτη μέ μυτερούς πασσάλους γιά νά ἐμποδίζεται ἡ εἲσοδος
τῶν ἁρμάτων καί τῶν ἳππων, ἒργο πού γιά νά τό καταστρέψη ὁ Ποσειδῶν
εἶδε κι ἒπαθε κι ἒστρεψε τά ρεύματα ὃλων τῶν ποταμῶν γιά νά γκρεμίση
καί νά τό κάνη "θαλασσόπλοον", αὐτό τό ἒργο φτιάχθηκε μέσα σέ μία…
ἡμέρα, τήν 24η, ἢ στίς πρῶτες δέκα ἢ εἲκοσι ἡμέρες τοῦ πολέμου, γιά νά
καταστραφῆ λίγες ἡμέρες ἀργότερα;
Ὃλα αὐτά τά ὀνόματα τῶν ἡρώων, Ἀχαιῶν καί Τρώων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν,
ἡ οἰκογενειακή τους κατάσταση, ἂν ἦσαν πλούσιοι ἢ φτωχοί, ἂν πῆραν ἢ
ἒφεραν προῖκα, ἂν ἦσαν νόθοι ἢ γνήσιοι γιοί, ὁ τρόπος θανάτου τοῦ
καθενός κλπ. εἶναι ὃλα φαντασιώσεις;
Καί πῶς τά φαντάστηκε ὃλα αὐτά ὁ "τυφλός " κατά τά ἂλλα Ὃμηρος καί
ἐμπνεύσθηκε ἀπό γεγονότα τοῦ τρωικοῦ πολέμου, πού συνέβησαν 500 χρόνια
νωρίτερα ἀπό τότε πού αὐτός τά ἒγραψε;
Μπορεῖτε ἐσεῖς, ἂν εἲσαστε λογοτέχνης ἢ ποιητής, νά ἐμπνευσθῆτε καί νά
γράψετε ποιήματα ἢ βιβλία ἀπό τά γεγονότα τοῦ Μεσαίωνα;
Αὐτά τά..ὀλίγα ἐπί τοῦ παρόντος.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

115 σχόλια:

 1. "Ἂραγε πεθαίνει κανείς ἂν δεχθῆ ἓνα βέλος στήν φτέρνα;
  Ἐντελῶς ἀπίθανο."

  Φυσικά και ΔΕΝ πεθαίνει κανείς απο ένα τραύμα στην φτέρνα, όσο άσχημο και να είναι ....αλλά άν το βέλος έχει πριν διαποτισθεί με ένα ειδικό δηλητήριο τότε γίνεται ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ. Το βέλος που τρύπησε τον Αχιλλέα ήταν δηλητηριασμένο.!! Ο Απόλλων (Σμινθεύς) ήταν αυτός που βοήθησε τον Πάρι απο τις πολεμίστρες να τοξεύσει και να πληγώσει τον Αχιλλέα* αλλά . Ο Όμηρος κάνει 504 αναφορές στο πρόσωπό του Αχιλλέα , και το όνομά του συνοδεύεται από πολλά επίθετα, δηλωτικά της παρουσίας του (ή επιθετικούς προσδιορισμούς), τα οποία τον χαρακτηρίζουν ως πρόσωπο.

  Ο Αχιλλέας είναι : διος, φίλος Διός, διογενής, ποδάρκης, πόδας ωκύς, ποδώκης, θεοείκελος(θεόμορφος), Πηλείων, Πηλείδης, Αιακίδης… εντύπωση μας κάνει βέβαια η συχνή εμφάνιση των επιθέτων (και των προσδιορισμών) που αναφέρονται στην ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ, ως κυρίαρχο γνώρισμά του, τα οποία συνοδεύουν το όνομά του 71 φορές !

  Ο Αχιλλέας ΞΕΡΕΙ ότι θα ΠΕΘΑΝΕΙ, αλλά δεν τον τρομάζει αυτό το γεγονός. Μάλιστα πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη, το άλογό του (που απόκτησε φωνή από την Ήρα) πρώτο μας θυμίζει πως ο Αχιλλέας είναι θνητός και τρωτός λέγοντάς του :
  " είναι η ώρα σου κοντά……………….………
  μέγας θεός ο αίτιος και ανίκητη είναι η μοίρα.." Τ- 408,9

  Στην ρήση του αλόγου ο Αχιλλέας αντιδρά όπως ένας κοινός θνητός που μπορεί στον πόλεμο ανά πάσα στιγμή να πεθάνει :
  "μου προμαντεύεις, Ξάνθε, το θάνατο ; και μόνος το γνωρίζω…" Τ- 418,9

  Επίσης όταν ο Έκτορας πριν την μονομαχία του ζητά να ανταλλάξουν όρκους ότι δεν θα κακοποιήσουν το σώμα όποιου σκοτωθεί και ότι θα το αποδώσουν λέγει :

  "μην μου προσφέρεις σύμβασες, ω Έκτωρ μισητέ μου,
  ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ και άνθρωποι ποτέ δεν όμωσαν ειρήνη
  ΛΥΚΟΙ κι αρνιά δεν πρόκειται ποτέ να ομογνωμήσουν
  αλλά έχθρα έχουν άσπονδη κακή αναμεσά τους …"

  Βλέπουμε ότι μας δείχνει μια ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ανάμεσα σε αυτόν και στον Έκτωρα ,δηλαδή ΔΕΝ θεωρεί τον εαυτό του ίσο και όμοιο με τον Έκτωρα, αλλά ΑΝΩΤΕΡΟ.!!Επίσης αυτός ο "θεός" Απόλλων Σμινθεύς (δηλαδή ποντικός) ήταν που έστειλε και μια αρρώστια μάστιγα στο στρατόπεδο των Ελλήνων ,ποιοί είναι καλοί στα φαρμάκια και μπορούσαν να φτιάξουν και ένα ειδικό δηλητήριο για το βέλος που τα τρυπούσε την φτέρνα του Αχιλλέα;; Ποιοί είχαν για θέο τους τον "θεό" Ποντικό (Σμινθεύς=ποντικός) και πλήρωναν με ΧΡΥΣΟΥΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΣ;;Οι Τρώες στην κυριολεξία λάτρευαν τον θεό Άμμων, αλλά το όνομα ΆΜΜΩΝ είναι παραφθορά του Αμμούν, και αυτό με την σειρά του είναι παραφθορά του "Νααμούν".!!

  * Ο Αχιλλέας πριν ονομαζόταν "Λιγύρων".! Λιγύς=Οξύς ήχος, ηδύς και Λιγυρώς= ηδέως είχε δηλαδή γλυκιά και μελωδική φωνή. Το γυναικείο του όνομα όσο ήταν "κρυμμένος" ήταν Πυρραία....αλλλα και η Θεσσαλία πρότερα ονομαζόταν Πυρραία (απο την γυναίκα του Δευκαλίωνα Πύρρα, ήταν δηλαδή ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ)....και ποιό πριν Αιμονία. Η Θεσσαλία λεγόταν παλαιότερα Πυρραία, όπως λέει και ο Ριανός

  Υ.Γ 1 "ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΤΗΣ=ΑΤΙΟΣ ΛΟΦΟΣ ΟΥΤΩ ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ,ΙΛΙΟΝ ΠΟΛΙΣ ΤΡΩΑΔΟΣ,ΗΝ ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΑΤΗΝ ΕΚΑΛΟΥΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΛΟΦΟΙ ΔΥΟ."

  Υ.Γ 2 Ο Πάτροκλος δεν ήταν ένας απλός επιστήθιος φίλος του Αχιλλέα, αλλά ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΞΑΔΕΛΦΟΣ.Παππούς του Πατρόκλου ήταν ο Άκτορας ο βασιλιάς της πόλης Φερές, ο οποίος φέρεται να έχει παντρευτεί την Αίγινα, την μητέρα του Αιακού και ο Μενοίτιος είναι γιός της, συνεπώς ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος έχουν πολύ στενή συγγενική σχέση. Η στενή τους συγγενική σχέση προκύπτει και από την αναφορά του Απολλόδωρου ότι ο Πάτροκλος κατά τον "Φιλοκράτη ήταν γιος του Μενοικέα και της Πολυμήλης της κόρης του Πηλέα" ! κάτι που σημαίνει ότι είναι πρώτα ξαδέλφια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο Κώστα Δούκας όμως, λέει ότι στους στοίχους της Ιλιάδας δεν αναφέρεται πουθενά αυτό καθ' αυτό το γεγονός του θανάτου του Αχιλλέα. Η αναφορά στον στίχο Χ358 που προαναγγέλλει τον τρόπο του πιθανού θανάτου του, από τον θνήσκων Πάτροκλο, δεν αποτελεί τεκμήριο αληθείας, αν δεν επαληθευτεί στην πορεία μέσα από τους στίχους του Ομήρου. Το ερώτημα είναι, για ποιον λόγο αποκρύπτεται ο τρόπος θανάτου του Αχιλλέα και δεν ομολογείται ξεκάθαρα και με σαφήνεια από τον ποιητή. Όλοι υποθέτουν ότι ο Αχιλλέας πέθανε με τον τρόπο που είπε ο Πάτροκλος, ενώ δεν θα έπρεπε να αποδεχτούν ως ισχυρή και πειστική, αυτή την αναφορά.
  Σε αυτό το ερώτημα, ούτε εγώ έχω κάποια απάντηση να δώσω.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ΛΥΚΙΕ

   Ο Αχιλλέας έπεσε θύμα συνομωσίας, τον σκοτώνουν μπροστά η μέσα στο ναό του Θυμβραίου Απόλλωνα.Ιερέας του Θυμβραίου Απόλλωνα ήταν ο Λαο-κόων .Ο Αχιλλέας σκοτώθηκε όπως προέβλεψε η Θέτιδα, πριν πέσει η Τροία.Είπαμε κάθε επίθετο σημαίνει και μια ιδιότητα, Θυμβ(ρ)αίος βγαίνει απο τα Θύμβρα συγκεκριμένος τόπος στο Ίλιον, παρά τον Θύμβρον ποταμόν, Θύμβρις το όνομα του ποταμού,...αλλά Θύμβρα= δριμή εστί ΒΡΩΜΑ.!! Άρα κάτι το πολύ άσχημο και βρωμερό μήπως γινόταν εκεί.;;

   Διαγραφή
 3. Και πάμε τώρα να ΤΑΡΑΞΟΥΜΕ τα λιμνάζοντα ύδατα, της παραποιημένης ιστορίας. Πολλοί μας μιλάνε και λένε ότι ο Τρωικός πόλεμος ήταν ένας εμφύλιος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, είναι όμως έτσι;;;
  Για να συμβαίνει αυτο θα πρέπει Έλληνες και Τρώες να έχουν κοινά σημεία όπως ΤΟ ΟΜΑΙΜΟΝ, ΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ ΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ ΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ κ.λ.π. Τα δύο πρώτα είναι σημαντικά,και είναι τα πρώτα που ένας καλός ερευνητής θα πρέπει να ψάξει, γιατί το ομόθρησκον και το ομότροπον είναι λιγάκι παραπλανητικά, παράδειγμα και ένας γύφτος που κατοικεί στην Ελλάδα μπορεί να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος (να έχει βαφτιστεί) και να έχει την ίδια θρησκεία με έναν Έλληνα, και ναι μεν έχουν την ίδια θρησκεία αλλά ΔΕΝ ανήκουν στην ίδια φυλή.!! Και σίγουρα ένας γύφτος μπορεί να μιλάει και Ελληνικά αλλά έχει και την δική του γλώσσα τα λεγόμενα γύφτικα.Την γλώσσα της καταγωγής του.Επίσης ένας πακιστανός μπορεί να μένει στην Ελλάδα ,αλλά ΔΕΝ είναι Έλληνας, μπορεί ακόμα ένας αλλοδαπός να έχει πάρει την Ελληνική Ιθαγένεια, αλλά αυτό ΔΕΝ τον κάνει και Έλληνα.

  Όση σχέση είχαν οι Τρώες με τους Έλληνες του Αχιλλέα, τόση σχέση έχουν και οι σημερινοί Αλβανοπακιστανοαφγανοί με τους σημερινούς Έλληνες.Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Ο Όμηρος μας λέει ότι ..."Γιος του Έριχθόνιου ο Τρώας ακούστηκε, μέσα στους Τρώες ρηγάρχης, " δηλαδή ΓΕΝΑΡΧΗΣ των Τρώων ο Εριχθόνιος, άρα πρέπει να ψάξουμε το παρελθόν του μεσιέ Εριχθόνιου...ποιός είναι ,ποια η καταγωγή του,και απο ΠΟΥ ΜΑΣ ΗΡΘΕ. Αν αναλύσουμε το όνομα ΕΡΙ-ΧΘΕΑΣ το πρώτο μέρος το "ΕΡΙ" σημαίνει πολύ μεγάλος-η-ο αν του κάνουμε και μια συγκόληση με την Χθόνα (γη-χώρα), καταλαβαίνουμε ότι ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ= η ονομασία του κατοίκου της μεγάλης ηπείρου , δηλαδή ΑΣΙΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ. Το "Έρι" γράφεται και "Ερυ" λέξη που υιοθέτησαν και οι Κέλτες για το γνωστό σε εμάς αγγλικό "VERY". Σύμφωνα με τις παραδόσεις τον Εριχθόνιο τον αποκαλούσαν και "αποβάτη".!! Απόβαση όμως σημαίνει και η έξοδος εκ του πλοίου/σκάφους με πολεμικέ διαθέσεις.Μπορεί να ήταν και Άτλαντες η Καρχιδόνιοι Κάρες.

  "ΚΑΡΕΣ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΦΩΝΟΙ" μας λέει ο Όμηρος ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ Β, ΣΤΙΧΟΣ 867 «Νάστης αυ Καρών ηγήσατο βαρβαροφώνων». Οι Έλληνες ΔΕΝ έλεγαν ποτέ κανέναν Έλληνα βαρβαρόφωνο...μόνο τους ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ. Και οι Καρχιδόνιοι Κάρες ήταν σύμμαχοι με τους Τρώες.Άρα εχθροι των Ελλήνων.Ο Εριχθόνιος ΔΕΝ ήταν Έλληνας, αν ρίξετε ένα γρήγορο διάβασμα στον Στράβωνα θα εκππλαγείτε...και ο Τρωικός πόλεμος ΔΕΝ ήταν η πρώτη σύγκρουση Ελλήνων και Τρώων, πριν απο τον πόλεμο στην Τροία ΚΑΙ ο Ηρακλής (οι ηλιακοί έλληνες) είχε καταλάβει την Τροία ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ. Αλλά και ο Ηρόδοτος μας μιλά για έναν στρατό ΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ (Τρώες και συμμαχοί/γειτονές τους) που είχαν εισβάλει στην Ελλάδα.!! ΠΡΙΝ ξεκινήσουν οι Έλληνες για να κατακτήσουν την Τροία.!! Σε αυτόν τον πόλεμο ο Αχιλλέας συγκρούστηκε με τον Πάρη ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ενώ ο Έκτωρας έφτασε μέχρι την ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ!!(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 7,20 ΚΑΙ ΡΙΣΠΕΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜ.Β ΣΕΛ 252 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΗΣΕΥΣ ) και ΑΤΤΙΚΑ του ΙΣΤΡΟΥ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Επίσης στην Ιλιάδα Ζ, 457 ο Έκτωρας λέει στην γυναίκα του ότι θα την αιχμαλωτίσουν και θα την πάρουν αιχμάλωτη στο Άργος ...«…κι από τη Μεσσηίδα ή την Υπέρεια θα σου λέν νερό να φέρεις…»
  ΠΩΣ ξέρει τις πηγές αν δεν έχει πάει;;;
  Ο Πλάτωνας επίσης θεωρεί πως τα ελληνικά ονόματα των Τρώων ,είναι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ απο τον Όμηρο «τω Έκτορι αυτός έθετο το όνομα Όμηρος» είναι ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ, μιας και η προφορά τους στην γλώσσα τους ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΙΚΗΝ ηταν δύσκολη για τους Έλληνες, όπως το ΈΚΤΩΡ είναι το εξελληνισμένο ΧΑ ΥΚ ΤΟΥΡ.!! Ο Όμηρος επίσης μας λέει και για τον Τρωικό στρατό ΤΙ γλώσσα μιλούν «αλλά γλώσσ' εμέμεικτο, πολύκλητοι δ' έσαν άνδρες» ΙΛΙΑΔΑ Δ,433-438 δηλαδή "ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΗΤΑΝ ΑΝΑΚΑΤΩΜΕΝΕΣ, ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΜΑΖΩΧΤΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ". Οπότε για ποιόν εμφύλιο μιλάνε μερικοί μεταξύ Ελλήνων και Τρώων;;

  Ο Ηρόδοτος μας μιλάει για "Βάρβαρούς" Τρώες, ο Όμηρος τους αποκαλεί "ΠΟΛΥΚΛΗΤΟΥΣ" αλλά και οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί έρχονται σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με την έννοια ΕΛΛΗΝΑΣ. Ο Φιλόστρατος μας γράφει ότι άκουσε για το φάντασμα του Έκτωρα που μίλαγε σε "βαρβαρική" γλώσσα, επίσης ο Αίας ο Λοκρός πολεμούσε για την Ευρώπη εναντίων των βαρβάρων.(ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ΗΡΩΙΚΟΣ,684 και 706).
  Επίσης για την διαφορετική γλώσσα/ομιλία Ελλήνων και Τρώων μας ομιλεί και ο Λυκόφρων στο έργο του "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", εκεί διαβάζουμε ότι οι Τρώες μιλούσαν την γλώσσα της ΜΑΥΡΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ..."Σφιγγός κελαινής γήρυν (γλώσσα) εκμιμούμενη" σελ.7 , άρα ΔΕΝ ΑΝΉΚΑΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΘΝΟΣ-ΦΥΛΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Σε αυτό το ερώτημα, ούτε εγώ έχω κάποια απάντηση να δώσω."

  θα δώσω εγώ ένα δικό μου συμπέρασμα (μπορεί να μην είναι ορθό)....αν κάποιος σκοτώνεται-δολοφονείται μετά απο μια ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ με ύπουλο θάνατο, θα άφηνε κανείς τα αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου θανάτου, και το ΤΙ ακριβώς έγινε και επήλθε ο θάνατος, και όλες τις λεπτομέρειες, ειδικά αν σε αυτήν την συνομωσία δεν είχε λάβει μέρος μόνον ο εχθρός, αλλά και κάποιοι η κάποιος απο το στρατόπεδο των Αχαιών;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα δείχνουν πως κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Όμως ο Όμηρος ποίο λόγο θα είχε να αποκρύψει την ωμή αλήθεια, αφού η εποχή του ήταν πολύ απομακρυσμένη από την εποχή που περιγράφεται στον πόλεμο της Τροίας;
   Υποτίθεται μάλιστα, ότι η ιστορία αυτή διαιωνιζόταν προφορικά μέσα στους αιώνες ως παράδοση των απανταχού Ελλήνων, μέχρι που ο Όμηρος την συνέγραψε σε ραψωδία.
   Πιστεύω πως η ιστορία αυτή, είχε καλύτερη εκδοχή στα ενδότερα των μεγάλων μυστηρίων της Ελλάδας, μύστης των οποίων ήταν ο ίδιος ο Όμηρος.
   Αν είναι έτσι, ο Όμηρος έχει σαφή λόγο για να αποκρύπτει κάποια σημεία της ιστορίας. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν κρυφά ή στο σκοτάδι...
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 6. Μακροσκελες πολυ(ακομα δεν το εχω διαβασει ολοκληρο) αλλά σχετικο με οσα λες Black Eagle.
  Χρειάζεται πολλη μελετη και δη συγκρητικη για να καταληξει κανείς αε ασφαλη συμπερασματα ωστοσο.

  https://sites.google.com/site/archaiaelladaealetheia/home/e-troia-mia-ioudaiophoinikike-apoikia

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και μια και το ριξαμε στα ανεκδοτα...

  Γιατι ο Αχιλλεας πηγε στην Τροια;

  ...

  ...

  ...

  ...

  Επειδη δεν βρηκε θεση στην Τεσσερα!

  Χαχαχα! Λύκιέ μας, τα παιδία παιζει... Μας επιτρεπεις ε;
  Ποσο να διαβασουμε Σαβ/κο;


  Ελενη  Υ.Γ. Βρηκα συνσκοπευτη μολις(αμα θελει το συμπαν..) κι ετσι θα γλιτωσουν τα κακομοιρα τα ψαρακια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οπότε δεν θα την γλυτώσουν τα ... δισκάκια! Χαχα!
   Καλή διασκέδαση!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητή Ελένη, θα έπρεπε ίσως να σε έπαιρνα αύριο μαζί μου, εκεί που θα πάω μαζί με άλλους....αλλά το εγερτήριο είναι στις 5 το πρωί.Αγαπητέ ΛΥΚΙΕ τα δισκάκια δεν τσούζουν και δεν πονάνε όσο οι μικρές πλαστικές σφαίρες...χαχαχα.Θα σου στείλω φώτο απο την ομάδα μου.Κάθε Σ/Κ πάμε για εξάσκηση, και με αυτόν τον καιρό που έχουμε σήμερα αλλά και αύριο....θα γεμίσω πάλι το σπίτι (το σύμπαν ολόκληρο) λάσπες όταν επιστρέψω.

   Ελένη ανέκδοτο και απο μένα.

   Τι είπε ο Πάτροκλος στον Αχιλλέα πριν βγει για μάχη;
   - Μωρή τρελλή, αφού το ξέρεις το κουσούρι σου, που πας με το ξώφτερνο;

   Διαγραφή
  3. Χαχαχαχα! Καλό!
   Μπράβο και στους δύο για την οπλολατρεία και την ενασχόληση με το combat (το airsoft είναι πολύ καλή εξάσκηση μάχης).
   Τα δισκάκια που ανέφερα, είναι για skeet και trap.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  4. Χαχαχα!

   Ε μα ναι! Ειναι dress-code αληθινου μαχητη το πεδιλο; Δεν ειναι..!

   Αγαπητε Μαυραετε, αμα ειναι για αρβαλα με καλη παρεα σηκωνομαι και χαραματα! Χαχαχα!

   Παρακολουθουμε το σκεπτικο σας με ενδιαφερον. Αριστεροστροφης και δεξιοστροφης ροπης θεοι; Χμ.

   Ελενη.

   Διαγραφή
 8. Ενα ενδιαφερον ερωτημα που προκυπτει επισης νομιζω, ειναι κατα ποσον ο Ομηρος εχει σχεση με τον μηρό(ο μηρός) στον οποιο μαλιστα συνερραψε ο Διας την καρδια του Διονυσου την οποια περισυνελεξε η θεα Αθηνά(η θεα της νοησης διασωζει την καρ(α του)δια).
  Σαν τις μοιρες που συρραφουν τα νηματα της ζωης μας.

  Λέει ο Αχιλλέας για τον Έκτορα: «Κοίταξα την απτόητη σκοτεινιά των ματιών του και έμαθα πως ήταν το είδος του ανθρώπου που ήμουν κι εγώ. Τον αγαπούσα πολύ περισσότερο απ΄ όσο αγαπούσα τον εαυτό μου, τον Πάτροκλο ή τη Βρισηίδα ή τον πατέρα μου ,γιατί ήταν ο εαυτός μου μέσα σ΄ ένα άλλο σαρκίο. Ήταν ο προάγγελος του θανάτου, είτε ήταν αυτός που θα μου κατάφερνε το θανάσιμο πλήγμα, είτε θα παρατείνονταν λίγες μέρες ακόμα η ζωή μου ώσπου ένας άλλος Τρώας θα με σώριαζε κάτω. Ο ένας από εμάς έπρεπε να πεθάνει στη μονομαχία, ο άλλος λίγο αργότερα γιατί έτσι είχε αποφασιστεί όταν υφάνθηκαν τα νήματα της μοίρας μας».
  (Ισχυει αυτο το αποσπασμα; Το διαβασα καπου αλλά χωρις παραπομπη σε ραψωδια για να μπορω να το εξακριβωσω και απο οτι διαπιστωνω δεν ειναι γκουγκλισιμο παρα μονο στον ιστοτοπο απο οπου το τραβηξα. Αν γνωριζει καποιος ας μας διαφωτισει.)

  Πόσο να αλλαζει η ανθρωπινη μοιρα στο περασμα του χρονου; Με τοσες ανακυκλωσεις που εχει υποστει η ιστορια μας, λογικο και επομενο ειναι να εχει αποτυπωθει σε κειμενα, οπως και τα Επη, ωστε να αντλουμε απο την σοφια τους μηνυματα επιβιωσης, στρατηγικης, αναβαθμισης, εξελιξης, κτλ.

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τα μηνύματα αναβάθμισης και εξέλιξης που κρύβονται πίσω από την μυθολογία, γίνονται αντιληπτά από τους εσωτεριστές και τους φιλοσοφούντες.
  Τα μηνύματα στα οποία εστιάζει ο αγαπητός Black Eagle, είναι πιο απτά και αφορούν την κρυμμένη ιστορία των ανθρώπων, πιστεύω! Αφορούν την προέλευση των διαφόρων φυλών, τα αίτια των συγκρούσεων, τις διαφορές και εντέλει την ερμηνεία των φαινομένων της ιστορίας και την αποκάλυψη της πραγματικής φύσης των δυνάμεων που διέπουν τον κόσμο, πάντα στον άξονα του καλού-κακού. Πιστεύει στην οντολογική μορφή των αντιθέτων πόλων, εκπεφρασμένους μέσα από αντίπαλες υπαρκτές και σάρκινες δυνάμεις.
  Ελπίζω να έπεσα μέσα αγαπητέ Black Eagle.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ΛΥΚΙΕ έπεσες μέσα, αυτό που ήθελα να κάνω γνωστό είναι ότι ο εχθρός είναι ο ίδιος εδώ και χιλιάδες χρόνια, και χρησιμοποιεί τις ίδιες ΥΠΟΥΛΕΣ μεθόδους.!! Τόσο ο Αχιλλέας όσο και ο Πάτροκλος σκοτώθηκαν με ΥΠΟΥΛΟ και ΔΟΛΙΟ τρόπο.Και οι δυο δολοφονήθηκαν με παρέμβαση του "θεού" Απόλλωνα (τον οποίο όμως δεν είχαν σε εκτίμηση τόσο ο Αχιλλέας όσο και ο Πάτροκλος).Η επέμβαση του Απόλλωνα ήταν καταλυτική και για τον θάνατο του Πάτροκλου.Με δόλιο τρόπο (καλύπτοντας την έλευσή του με πυκνή νεφέλη) στάθηκε πίσω από τον Πάτροκλο και τον κτύπησε ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ (είναι συμπεριφορά αυτή θεού;;) στην ράχη και τους ώμους προκαλώντας του ζάλη.!!! Έπειτα, ΑΦΟΠΛΙΣΕ (ενώ ήταν ακόμα ζωντανός) σταδιακά τον Πάτροκλο ,αφαιρώντας του το κράνος, την ασπίδα,και τον θώρακα....και στην συνέχεια του θρυμματίζει το κοντάρι.Βλέπουμε δηλαδή έναν Απόλλωνα που δρά ΥΠΟΥΛΑ και όχι ηρωικά στην εξόντωση του αντιπάλου, δηλαδή του Πάτροκλου.

   Τον αφήνει δηλαδή αοπλο,θολωμενο,και αποσβολωμένο στην μέση της μάχης,χωρίς προστασία και χωρίς ελπίδα σωτηρίας... ΕΥΚΟΛΟ ΘΥΜΑ για τον Εύφορβο που πλησιάζει τον ζαλισμένο και άοπλο ήρωα με πανουργία, και αφού τον χτυπά ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ αμέσως κάνει πίσω μη τολμώντας να αντισταθεί ανοικτά στον Πάτροκλο «κι ας ήταν πια γυμνός σ’αυτή την αναμέτρηση»
   Άρα οι παρεμβάσεις του Απόλλωνα και του Ευφόρβου στην θανάτωση του Πάτροκλου, ΜΕΙΩΝΟΥΝ το "κατόρθωμα" του Έκτωρα ο οποίος απλώς δίνει τη χαριστική βολή σε έναν άοπλο και τραυματισμένο αντίπαλο.Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για μια ΑΝΑΝΔΡΗ επίθεση εκ μέρους του Έκτωρα όπως ακριβώς και τα πισώπλατα χτυπήματα του Απόλλωνα και του Ευφόρβου.

   Διαγραφή
  2. Πολύ ωραία. Ας δούμε τώρα γιατί ο Απόλλων στηρίζει το αντίπαλο δέος των Ελλήνων, αν και ελληνικός θεός.
   Ποιος είναι ο Απόλλων στα Ομηρικά Έπη; Ποιοί άλλοι Έλληνες θεοί στηρίζουν τους Τρώες και γιατί; Τι συμβαίνει με το ελληνικό πάνθεον;
   Μήπως πίσω από τα ονόματά τους, κρύβονται κάποιες άλλες καταστάσεις ή κατά τον αγαπητό Black Eagle, άλλες οντότητες;
   Τέλος, ας ξεκαθαρίσουμε ποιοί θεοί είναι αριστερόστροφης και ποιοί δεξιόστροφης ροπής. Ας θυμηθούμε το δεξιόστροφο κσι το αριστερόστροφο ηλιακό γαμμάδιον ή τετραγάμμα ή σβάστικα.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 10. "Ας δούμε τώρα γιατί ο Απόλλων στηρίζει το αντίπαλο δέος των Ελλήνων, αν και ελληνικός θεός."

  Αυτός ο Απόλλων είναι όντως Ελληνικός θεός;; Η μήπως μόνο κατ όνομα;;Αφού Απόλλων σημαίνει/είναι ο θεός του ΦΩΤΟΣ και Έλλην σημαίνει ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ τότε ΓΙΑΤΙ είναι με το μέρος των Τρώων;;
  Τι είναι οι Τρώωες...που ένας απο αυτούς ο Αινείας είναι και ο γενάρχης των Ρωμαίων.;Eχετε ακούσει για τους Hyk-sos που κάποτε είχαν κατακτήσει την Αίγυπτο ; Hayk Tur λοιπόν ήταν ο ΕΚΤΩΡ.
  Το ΕΚΤΩΡ είναι η ελληνική απόδοση.Στις μέρες μας ζούμε ξανά ακριβώς μια επιδρομή των Hyk-sos δηλαδή των Σκυθοαβγανοπακιστανών στην Ευρώπη.Μόνο που τώρα πάνε για ολοκληρωτική λύση τα καθίκια. Στα κείμενα της εποχής των Υξώς, μπροστά από τα ονόματα αυτών των ηγεμόνων υπήρχαν τίτλοι όπως «Γιος του Ρε» ή Χικ-χοσουέτ, «Ηγεμόνας Ξένων Χωρών». Ο όρος «Υξώς» παράγεται προφανώς από αυτόν τον τελευταίο τίτλο....Χικ-χοκ σουέτ.... Τα αιγυπτιακά έγγραφα της εποχής αμέσως μετά τη διακυβέρνησή τους τούς χαρακτηρίζουν ΑΣΙΑΤΕΣ!!

  Οι ΥΚΣΩΣ είναι οι Οξιανοί των αρχαίων συγγραφέων και ήσαν η μάστιγα του αρχαίου κόσμου και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να είναι ο κακός δαίμονας της ανθρωπότητας. Αρχίζομε από τον Καμπούζα, γνωστό ως Καμβύση ο οποίος ισοπέδωσε και κατέστρεψε την αρχαία Αίγυπτο, και ο οποίος κακώς αναφέρεται ως Πέρσης και φτάνουμε μέχρι την Ρουχ Ουξάνα την Ρωξάνη δηλαδή το Πνεύμα του Όξου.H ονομασία ΥΚΣΩΣ είναι η Αιγυπτιακής προέλευσης λέξη Ουχσούς και σημαίνει οι Άγριοι, οι Βάρβαροι ή τα Θηρία.

  Σήμερα τους γνωρίζουμε ως Αφγανούς και μας το παίζουν θύματα και κατατρεγμένοι πρόσφυγες ενώ στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση σ΄ όλο τον πλανήτη.
  Ο πρώτος Σουλτάνος και ιδρυτής της Τουρκίας είναι ο Αφγανός Ελ Γκάζνι από την Γκάζνα (θησαυροφυλάκιο) του Αφγανιστάν και συνεχίζουν να κυβερνούν μέχρι τον σημερινό Σουλτάνο τον Ερντογάν.Αυτούς τους ίδιους Οξιανούς πολέμησε και εκτόπισε ο Μ. Αλέξανδρος από την Περσική Αυτοκρατορία. Αυτοί σκότωσαν τον Δαρείο αυτοί γνωστοί και ως Χαλδαίοι τελικά τον έφαγαν διότι τους είχε πάρει το Θησαυροφυλάκιο.

  Οξιανός ήταν και ο κ. Αβραάμ και οι δολοφόνοι μισθοφόροι συνοδοί του. Λένε ότι είχε 380 αξιωματικούς και δεκάδες χιλιάδες οπλοφόρους μαζί του. Αυτοί είναι οι γνωστοί μας Τυφώνιοι, τα σπέρματα της Έχιδνας κατά τον Ιησού.Σήμερα ελέγχουν σιωπηλώς τον Δυτικό Κόσμο και έχουν υπό τον έλεγχό τους ακόμα και την Federal Reserve Bank.Δικός τους ακόμα και ο Ομπάμα.Οι ρίζες τους είναι Ατλαντογενείς και φτάνουν μέχρι τις μέρες της Εξόδου από την Αίγυπτο.

  Σε έναν Ελληνικής γραφής γνωστικό πάπυρο βρέθηκε ταυτίζει τους ΧΙΑΝ με κάποιον απο τους αρχηγούς των ΥΚΣΩΣ που εισέβαλαν στην Αίγυπτο περί το 1700 π.χ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Όμορφα και συμμαζεμένα. Αγαπητέ Black Eagle, είσαι σαφής αν και δεν κατάλαβα τι έγραψες στην τελευταία παράγραφο.
  Λες ότι πρώτος Σουλτάνος και ιδρυτής της Τουρκίας, ήταν ο Ελ Γκάζνι. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής τι ήταν τότε;
  Η λέξη Υκσώς (ή Υξώς τελικά), είναι η αιγυπτιακή Ουχσούς ή το Χικ-χοκ σουέτ των Οξιανών;
  Απλά να μην αφήνουμε διφορούμενες ερμηνείες για να προχωράμε με καθαρούς ορισμούς των λέξεων.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο πρώτος Σουλτάνος, φέρεται να είναι ο Ερτογρούλ Γαζής, το 1230, αλλά όχι και ιδρυτής της Τουρκίας.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο πρώτος Σουλτάνος ήταν ο Ertuğrul Gazi , Γκάζνι η Gazi (Γαζής) βγαίνει από τη λέξη ghazw (غزو, ġazw), που προϊσλαμικά είχε την έννοια της επιδρομής με σκοπό το πλιάτσικο.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82

  Η Γκαζνί είναι μία από τις περιφέρειες (νομούς) του Αφγανιστάν.Η Γκαζνί, ή Γκάζνι, ή Γκάζνα ή Γάζνα, είναι μία ιστορική πόλη του Αφγανιστάν. Ο Μ. Αλεξάνδρρος ίδρυσε εκεί την Αλεξάνδρεια Ωπιανή. Η λέξη Ουχσούς είναι η Αιγυπτιακή προφορά, ενώ η λέξη Χικ-χοκ σουέτ είναι η λέξη που έγραφαν οι ίδιοι οι Υκσως η Υξώς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ωραία! Πάμε τώρα στο Απόλλωνα. Γιατί μόνο κατ' όνομα Έλλην θεός και όχι στ' αλήθεια; Γιατί πήρε το μέρος των Τρώων;
  Δεν είναι ο Ηλιακός θεός άραγε;
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Άρης, Αφροδίτη, Άρτεμις, Δίας και Απόλλων, οι θεοί που πήραν το μέρος των Τρώων. Υπάρχει ασφαλώς συμβολισμός από τον μύθο με το μήλο της Έριδος, στον οποίο εμπλέκονται οι θεές.
  Ποιός ο πραγματικός λόγος της διαμάχης και τι ακριβώς διεκδικήθηκε με τον τρωικό πόλεμο;
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ελα μου ντε

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μου φαινεται οτι καποιος δουλευει κσποιον!!!
  Λαμπροπουλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ας το αφησουμε αυτο παραμερα, δεν εχει σημασια. Ο φιλτατος Λυκιος εθεσε ενα ερωτημα που αν το απαντησουμε ισως να αποτελεσει την αρχη του νηματος που θα ξετυλιξει το κουβαρι και θα εξηγησει και τον Αχιλλεα.

  Ποιός τελικα ειναι ο πραγματικός λόγος της διαμάχης Ελληνων-Τρωων και τι ακριβώς διεκδικήθηκε με τον τρωικό πόλεμο; Η ιστορια αναφερει την ωραια Ελενη, κορη Διος. Αν η Ελενη ειναι πουκαμισο αδειανο και αν υποθεσουμε πως υπαρχει αναλογος συμβολισμος με την Περσεφονη που συμβολιζει συχνα την ψυχη, τοτε τι εστι Ωραια Ελενη; Εχει υλικη μορφη καταρχας; Αγαπητε Λυκιε, λιγο φως στο τουνελ;

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Όπως προανέφερα, τα Ομηρικά έπη μπορούν να αναγνωστούν σε δύο επίπεδα. Στο συμβολικό (εσωτερικό-φιλοσοφικό) και στο κυριολεκτικό-ιστορικό-απτό, όπου ο αγαπητός μας Black Eagle, θα έλεγα ότι ειδικεύεται.
  Αναμένω την δική του ερμηνεία, καθότι το ερώτημα είναι κρίσιμο και για τις δύο οπτικές προσέγγισης.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καπου ειχα διαβασει πως τα Ομηρικα εχουν 3 επιπεδα ερμηνειας. Ενα επιπεδο που νομιζω πως βλεπω ειναι το ατομικο-ψυχολογικο. Οι χαρακτηρες της Ιλιαδας αποτελουν κλασικα ανθρωπινα προτυπα απο τα οποια περναει η ψυχη του ανθρωπου. Ο Αγαμεμνων για παραδειγμα ειναι ο αρχων, ο βασιλιας, ο εχων την εξουσια. Ο Αχιλλεας αποτελει τον ικανοτατο και αποτελεσματικοτερο ανθρωπο που ωστοσο αποτυγχανει, κανοντας τον τον δευτερο καλυτερο, ενω πρωτος ειναι ο Οδυσσεας που αποτελει τον αφυπνισμενο ανθρωπο που ειναι μεσα σε ολα ικανος, του οποιου η Οδυσσεια τωρα ξεκιναει που αφυπνιστηκε και ειναι η κατακτηση του των 12 αρετων που συμβολιζεται με τα νησια-δοκιμασιες που περναει εωσοτου τα καταφερει να φτασει στην θεωση-ολοκληρωση-Ιθακη. Θα τον αναλυσουμε αργοτερα τον θεικο Αχιλλεα και τα λαθη που κανει που τον οδηγουν στη μοιρα-καρμα, οπως και αναλυτικοτερα την θεση-εξηγηση αυτη την οποια δεν εχω διαβασει απο καπου αλλα βλεπω εγω

  Το δευτερο ειναι μαλλον το δικο σου αγαπητε Λυκιε το οποιο και θα προσμενω με ανυπομονησια σαν να καθομαι σε αναμμενα καρβουνα καθοτι αδυνατω να πιστεψω πως καταθετεις Λιακοπουλέικες ερωτησεις χωρις να εχεις υποψιν μιαν απαντηση. Ισως και ο φιλος BkackEagle να βλεπει μια θεωρια-αποψη-θεση. Την αφηνει να εννοηθει. Ελπιζω να μας την καταθεσει να την διαβασουμε

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Ε.Σ., κάνε λίγη υπομονή και σιγά σιγά, όλα θα έρθουν στην επιφάνεια. Στόχος είναι να δούμε όλες τις εκδοχές και να δούμε πόσο αντέχουν ως αλήθειες.
   Ας είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Ναι φυσικα, δεν εχω κανενα προβλημα με την υπομονη. Η ληθη ισως με ανησυχει λιγο. Σχετικα με την αντοχη, ακομα ειναι πολυ νωρις για σφυροκοπημα πανω στις εκδοχες, την δε δικια μου θεση θα την διατυπωσω αναλυτικα αργοτερα

   Παντως το αφηγημα παλι σε αυτο παει κ ερχεται:

   -Ελα δω εσυ. Με ποιον εισαι, με εμας ή με τους αλλους;
   -Μμμεεε εσας φυσικα..
   -Ε αρπα την γιατι εμεις ειμαστε οι αλλοι

   Ελ Στοχαστης

   Διαγραφή
  3. Γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή.Θα έρθει η ώρα για να σφυροκοπήσεις, αν το θελήσεις. Σκοπός είναι η σύνθεση των απόψεων, προκειμένου να προκύψει μια νέα γνώση. Δεν είναι αναγκαίο να έρθει κανείς με έτοιμη τοποθέτηση για κάθε θέμα. Μπορεί να αποκτήσει άποψη στην πορεία, μέσα από τις ζυμώσεις που δημιουργούνται με τον διάλογο.

   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 21. Όντως τα Ομηρικά Έπη μπορούν να αποκωδικοποιηθούν σε διπλό η ακόμα και σε τριπλό επίπεδο
  Δηλαδή στο φυσικό πραγματικό τρισδιάστατο επίπεδο, αυτά που βλέπουμε, πιάνουμε ακούμε...και σε
  Μεταφυσικό-Αστρικό -Συμπαντικό επίπεδο.Άλλος ο Απόλλωνας των Ελλήνων και άλλος ο "θεός" Απόλλων
  (Σμινθεύς=ποντικός) των Τρώων.Οι Τρώες ήταν και είναι υποχθόνιοι σαν τα αφεντικά τους, για αυτό και λάτρευαν τον θεό Ποντικό.Σμινθείς και οι Smiths και θεός τους ο "Ποντικός" Άρουρος,χρυσούς ποντικούς είχαν για τις συναλαγές τους
  οι Χάλυβες-Χαζάροι-Εβραίοι (στο 18)

  https://books.google.gr/books?id=j53LEAuao5QC&pg=PA309&lpg=PA309&dq=%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82+%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82&source=bl&ots=6Yg-TcEq3a&sig=btS34gqeF9ouTMqmk4h7Np32-Kc&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiT_-PUstzPAhWFOxoKHUQgDvMQ6AEIJTAC#v=onepage&q=%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82&f=false

  Επίσης άλλο στοιχείο στην αναζήτηση σας ( αν φυσικά θέλετε) είναι να βρείτε σε ποιους ήταν δούλος ο Πρίαμος πριν τον ελευθερώσει ο Ηρακλής (δλ.οι Ηλιακοί Έλληνες)Πρίαμος σημαίνει ο ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΣ, πρίν ονομαζόταν Ποδάρκης, και η αδελφή του έδωσε την ΧΡΥΣΉ καλύπτρα της κεφαλής της για να τον εξαγοράσουν.Το όνομα Σκύθης είχε την έννοια του ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ, αυτού που είχε σκυθρή την όψη (ωψ),του θυμωμένου του άγριου, του δολοφονικού, Σκυθικό Πόντο ονόμαζαν και την Μαύρη Θάλασσα.
  Τους Σκύθες τους τοποθετούσαν οι αρχαίοι συγγράφείς ακριβώς εκεί που είναι η σημερινή Γεωργία και τα υπόλοιπα παραμάγαζα, λέγεται μάλιστα ότι ο Σκύθης ήταν ο πατέρας του ΚΑΔΜΟΥ.!!
  Συνώνυμο του Σκύθη είναι ο ΧΑΛΥΨ (ο Ορφέας τους ονομάζει Χάλυβες) η αλλιώς Χαλδαίους.! Οι οποίοι ήταν βίαιοι άνθρωποι, τέλος το όνομα "Σκόλοτοι" επιβεβαιώνει το "Σκότιον" Σκιερό, Σκοτεινό,Σκληρό,Κακό πρόσωπο του Κόλχα η Κοχλία η ανθρακωρύχου (Σμινθέα) κατοίκου της περιοχής.

  ΧΑΛΥΒΕΣ=ΑΛΥΒΕΣ=ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ η ΑΛΥΒΕΣ-ΧΑΛΔΑΙΟΙ=ΧΑΖΑΡΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

  https://books.google.gr/books?id=rbJfAAAAcAAJ&pg=PA245&lpg=PA245&dq=%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%94%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%99&source=bl&ots=2ogYtLdqNd&sig=TYfpLMfGisuYU9IQFUSzU8UbAV0&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjujJKB_fzLAhWIESwKHV_JBlE4FBDoAQgeMAI#v=onepage&q=%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%94%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%99&f=false

  Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πάμε να δούμε και τι σημαίνει το Όνομα Τρώας, βγαίναι απο το Τρωσί(ν) αρσενικό δοτική πληθυντικού του Τρώς
  https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF

  Τρώς όμως είναι ο κάτοικος της Τροίας
  ΤΡΩΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ....τρώση <αρχ. τρῶσις < τιτρώσκω= τείρω ,τρυπώ δηλαδή ανοίγω τρύπες,στοές, μεταλεία.
  https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8E%CF%82

  Το όνομα "Κόχλες" είναι αναγραμματισμός του "Κόλχες", σίγουρα γνωρίζουμε ότι η "Σπείρα" ηταν ένας δημοφιλής τρόπος δημιουργίας στοών μέσα στα ορυχεία,αλλά έτσι ονόμαζαν και τα τρυπάνια.Επομένως η περιοχή των Χαλύβων που μας αναφέρει ο Ορφέας βοηθά στην εδραίωση του ονόματος Κόλχες (Κόχλες) δηλαδή των ανθρώπων που ζούσαν μέσα στο σκοτάδι (Kolge).
  Επίσης σύφμωνα με το λεξικό Σιν-δίς=Σκυθία και αυτο μου φέρνει στο νου Αινεία (Τρώας που έφυγε μακριά μετά την καταστροφή της Τροίας και όχι μόνος του), ο οποίος είναι και ο γενάρχης τον Λατίνων ...έχουμε τους Ρωμαίους ΣΙΝ-ΑΤΟΡΕΣ που φορουσαν τις λεγόμενες ΣΕΛΗΝΙΔΕΣ ως διάκοσμο στα υποδηματά τους , δηλαδή οι υψηλόβαθμοι Γερουσιαστές οι οποίοι είχαν συναίσθηση της καταγωγής τους , αλλά ΣΕΛΗΝΙΔΕΣ ήταν και υποδήματα ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ σύμφωνα με τον Κάστωρ(α).

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0209%3Astephpage%3D282a

  Plutarch, Quaestiones Romanae
  Frank Cole Babbitt, Ed.

  "διὰ τί τὰς ἐν τοῖς ὑποδήμασι σεληνίδας οἱ διαφέρειν δοκοῦντες εὐγενείᾳ φοροῦσιν;’

  πότερον, ὡς Κάστωρ φησί, ΣΥΜΒΟΛΟΝ ἐστι τοῦτο τῆς λεγομένης ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ καὶ ὅτι μετὰ τὴν τελευτὴν αὖθις αἱ ψυχαὶ τὴν σελήνην ὑπὸ πόδας ἕξουσιν, ἢ τοῖς παλαιοτάτοις τοῦθ᾽ ὑπῆρχεν ἐξαίρετον; οὗτοι δ᾽ ἦσαν Ἀρκάδες τῶν ἀπ᾽ Εὐάνδρου Προσελήνων λεγομένων.

  ἢ, καθάπερ ἄλλα πολλά, καὶ τοῦτο τοὺς ἐπαιρομένους καὶ μέγα φρονοῦντας ὑπομιμνήσκει τῆς ἐπ᾽ ἀμφότερον τῶν ἀνθρωπίνων μεταβολῆς παράδειγμα ποιουμένους τὴν ΣΕΛΗΝΗΝ, ὡς "
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αν καθήσει κανείς να ακούσει τα τραγούδια που τραγουδάνε οι Αλβανοί του UCK και τα αποκωδικοποιήσει....μιλάνε για ΔΑΡΔΑΝΙΕΣ ΠΥΛΕΣ και ΤΡΟΙΑ.!!
  Στην Αινειάδα βιβλιο πρώτο διαβάζουμε...""Όθε κρατούν οι Αλβανοί πατέρες των Λατίνων" και εδώ διαβάζουμε τι γλώσσα μιλούσαν τα "καλόπαιδα".
  http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.lang/2006-08/msg00650.html

  Η στορία κάνει κύκλους, αλλά αυτός ο ιστορικός κύκλος δεν ανήκει στην ιστορία, αλλά στην μυθολογία, και αυτό που έρχεται είναι τόσο παλαιό και μεγάλο, που κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του. Υπάρχουν πολλοί Τρωικοί πόλεμοι, και όλοι τους ήταν προθάλαμος των Ατλαντικών πολέμων.Έχω ξαναγράψει ότι ....."Αν ένας μετασχηματισμός εφαρμόζεται κατ’ επανάληψη σ’ ένα μαθηματικό σύστημα, και το σύστημα δεν μπορεί να βγει έξω από μια φραγμένη περιοχή, τότε αυτό θα πρέπει να επιστρέφει άπειρες φορές σε καταστάσεις κοντά στην αρχική του κατάσταση...(Πουανκαρέ Ανρί).

  Η περιοδική επανάληψη της πραγματικότητας, είναι η αλήθεια της, ανεξαρτήτως χρόνου και χώρου. Η αναγωγή στην μνήμη αυτής της αλήθειας, είναι η γνώση της φύσης των πραγμάτων. Τα πάντα ρει...Η Τροία ποτέ δεν έπεσε.... η Ατλαντίδα ποτέ δεν χάθηκε... ο Προμηθέας δεν ελευθερώθηκε... ο Διόνυσος και ο Ηρακλής εκδηλώνονται στην ζωή, ξανά και ξανά, μέσα σε αυτόν τον Άδη.
  Ο τελευταίος Ηρακλής Αλκίδης, ελκύει την καταγωγή του από δυο γένη... ήταν δηλαδή Διγενής.

  ...."Λατοίδας ούτος ταχ' άναξ εκάεργος Απόλλων:
  Μούσαι δ' αμφ' αυτόν, χαρίεις χορός, αίσι κατάρχει.
  Άτλας δε επί μεν των ώμων κατά τα λεγόμενα ουρανόν τε ανέχει και γην, φέρει δε και τα Εσπερίδων μήλα. Όστις δε εστιν ο ανήρ ο έχων το ξίφος και [ο] επί τον Άτλαντα ερχόμενος, ιδίᾳ μεν επ' αυτώ γεγραμμένον έστιν ουδέν, δηλα δέ ες άπαντας Ηρακλέα είναι. γέγραπται δε και επί τούτοις:
  Άτλας ουρανὸν ούτος έχει, τα δε μάλα μεθήσει.
  έστι δε και Άρης όπλα ενδεδυκώς, Αφροδίτην άγων: επίγραμμα δε Ενυάλιος έστιν αυτώ. πεποίηται δε και Θέτις παρθένος, λαμβάνεται δε αυτής Πηλεύς, και από της χειρός της Θέτιδος όφις επί τον Πηλέα εστίν ορμών". Παυσανία Ελλάδος Περιήγησης Ηλιακά Α 18,5 - 18,11.

  Ο Νεώτερος Τρωικός η αλλιώς Γ΄.Π.Π έχει ξεκινήσει και ο Αχιλλέας είναι ήδη εδώ,και θα σηκώσει το σκήπτρο της στρατιάς των ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ,κάτι το οποίο μας το λέει ο Όμηρος μέσα στην Ιλιάδα δια στόματος Νέστωρα.
  ..."εκ τοι ερέω και έπι μέγαν όρκον ομούμαι, ναι μα τόδε σκήπτρον, το μεν ου ποτέ φύλλα και όζους φύσει, επειδή πρώτα τομήν εν όρεσσι λέλοιπεν, ουδ΄ αναθηλήσει περί γαρ ρα ε χαλκός έλεψε φύλλα τε και φλοιόν, νυν αύτε μιν υίες Αχαιών εν παλάμης φορέουσι δικασπόλοι, οι τε θέμιστας προς Διός ειρύαται, ο δε τοι μέγας έσσεται όρκος, η ποτ΄Αχιλλήος ποθή ίξεται υίας Αχαιών σύμπαντας, τότε δ΄ ου τι δυνήσεαι αχνύμενος περ χραισμείν, εύτ' αν πολλοί υφ' Έκτορα ανδροφόνοιο θνήσκοντες πίπτωσι, συ δ' ένδοθι θυμόν άμυξεις χωόμενος ο τ' άριστον Αχαιών ουδέν έτεισας"...
  (Ομήρου Ιλιάς, α 233 - 243).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοί είναι οι "πανέλληνες" σήμερα, διότι δεν τους βλέπουμε να υπάρχουν στην σύγχρονη ελληνική επικράτεια!
   Οπότε μπορεί ο σύγχρονος Αχιλλέας να σηκώσει το σκήπτρο, αλλά ο στρατός των Πανελλήνων, δεν ξέρω που κατοικοεδρεύει για να τους βρει.
   Ελληνογενείς (με ελληνικό DNA) υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια στον πλανήτη. Ελληνική συνείδηση όμως, δεν έχουν! Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Αχιλλέας...
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ ΛΥΚΙΕ....όλο το απόγευμα προσπαθούσα να θυμηθώ κάτι που είχε σχέση με αυτό που έχεις γράψει παραπάνω :

   "Υποτίθεται μάλιστα, ότι η ιστορία αυτή διαιωνιζόταν προφορικά μέσα στους αιώνες ως παράδοση των απανταχού Ελλήνων, μέχρι που ο Όμηρος την συνέγραψε σε ραψωδία.
   Πιστεύω πως η ιστορία αυτή, είχε καλύτερη εκδοχή στα ενδότερα των μεγάλων μυστηρίων της Ελλάδας, μύστης των οποίων ήταν ο ίδιος ο Όμηρος."

   Την σχέση του Όμηρου με τα γεγονότα, γιατί σε κάποια σημεία, γράφει για πράγματα που μόνο κάποιος που τα έχει ζήση απο κοντά μπορεί να τα ξέρει...λοιπόν ο Όμηρος είναι ΕΓΓΟΝΟΣ του Οδυσσέα, για αυτό και ήξερε τα γεγονότα απο ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός είχε ρωτήσει το μαντείο των Δελφών σχετικά με τον Όμηρο ο χρησμός που του δόθηκε ήταν ο εξής :

   "Ἄγνωστον μ᾿ἔρεαι γενεὴν καὶ πατρίδαν γαῖαν
   ἀμβροσίου σειρῆνος.Ἕδος δ᾿Ἰθακήσιος ἔστιν,
   Τηλάμαχος δὲ πατήρ καὶ Νεστορέη Ἐπικάστη μήτηρ,
   ἣ μίν ἔτικτε βροτῶν πολύ πάνσοφον ἄνδρα."

   METAΦΡΑΣΗ .." Με ρώτας για την άγνωστη γενεά και την πατρική γη του αθάνατου αιδου.Είναι απο την Ιθάκη ,ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ και η κόρη του Νέστωρα η Επικάστη η μήτηρ του,ἡ ὁποία ἔτικτε,ἐξ όλων των θνητών τον πλέον πάνσοφον άνδρα."

   Τον γάμο του Τηλέμαχου και της Επικάστης τον αναφέρει και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης...σίγουρα απο κάπου άλλου θα το είχε διαβάσει και αυτός, απο παλαιότερη πηγή.

   Διαγραφή

  3. Τώρα για τον Ομηρικό όρο "Πανέλληνες" εν κατακλείδι είναι κάτι σαν το σημερινό Ν.Α.Τ.Ο που ναι μεν μέσα του εμπεριέχει και την Ελλάς, αλλά δεν σημαίνει και ότι οι Ολλάνδοι είναι Έλληνες.!! Η Πανστρατιά του Ν.Α.Τ.Ο αποτελείται απο διαφορετικής εθνικότητας στρατεύματα.....ο Όμηρος ήταν ο πρώτος διδάξας την ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝ.ο Όμηρος στην Ιλιάδα διαχωρίζει τους Πανέλληνες απο τους Αχαιούς.Γιατ'ι άλλο το ΠΕΛΑΣΓΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (Αχιλλέας) και άλλο το ΑΧΑΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (Αγαμέμνων).Στην Ιλιάδα οι Πελασγοί (σημερινοί Ευρωπαίοι) καλούνται "Πανέλληνες".

   Υ.Γ Άλλωστε όλοι αυτόν ψάχνουν να βρούν...Το πεδίο δεν μπορεί να βρει κάτι, η κάποιον, το οποίο, η ο οποίος, δεν έχει ουράνιο αποτύπωμα! :)
   Τότε για αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποιες λέξεις που προσπαθούν να προσδιορίσουν την κατάσταση… όπως «κανένας»… «σκοτεινός»… «αφανής»… απρόσωπος… κ.λ.π Τι ήταν τελικά η Κυνέα;

   http://www.toplifemagazine.it/wp-content/uploads/2013/12/BENVENUTO-CELLINI-AUTORITRATTO-1545-54-M.jpg

   Τίποτα δεν μπορεί να σε βρει εάν δεν μπορεί να δει. .Βρισκόμαστε σε αναλογία φωτός (αλήθειας – γνώσης) και σκότους (λήθης – φόβου)… το πολύ φως και το πολύ σκοτάδι προκαλούν είδος τύφλωσης για όσο διαρκούν… υπάρχουν 2 είδη ουράνιων αποτυπωμάτων… που βεβαίως δεν πρόκειται να αναφέρω. :-) Βεβαίως το ένα βρίσκεται στο φως, και το άλλο στο σκοτάδι… το ένα μέσα στο άλλο.

   Βέβαια και στην σημερινή Ελλάς κατοικούν διάφορα είδη και μάλιστα δίποδα.....υπάρχουν οι Πελασγογόνοι, οι Ελληνογενείς, οι Ελληνόφωνοι, οι αλλογενείς....και οι ΕΛΛΗΝΕΣ.

   Διαγραφή
 24. Πουθενά και κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν αποκαλεί τους Τρώες Ελληνικό φύλο η Έλληνες....ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ τους ανεβάζουν, ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ τους κατεβάζουν. ΟΕυριπίδης στην "Εκάβη" αποκαλεί τους Τρώες ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ τα ίδια και ο Σοφοκλής στην "Ηλέκτρα" μας λέγει μάλιστα ότι ο Αγαμέμνων γύρισε απο "ΒΑΡΒΑΡΗ ΓΗ"....πουθενα κανείς ΔΕΝ αναφέρει ΓΡΑΠΤΩΣ ότι ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Ελληνικών Φυλών όπως κάποιοι θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε.

  Ο Ισσοκράτης στον Πανηγυρικό μας λέει:
  "[158] προαγορεύουσιν. οὕτω δὲ φύσει πολεμικῶς πρὸς αὐτοὺς ἔχομεν, ὥστε καὶ τῶν μύθων ἥδιστα συνδιατρίβομεν τοῖς Τρωικοῖς καὶ Περσικοῖς, δι’ ὧν ἔστι πυνθάνεσθαι τὰς ἐκείνων συμφοράς. εὕροι δ’ ἄν τις ἐκ μὲν τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ὕμνους πεποιημένους, ἐκ δὲ τοῦ πρὸς τοὺς Ἕλληνας θρήνους ἡμῖν γεγενημένους, καὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς ἑορταῖς ᾀδομένους, τῶν δ’ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἡμᾶς μεμνημένους.

  [159] οἶμαι δὲ καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν μείζω λαβεῖν δόξαν, ὅτι καλῶς τοὺς πολεμήσαντας τοῖς ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ ἐνεκωμίασε, καὶ διὰ τοῦτο βουληθῆναι τοὺς προγόνους ἡμῶν ἔντιμον αὐτοῦ ποιῆσαι τὴν τέχνην ἔν τε τοῖς τῆς μουσικῆς ἄθλοις καὶ τῇ παιδεύσει τῶν νεωτέρων, ἳνα πολλάκις ἀκούοντες τῶν ἐπῶν ἐκμανθάνωμεν τὴν ἔχθραν τὴν ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτούς, καὶ ζηλοῦντες τὰς ἀρετὰς τῶν στρατευσαμένων τῶν αὐτῶν ἔργων ἐκείνοις ἐπιθυμῶμεν."

  Eδώ και η πηγή μαζί με την μετάφραση στο τέλος της σελίδας.
  http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=46&page=16

  Ελπίζω να έχει γίνει τώρα κατανοητό μέχρι εδώ ότι Έλληνες και Τρώες ΔΕΝ ανήκουν όχι μόνο στην ίδια φυλή, αλλά απέχουν όσο η γη απο το φεγγάρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΤΗΣ=ΑΤΙΟΣ ΛΟΦΟΣ ΟΥΤΩ ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ,ΙΛΙΟΝ ΠΟΛΙΣ ΤΡΩΑΔΟΣ,ΗΝ ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΑΤΗΝ ΕΚΑΛΟΥΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΛΟΦΟΙ ΔΥΟ.

  Ας δούμε τι είναι η Άτη βγαίνει απο το Από το ρ. ἀάω, που σημαίνει «βάπτω, φθείρω τον νου, αφαιρώ την διανοητικήν διαύγειαν (...), πλανώ εξαπατώ». Παθητική μορφή: ἀάομαι.
  Σε ορισμένες εκδόσεις της Θεογονίας του Ησίοδου, η Ἄτη γραφόταν ως Ἀάτη και συγχεόταν με την Απάτη: «Δυσνομίην τ᾽ Ἀάτην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν» (Θεογονία, 230· έκδ. B.G. Teubner, Λειψία 1908, σε επιμέλεια Α. Rzach)

  Μιλάμε δηλαδή για την ενσάρκωση της βλάβης. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ἀτη[α] σήμαινε τη «σύγχυσιν φρενών», άρα μπορούμε κάλλιστα να το συνδιάσουμε με την "ζάλη" που προξένησαν τόσο στον Πάτροκλο όσο και στον Αχιλλέα.

  ΤΡΩΕΣ ΟΙ ΤΟΤ' ΗΣΑΝ/ΙΣΣΑΝ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΧΟΝΤΕΣ.
  Το ΕΙΔΩΛΟ μόνο...ούτε κατά διάνοια δεν είχαν την αληθινή. Νόμιζαν ότι είχαν την αληθινή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Γρίφος για δυνατούς λύτες; Δεν νομίζω και τόσο.
  ΣΤο ομηρικό έπος ο Απόλλωνας δεν παρουσιάζεται και πολύ ως Θεός του Φωτός. Αντιθέτως το φώς του είναι μαύρο για τους Αχαιούς και γίνεται σύμβολο θανάτου και συμφορών. Η μεροληψία του ΑΠόλλωνα υπέρ των Τρώων πρέπει να αποδοθεί στην μικρασιατική καταγωγή αυτού του. Ο ρόλος του και το ζήλος του υπέρ των Τρώων οφείλεται στις βαθιά ριζωμένες λατρείες του στις περιοχές αυτές. Μην ξεχνάμε και το προσωνύμιο Υπερβόρειος, τίτλος που είχε δοθεί στον ομώνυμο λαό που κατοικούσε βόρεια του Ευξεινου Πόντου κοντά στα Ριπαία όρη (τα σημερινά Ουράλια). Η θεωρία λοιπόν ότι ο Απόλλωνας δύναται να μην είναι ελληνικός Θεός έχει υποστηριχθεί απο αρκετούς μελετητές.
  Μην ξεχνάμε επίσης ότι στα Ομηρικά χρόνια επικρατουσαν Θεοκεντρικές αντιλήψεις, όπου τοποθετούσαν τους θεούς πίσω απο κάθε κατόρθωμα ή καταστροφή.
  Για τον Ομηρο το μαύρο φώς που σκόρπισε ο Απόλλωνας δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο φόβος και η ανσφάλεια του ομηρικού ανθρώπου για τις φυσικές δυνάμεις που καταστρέφουν τα αλαζονικά θνητά όντα, τους ανθρώπους δηλαδή που τόλμησαν κινούμενοι απο διάθεση επεκτατισμού να εναντιωθούν σε κανόνες και όρια και να επιδείξουν επιθετικότητα και έπαρση απέναντι στην φύση και την ισορροπία της...
  Λ.Ι.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αγαπητέ Λ.Ι.Π., ο Λύκιος Απόλλων προερχόταν εξ Ανατολών. Ο Δήλιος Απόλλων όμως, γεννήθηκε στην Δήλο. Η μητέρα του Λητώ, γεννήθηκε στην Υπερβορεία. Η Υπερβόρεια την οποία επισκεπτόταν κάθε Φθινόπωρο ο Απόλλων, από τους μύστες θεωρείται η Θούλη. Από κει και ύστερα, υπάρχει η μεταφυσική ερμηνεία για το που βρίσκεται και τι συμβολίζει η Υπερβόρεια και η εκεί περιοδική μετάβαση του Απόλλωνος.
  Ασφαλώς τα ομηρικά έπη έχουν μια θεολογική τοποθέτηση, όπου για οτιδήποτε συμβαίνει στο υλικό πεδίο των ανθρωπίνων επιλογών και των δραστηριοτήτων, κανονίζεται και δρομολογείται από τους θεούς. Η μοίρα των ανθρώπων, είναι μόνο στα χέρια των θεών και αυτό δείχνεται έντονα στην Ιλιάδα, αλλά και την Οδύσσεια.
  Η εσωτερική άποψη για την Ιλιάδα βέβαια, είναι ότι συμβολίζει τον Υλικό κόσμο και το θυμικό μέρος του κατώτερου Εγώ μας, με τις παρορμήσεις και τα πάθη του. Κατά την άποψη αυτή, η λέξη Ιλιάδα μπορεί να γραφτεί και ως Υλιάδα (εκ της ύλης). Αντίθετα το επόμενο ποίημα, η Οδύσσεια, αναφέρεται στην πορεία του ανθρώπου προς τους ανώτερους κόσμους (στόχος η Ιθάκη-θέωση) και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα, τα επίπεδα της εσωτερικής εξέλιξης.
  Εγώ όμως θέλω να εξετάσουμε λίγο, το θέμα των θεών. Θέλω να δούμε αν όλοι οι θεοί ήταν ελληνικοί, σν υπήρχαν ξένοι θεοί, από που προήλθαν και ποίο πραγματικό ρόλο είχαν.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ο Απόλλωνας ήταν ένας. Το Λύκιος ή το Δήλιος που αναφέρεις, είναι επίθετα που του αποδίδονταν κατά περίπτωση.
  ΛΙΠ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Χμ, ας μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο Απόλλων ήταν ένας. Ως προς την καταγωγή του, υπάρχουν δυο απόψεις που κυριαρχούν. Η πρώτη μιλά για γέννηση στην Δήλο, από την Λητώ της Υπερβορείας, ενώ η δεύτερη μιλά για γέννηση στην Λυκία ή την Κρήτη (οι Λύκιοι θεωρούνται άποικοι από την Κρήτη), από την Λητώ που ήταν Λυκία. Στην πρώτη περίπτωση ο Απόλλων μεταβαίνει τον Χειμώνα στην Υπερβόρεια, ενώ στην δεύτερη μεταβαίνει στην Λυκία.
  Η άποψη του Στράβωνα ότι η Υπερβόρεια ήταν κάπου στην Κριμαία, μάλλον δεν επαληθεύεται. Η Υπερβόρεια είτε βρίσκονταν στον αρκτικό κύκλο στην Νήσο Θούλη που βυθίστηκε, είτε το πιθανότερο να πρόκειται για εξωδιασταστικό χώρο στον οποίο μετέβαινε "πετώντας".
  Σε κάθε περίπτωση όμως, στον Τρωικό πόλεμο, συντάσσεται με τους μη Έλληνες Τρώες, μαζί με την αδερφή του Άρτεμις (εκ Λητούς).
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ο Απόλλωνας για τους Έλληνες ήταν ο Ήλιος/Φώς αλλά κάθε θεός έχει την φωτεινή και την σκοτεινή του πλευρά,ακριβώς διότι ως θεός είναι τέλειος. Ο Ήλιος δεν έχει μόνο ζωογόνες ακτίνες αλλά και τις υπεριώδεις ζωοκτήνες.Και ότι εδώ είναι φώς, αλλού μπορεί να είναι σκότος και το ανάποδο.Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ.

  Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την αδελφή του Απόλλωνος «Ώπιδα» από το «Ώπις»,δηλαδή την δίδυμη ενέργεια του Ωπόλλωνος, δηλαδή του θεού του πυρός, κοινώς Ηλίου...το ΠΥΡ.

  Υ.Γ Το μέλλον βρίσκεται στο παρελθών, γνωρίζεις το παρελθών; Γνωρίζεις το μέλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα αέναο ψυχικοδιανοητικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο εκφάνσεις έλλογης ζωής του πλανήτη, μέσα από τα δημιουργήματα των επιγόνων του Ιαπετού, τόσο εκ του Δευκαλίωνα, όσο και εκ του Προμηθέα πλαστουργήματα, χωρίς όμως να επεκταθώ προς τους Άτλαντες.Οπωσδήποτε και υπάρχει σε κορύφωση ένας μεγάλος πόλεμος για της ψυχές μας, και κατά επέκταση το είδος νόησης, λήψεις και αντίληψις του γίγνεσθαι, πολιτεύματος και πολιτισμού του ανθρώπινου είδους, για τα επόμενα 10.000 χρόνια. Οι πύλες ξανά ανοίγουν, το αρχαίο μονοπάτι εμφανίζεται και είναι υπό διαπραγμάτευση… πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

  Η Τροία ποτέ δεν έπεσε, η Ατλαντίδα ποτέ δεν χάθηκε, ο Προμηθέας δεν ελευθερώθηκε… ο Ηρακλής και ο Διόνυσος ως Γαλαξιακά «προγράμματα» έρχονται και επανέρχονται στην ζωή, αεί στους αιώνες, έστω και αν οι θνητοί τους ονομάζουν κατά καιρούς με διαφορετικά ονόματα… όπου στην τελική καταλήγουν να είναι τα μυθολογικά επίθετα τους.

  https://www.youtube.com/watch?v=Oqbh1_U3QSY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Οι ιδιότητες (επώνυμα) του Απόλλων (του μη ήχου), κατά την ανθρώπινη αντιληπτικότητα, θετικές, η αρνητικές, αποτελούν τις 2 βασικές ιδιότητες κάθε Θεού επί του γαλαξία μας και κατά επέκταση και του πλανήτη, που πάλλονται μεταξύ του ζωοδότη και του καταστροφέα. Συνήθως ο καταστροφέας(Απολλύων), είναι ο εκμηδενιστής, η ο μετασχηματιστής – μετουσίωση… όπου στην αστροφυσική, φυσική, αλλά και στην μεταφυσική έννοια, δεν έχει τον προσδιορισμό της καταστροφής ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ.

  Όπως και η Ήρα είναι μια Συμπαντική δύναμη που επηρρεάζει τον γονότυπο και τον φαινότυπο.Σε κάθε Γένος κυριαρχεί και ένας συγκεκριμένος φαινότυπος.Τα πάντα γύρω μας είναι συχνότητες και κάποιοι αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον παχυλό κόσμο της ύλης που ζούμε ,κάποιοι άλλοι Δήλιοι κολυμβητές λένε ότι η νήσος Δήλος, που βρίσκεται στο κεντρικό Αιγαίο (ίσως θα πρέπει κάποιοι στιγμή να ετυμολογηθεί και εννοιολογηθεί το όνομα) λειτουργεί ακόμα ως υπερμεγέθη τρανζίστορ πεδίου FET με όλα τα φαινόμενα που διέπουν ένα τρανζίστορ και αυτό, λόγο των φαινομένων της γέννησης των υπερούσιων διδύμων Απόλλωνα και Άρτεμις.Έχουμε δηλαδή μια εναρμόνιση τόσο γήινων όσο και συμπαντικών ηλεκτρομαγνητικών και ηχοφασματικών πεδίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ευχαριστώ και ανταποδίδω αγαπητή Ελένη.

  https://www.youtube.com/watch?v=zIc7UwHBO8M

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Απόλυτα σωστός Black Eagle! Οι Θεοί παίρνουν μορφές αναλόγως την περίσταση. Οπως στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιότητες του Θεού της μαντικής, του φωτός και της αρμονίας είναι ξεκάθαρο ότι εκλείπουν στο μέρος των Ελλήνων.
  Η μεροληψία του Απόλλωνα υπέρ των Τρώων και ειδικότερα για χάρη ορισμένων εμβληματικών μορφών της φυλής (Αινείας, Εκτωρ, αρχιερέας Χρύσης, βασιλιάς της Λυκίας Σαρπηδών) πρέπει να αποδοθεί θεωρώ στην μικρασιατική καταγωγή του.
  Ο Απόλλων δεν είναι είναι τίποτα άλλο για τον Ομηρο και την εποχή του, παρά μια δύναμη αντίδρασης ενάντια στο αρνητικό φορτίο με το οποίο ήσαν γεμάτοι πολλοί απο εκείνους που με επεκτατικές ορέξεις εκστράτευσαν κατά της μικρασιατικής γής.
  Το μάθημα που δίνεται απο τις ποικίλες παρεμβάσεις του Θεού Απόλλωνα είναι ευκρινές και πολλαπλό. Οταν το μέτρο ξεπεραστεί, όπως και στην περίπτωση του Πάτροκλου, πρέπει να επέλθει τιμωρία για να αποκατασταθεί η τάξη αλλά και για παραδειγματισμό των άλλων.
  Και για να συνδέσουμε και πάλι με την φύση και τα λεγόμενα του Black Eagle, όπως έχει ευεργετικές δυνάμεις ο Ηλιος και το φώς του, με το ίδιο τρόπο η αναίδεια απέναντι του και οι ιταμές προκλήσεις εναντίον του μπορεί να επιφέρουν τον όλεθρο σε αυτόν που τις διέπραξε. Τα βέλη του ήλιου, οι ευεργετικές ακτίνες του, μπορεί να τυφλώσουν σε όποιον τον κοιτάξει χωρίς προφυλάξεις!
  ΛΙΠ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Αγαπητέ ΛΙΠ, πιστεύεις ότι ο λόγος που εξεστράτευσαν οι Έλληνες εναντίον της Τροίας, ήταν η επέκταση και οι μικρασιάτες θεοί θέλησαν να τιμωρήσουν τους άδικους Έλληνες, προστατεύοντας τους "δικούς" τους Τρώες;
  Ασφαλώς ο Απόλλων ως θεός, πρέπει επιφέρει την τάξη και την δικαιοσύνη, μέσα από τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος (ή νόμο της Ειμαρμένης). Αυτός ο ρόλος όμως ανήκει σε κάθε θεό.
  Ο Απόλλων τελικά όπως παραδέχεσαι, μεροληπτεί υπέρ των "δικών" του.
  Το ίδιο κάνουν και οι αντίθετοι θεοί, υπέρ των Ελλήνων (π.χ. η Αθηνά).
  Άρα εδώ δεν έχουμε έναν καθαρά θεϊκό ρόλο υπέρ της Ειμαρμένης, αλλά κανονική στρατολόγηση δυο αντιπάλων μερών.
  Θα μπορούσε κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι όσοι θεοί υπερασπίστηκαν το μέρος των Ελλήνων ήταν Έλληνες και όσοι των Τρώων, ήταν Ανατολίτες μη Έλληνες.
  Ασφαλώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι με μια φιλοσοφική οπτική, οι θεοί εκφράζουν δυνάμεις του Συμπαντικού Λόγου και ο ρόλος τους είναι οριοθετημένος. Ο κάθε θεός, δεν είναι ο Ένας Δημιουργός και εκδηλωμένος Θεός, αλλά ένα εξανθρωπισμένο μέρος των ιδιοτήτων του Λόγου Του (όπως πολύ εύστοχα επισήμανε ο Black Eagle, μιλώντας για τον Απολλύων και την Ήρα). Συνεπώς οι θεοί, πράττουν σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο, το οποίο και υπηρετούν.
  Κατά μία άλλη άποψη, είναι υπαρκτές οντότητες οι οποίες έχουν ρυθμιστικό ρόλο στα ανθρώπινα, αφού είναι γενετικοί δημιουργοί της ανθρωπότητας. Ως τέτοιοι, έχουν προσωπικότητα και βρίσκονται σε συσχέτιση ιεραρχίας με άλλους θεούς. Επίσης έχουν διαμάχες μεταξύ τους, η οποίες προβάλλονται και στους θνητούς ανθρώπους, τους οποίους εξουσιάζουν ή επηρεάζουν.
  Ποια από τις δυο εκδοχές εξηγεί την συμπεριφορά των θεών;
  Θα μπορούσαν και οι δυο εκδοχές να ταυτίζονται σε κάποιον άξονα;

  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Αγαπητέ Black Eagle, η νήσος Δήλος κατά την μυθολογία είχε το όνομα Ορτυγία και ήταν ένα ..."κινητό νησί" που έπλεε ελεύθερα μέσα στο Αιγαίο. Αυτό επέλεξε η Λητώ για να γεννήσει τον Απόλλωνα, διότι η ζηλιάρα Ήρα δεν την άφηνε σε κανένα τόπο να γεννήσει. Την πλέουσα Ορτυγία, δεν μπορούσε να την εντοπίσει η Ήρα. Με παρέμβαση όμως του Δία, το νησί σταθεροποιήθηκε και η Λητώ γέννησε (πρώτη την Άρτεμη και έπειτα τον Απόλλωνα). Το σταθεροποιημένο πλέον νησί, έλαβε το όνομα Δήλος, επειδή εκεί εμφανίστηκε, εκ-δηλώθηκε (από το ρήμα δηλόω) και φανερώθηκε με φως!
  Να σημειώσω ότι η τιτανίδα Λητώ, ήταν η θεά της Νυχτός και ο Δίας την επέλεξε ώστε να γεννήσει το Φως (όπως από το Χάος γεννήθηκε η Τάξη και από το Έρεβος το Φως).
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι ακριβώς όπως τα λές είναι αγαπητέ ΛΥΚΙΕ....αλλά ας το αναλύσουμε λιγο παραπάνω.Ναι η Δήλος πριν ονομαζόταν Ορτυγία, αλλά Αστερία ο Καλλίμαχος στον στίχο 34 στο "ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ ΥΜΝΟ" μας λέγει:

   "σὲ δ᾽ οὐκ ἔθλιψεν ἀνάγκη,
   ἀλλ᾽ ἄφετος πελάγεσσιν ἐπέπλεες, οὔνομα δ᾽ ἦν σοι
   Ἀστερίη τὸ παλαιόν, ἐπεὶ βαθὺν ἥλαο τάφρον,
   οὐρανόθεν φεύγουσα Διὸς γάμον, ἀστέρι ἴση.
   τόφρα μὲν οὔπω τοι χρυσέη ἐπεμίσγετο Λητώ,
   40 τόφρα δ᾽ ἔτ᾽ Ἀστερίη σὺ καὶ οὐδέπω ἔκλεο Δῆλος."

   ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:.." Όμως εσένα δεν σε ζόρισεν ανάγκη,
   καθώς ελεύθερη στα πέλαγα επέπλεες, κι ονομαζόσουν
   παλιότερα Αστερία, επειδή σε βαθιά πήδηξες τάφρο,
   σαν άστρο από τον Ουρανό, το γάμο ν᾽ αποφύγεις με το Δία.
   Τότε δεν σ᾽ είχε συναντήσει ακόμα η λαμπερή Λητώ,
   40τότες ακόμα ήσουνα η Αστερία, Δήλος δεν ονομαζόσουν."

   Μέσα σε αυτόν τον στίχο αυτός ο μεγάλος Αστρονόμος και Φιλόσοφος μας έχει αποτυπώσει όλη την γεωσυμπαντική υποδομή και γεωδαιτική δομή του ΑΙΓΑΙΟΥ (κάποια στιγμή θα αναλύσω τι σημαίνει αυτό το όνομα)...με τον όρο Αιγαίο εννοούμε το Κρητικοαιγαίο-Λιβύη-Σάρδεις-Δελφοί που σε όλον αυτόν τον χώρο η Δήλος ΕΙΝΑΙ το γεωσυμπαντικό ηλεκτρομαγνητικό και ηχοφασματικό πεδίο δηλαδή φορέας, δέκτης ,επιλέκτης, διυλιτής, διαχωριστής, ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ.

   Το όνομα λοιπόν Δήλος εδόθη στην Αστερία, διότι ενώ έπλεε στα κύματα του Αιγαίου ήταν άδηλος δηλαδή αφανής...αλλά γιατί ενώ ήταν αφανής την ονομάζουν Αστερία;; Η απάντηση έχει δοθεί απο τον Καλλίμαχο...γιατί ήταν "όμοια με άστρον".!! Τι σημαίνει όμως όμοια με αστέρι;; Ότι πριν ήταν ΑΣΤΗΡ δηλαδή ένας αυτοτελής μικρός αστήρ η πλανήτης η δορυφόρος η μετεωρίτης. Ήταν δηλαδή κάποτε ένα φωτεινό και θερμό η έστω "λευκό" ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΕΠΕΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.

   Τό ίδιο με τον Καλλίμαχο ότι η Αστερία ήταν "πρότερον άστρο" και "επήδησε απο τον ουρανό" μας το γράφει και ο Πίνδαρος (517-440 π.χ) ο οποίος είναι κατά δυο αιώνες προγενέστερος του Καλλίμαχου. Ο Πίνδαρος λοιπόν στον β' στίχο του 52 βιβλίου "ΠΑΙΑΝΟΣ" γράφει...."Σαν ρίχτηκε στο πέλαγος η άγια πέτρα πως εφάνη, που παλαιόθεν η ναυτουριά την ονόμασε Ορτυγία.Πρώτα συχνοπλανίοταν πάνω στα κύματα του Αιγαίου."

   Το ότι την Δήλο την ονόμαζαν οι Έλληνες Αστρονόμοι και Ορτυγία έχει σχέση με το ότι γνώριζαν ότι αυτή ήταν ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ αλλά και ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ αφού ξέρουμε ότι νήσος σημαίνει πόλος, διότι το Ορτυγία είναι σύνθετο όνομα και βγαίνει απο το ΟΡ-Τυγία ....η ρίζα του "ΟΡ" προέρχεται απο το ρήμα ορώ=βλέπω,κυττώ μακράν κ.λ.π.
   Το θέμα του "Τυγία" είναι η αντωνυμία του β' προσώπου Τυγία της αιγαιοκρητικής, βοιωτικής, μυκηναικής "Τυ" της δωρικής ,και "Συ" της Ιωνικής και αττικής διαλέκτου...για αυτό και την Ορτγία την έγραφαν με δασεία.

   Ο Καλλίμαχος μας λέει ότι η Δήλος "επήδησε απο τον ουρανό εις το Αιγαίον" και ο Πίνδαρος ότι "ρίχτηκε" η διαφορά απο το ένα στο άλλο είναι τυπική , αλλά τόσο το "επήδησε" όσο και το "ρίχτηκε" προκαλούν το ίδιο ερώτημα .....μήπως οι Κυκλάδες στη μέση της οποίες βρίσκεται η Δήλος η Αστερία η Ορτυγία είναι ο ΠΟΛΟΣ του ΟΛΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και το αστρικό σμήνος των Πλειάδων (οι Δηλιάδες που αναφέρεται στον ύμνο) του συστήματος του ΑΣΤΕΡΟΣ ΗΛΙΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ;;

   Διαγραφή
 37. Γράφεις αγαπητέ ΛΥΚΙΕ..."Να σημειώσω ότι η τιτανίδα Λητώ, ήταν η θεά της Νυχτός "

  Ακριβώς και η εγκυμονούσα Λητώ= η Νύχτα γεννά τους δύο Φωστήρες του Ουρανού ,την Ηώ= ΧΑΡΑΥΓΗ-Αρτέμιδα και την ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ τον Ήλιο-Σείριο-Απόλλωνα...και όλα αυτά στο ΑΙΓΑΙΟ και επι "ΤΗΣ ΠΛΕΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ,ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΔΥΘΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ "ΚΙΟΝΩΝ" ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΔΗΛΟ".

  Τι είναι αυτοί οι 4 "κίονες";;!!!

  Επίσης παρακάτω στους στίχους 190-197 μας λέει ο Καλλίμαχος :
  "Υπάρχει ένα μικρό νησί, όπου κανείς το βλέπει
  να περιπλανιέται στα πελάγη, τα πόδια του (θεμέλια του) δεν είναι σε ένα χώρο,αλλά
  και να επιπλέει στην παλίρροιαν ωσάν το άνθος του ασφόδελου,όπου το φέρει (το παρασύρει)ο
  νότος ( ο νοτιάς),'οπου ο εύρος (ο ανατολικός άνεμος), όπου το κύμα της θάλασσας.
  Αυτού (σε αυτό το νησί να με φέρεις-έλεγε ο αγέννητος ακόμα Απόλλων στην Λητώ), διότι θα έλθεις εις εκείνο το νησί που σε θέλει.Ενώ αυτός (ο Απόλλων) έλεγε τόσα,τα άλλα νησιά έτρεxαν εις την θάλασσαν.
  Αστερία ,συ που αγαπάς τους χορούς και τα τραγούδια,συ κατέβηκες απο την Εύβοιαν , δια να ιδής τας Κυκλάδες,που είναι τοποθετημέναικυκλικώς οχι δε απο μακριά,αλλά πίσω σε ακολουθούσε το φύκι του Γεραιστού"

  Θα σταθώ στην φράση "περιπλανάται εις τα πέλαγα" το αρχαίο κείμενο αναφέρει..."πλαζομένη πελάγεσαι" και η δεύτερη φράση...""τα πόδια της (τα θεμελιά της) δεν είναι εις έναν χώρο" στο αρχαίο κείμενο..."πόδες δε οι ουχ ενί χώρο". Και παρατηρούμε ότι δεν μας λέει ότι η Δήλος έπλεε στο πέλαγος δηλαδή στο Αιγαίο...αλλά ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ....γιατί όταν το λέει αυτό είτε εννοεί ΟΛΑ τα Πελάγη του Πλανήτ μας...είτε και το πιο πιθανό τα ΠΕΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (τα υγρά νεφελώματα)τα οποία είναι τμήματα του Πόντου (του υγρού στοιχείου του Σύμπαντος)...την απάντηση μπορεί να την βρεί κανείς και στην Οδύσσεια Κ.1-5 που μας λέει ο Όμηρος:

  "Αἰολίην δ᾿ ἐς νῆσον ἀφικόμεθ': ἔνθα δ᾿ ἔναιεν
  Αἴολος Ἱπποτάδης, φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
  πλωτῇ ἐνὶ νήσῳ: πᾶσαν δέ τέ μιν πέρι τεῖχος
  χάλκεον ἄρρηκτον, λισσὴ δ᾿ ἀναδέδρομε πέτρη"

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: .."Στην Αιολία νήσον φθάσαμε εκεί κατοικούσε ο Αίολος ο υιός του Ιππότη που τον αγαπούσαν οι αθάντοι θεοί, σε ένα νησί ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ,ΟΛΟΓΥΡΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΟΙΧΟΣ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΝ."

  Άρα ΔΕΝ είναι μόνο η Δήλος περιπλανόμενο νησί, ....τα "πόδια" της Δήλου που ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΟ είναι οι 4 κύριοι ηλεκτρομαγνητικοί και ηχοφασματικοί γεωσυμπαντικοί Δίαυλοι , η οποίοι εστιάζονται και διασταυρόνονται στην Δήλο, και οι χώροι οι βρίσκονται αυτά τα "πόδια" είναι οι 4 γεωσυμπαντικοί ορίζοντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, προκύπτει σαφώς η ύπαρξη υπερδιαστατικής Πύλης στο σημείο που βρίσκεται η Δήλος (αλλά και σε άλλα μέρη των Κυκλάδων). Δεν είναι επίσης υπερβολή αν πούμε, ότι το σημείο απ΄το οποίο εξέρχεται διαρκώς ο "άγιον Φως", που γεωδαιτεί ενεργειακά τον πλανήτη μας, είναι η Δήλος! (υπάρχουν και άλλα τέτοια κομβικά σημεία στον πλανήτη βεβαίως)
  Γιατί άραγε να απαγορευόταν η γέννηση και ο θάνατος επάνω στην Δήλο;

  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. αίγ: (η ρίζα εκ του αΐσσω). Σημαίνει δόνησις, κλονισμός, σεισμός, σείω, πάλλω, εξακοντίζω.

  αΐσσω: κινούμαι μετά ταχείας και ορμητικής κινήσεως, ρίπτομαι, ορμώ, απαστράπτω εις το φως.

  Πηγή: http://www.tetraktys.org/kapousidis/mid%20aigean07.htm


  Στην νησο Δηλο λεγεται οτι οι ενεργειακες δυναμεις ειναι τοσο θετικης οσο και αρνητικης φυσεως. Αλλωστε εκει γεννηθηκαν οι δυο(Αρτεμις-Απολλων) συμπληρωματικες οψεις(απο την οψη βγαινει το Ωπιδα/Ωπις;) της μιας Φυσεως. Η Αστερία μοιαζει να επεσε στο Πέλαγος οπως πεφτουν οι Ψυχες στα Υδατα της μητρας.

  Αλλά οντως αγαπητε Λυκιε, γιατι να απαγορευτηκε η γεννηση και ο θανατος στο νησι; Τι κινδυνους ελλοχευει η υλοποιηση και αποϋλοποιηση ενος σωματος πλησιον ενεργειακα φορτισμενων κομβων υπερδιαστατικων πυλών;

  Ελενη


  Ταιριαζει επομενως με ..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ταιριαζει επομενως με....ηταν προταση που νομιζα οτι ειχα σβησει εξολοκλήρου. Αμ δε! Χαχα! Σορι. Αγνοειστε το.

   Διαγραφή
  2. Aγαπητή Ελένη Ώπες= οφθαλμοί......Ώπα= όψις,, πρόσοψις, πρόσωπον.
   Το Αιγαίο οι προγονοί μας το ονόμαζαν ΑΜΟΤΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ... Αίγες= έλεγαν τα κύματα οι Δωριείς.Αλλά αυτά τα "κύματα" η αλλιώς "Ύδατα" έχουν τις ιδιότητες του νερού και σε αυτά κολυμπάμε όλοι κατοικούμε μέσα και πέριξ του ΑΙΓΑΙΟΥ λέγεται ΑΙΘΗΡ αυτός ο Αιθήρ έχει σχέση με τις αόρατες ενεργειακές ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ....που αποκαλούνται ΥΔΑΤΑ. Η Δήλος είναι η ΚΑΡΔΙΑ του πλανήτη.

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  4. XAIΡΕ ΕΛΛΗΝ Ερίωπα
   εγώ όπως πάντα στις επάλξεις...μάχημος ακμαίος και δυνατός...επίσης πολλές σφιχτές αγκαλιές και απο εμένα.Και για να πάει καλά η μέρα μας, και νύχτα μας...ΔΙ ΕΥΧΩΝ ΥΕΤΙΟΥ ΔΙΟΣ ΗΜΩΝ...

   Υ.Γ Ας συντονιστούμε με Δήλο FM για μια ΛΗΤΟ-ηργία. χαχαχα....εκεί που συναντιούνται οι 3 ΑΕΤΟΙ του ΔΙΟΣ να είσαι ΠΑΡΩΝ.!!
   https://www.youtube.com/watch?v=VraSE9pOEXc

   "Reach my hand where the eagles fly I feel so tall I can touch the sky"

   Διαγραφή
 40. https://www.paraskhnio.gr/dilos-to-iero-nisi-ton-ellinon-mythoi-k/

  Paraskhnio.gr

  Αρχική Πολιτισμός
  Πολιτισμός
  Δήλος: Το ιερό νησί των Ελλήνων – Μύθοι και ιστορία (ΒΙΝΤΕΟ)
  10/11/20131437 0
  «Ίητε Δήλιε Απόλλωνα.Τα σπαρμένα νησιά,με τα πλήθια ζωντανά,σπιτοχτίσαν και πήραν την ξακουστή Δήλο.Τους έδωκε ο χρυσομάλλης ο Απόλλωνας,της Αστερίας το κορμί κατοικιά τους». Πίνδαρος, Παιάνας

  Μυθολογία και Ιστορία

  Η ιστορία της Δήλου είναι συνυφασμένη με τη μυθολογία, καθώς ήταν η γενέτειρα του Απόλλωνα, γιού του Δία, και ως εκ τούτου ένας τόπος ιερός. Η θέση της είχε επίσης καθοριστεί στη μυθολογία, δεδομένου ότι πριν γίνει Δήλος (ορατή), ήταν ένας πλωτός, περιπλανώμενος βράχος που ονομαζόταν Ορτυγία ή Άδηλος (αόρατη). Ο Ποσειδώνας αγκυροβόλησε το βράχο στο απόλυτο κέντρο των τεσσάρων σημείων της πυξίδας σε σχέση με τη θέση του στο Αιγαίο Πέλαγος. Βρίσκεται σχεδόν σε ίση απόσταση με την ηπειρωτική χώρα στα βορειοδυτικά, με τη Χίο και τη Ρόδο προς τα ανατολικά, την Κρήτη στα νότια και την Πελοπόννησο στα δυτικά.

  Η γεωγραφική της θέση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων, όπως και άλλοι τόποι που κατέχουν γεωμετρικά σημαντικές θέσεις στην περίτεχνη μαθηματική τους προσέγγιση στη Γεωγραφία, όπως οι Δελφοί. Η δημιουργία αυτών των μύθων, δεδομένης της θέσης του νησιού, ήταν απλά θέμα χρόνου. Έτσι, η μυθολογία ενώνεται με την ιστορία, καθώς η γεωγραφική θέση της έφερε πράγματι μεγάλο πλούτο στην Δήλο, όπως η Λητώ, μητέρα του Απόλλωνα, είχε υποσχεθεί.

  Αυτό που η Λητώ δεν είχε προβλέψει ήταν η συμφορά, η καταστροφή, η δουλεία και η απώλεια ανθρώπινων ζωών που προσέλκυσε επίσης αυτός ο πλούτος, σε τέτοιο βαθμό που τελικά η Δήλος ερημώθηκε και παρέμεινε έτσι τις δύο τελευταίες χιλιετίες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Την εποχή του Πεισίστρατου (540 π.Χ.) επέβαλαν και τον πρώτο εξαγνισμό στο νησί, απομακρύνοντας όλους τους τάφους από την περιοχή του ιερού. Στη διάρκεια των Περσικών Πολέμων το νησί δεν γνώρισε καταστροφές, όπως οι άλλες Κυκλάδες, και από το 478 π.Χ. αποτέλεσε έδρα της πρώτης Αθηναϊκής ή Δηλιακής Συμμαχίας. Εδώ βρισκόταν και το Κοινό Ταμείο της Συμμαχίας ως το 454 π.Χ. που μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Το 426 π.Χ. οι Αθηναίοι επέβαλαν δεύτερο εξαγνισμό του νησιού, απομακρύνοντας όλα τα οστά των νεκρών που είχαν ταφεί στη Δήλο, τα οποία και μετέφεραν στη γειτονική Ρήνεια. Έκτοτε απαγορεύτηκαν ο θάνατος και η γέννηση στο νησί.

  https://www.apn.gr/δήλος-το-νησί-της-ορτυγίας/

  Το 88 π.Χ. το νησί καταστράφηκε από τους στρατιώτες του Μιθριδάτη, οι οποίοι γκρέμισαν μνημεία, ναούς, αγάλματα, πήραν χρήματα από το ιερό και εξόντωσαν τους 20.000 κατοίκους. Το 69 π.Χ. νέα βαρβαρική επιδρομή υπό τον Αθηνόδωρο. Οι καταστροφές αυτές, που συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια από τους πειρατές, είχαν αποτέλεσμα να πληγεί η ειρηνική ζωή του νησιού και να ανακοπεί η εμπορική ακμή του. Στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. στο νησί δεν υπάρχει παρά μόνο ένας μικρός οικισμός, που κι αυτός εγκαταλείφθηκε τον 6ο αι. μ.Χ. Από τότε η Δήλος χρησίμευε για στέκι πειρατών και κουρσάρων, χώρο εξεύρεσης πρόχειρου οικοδομικού υλικού και εύκολη λεία των αρχαιοκάπηλων.

  Για εξαγνισμο απογορευτηκαν οι γεννες και οι θανατοι στο νησι.
  Λαμπροπουλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Ο Ποσειδωνας ΣΤΕΡ-εωσε την Α-ΣΤΕΡ-ία σε 4 διαμαντενιες στηλες-κιονες. Προφανως μιλαμε για τις τεσσερις γνωστες δυναμεις.

  Ο υλικος κοσμος χαρακτηριζεται απο την δεξιοστροφη και αριστεροστροφη κινηση του δημιουργου νου γιαυτο και το γαμμαδιον συμβολιζει την ροη στην προσπαθεια του ανθρωπου να εναρμονισει τις αντιθεσεις.

  Ο,τι εκδηλωνεται στον κοσμο αποκτα ροη ωσοτου επιστρεψει στην ευδαιμονια-ακινησια-αρμονια-απολυτοτητα του θείου η οποια συμβολιζεται απο το σημειο-τελεία που παρεχει ο ισοσκελης πλεον-κι οχι ο αγκυλωτος-σταυρος.

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Καλλίμαχος στον Ύμνο στον Απόλλωνα αναφέρει ότι ο πρώτος ναός του θεού ήταν από κέρατα αιγών…το ίδιο όμως ακριβώς συμβαίνει και για τον Ποσειδώνα...και αυτός έχει χτισμένο το παλάτι του στον βυθό του ΑΙΓΑΊΟΥ με κέρατα ΑΙΓΩΝ.Κάτι που μας το λένε δύο φορές ΔΕΝ είναι απλά σύμπτωση...αλλά κάτι άλλο ίσως να ήθελαν να μας πούνε οι προγονοί μας μέσα απο αυτό.

   AΙΓΕΣ=τα κύματα είπαμε αλλά όχι κύματα θαλάσσης, αλλά ΚΥΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ....τόσο πάνω όσο και μέσα στον βυθό της θάλασσας.!!

   ΑΜΟΤΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ=ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ=ΤΟ ΚΥΜΑΤΩΔΕΣ ΠΕΛΑΓΟΣ/ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΙΑΤΙ e-ga ΤΟ ΚΥΜΑ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ "Α-ΜΟ-ΤΟΝ" ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣΥΝΘΕΤΟΣ...ΚΑΙ "Α"=ΥΔΩΡ ..."ΜΑ/ma" ΚΑΙ magis ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΓΙΔΑ,ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ,ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟ "ΤΟΝ" η Tu ΑΠΟ ΤΟ tur,tu =ΟΡΩ,ΕΙΣΟΡΜΩ .

   Διαγραφή
 43. ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ (ΔΥΟ ΓΕΝΗ) ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΩ ΕΔΩ:
  http://3.bp.blogspot.com/_xiGOMVbKvy0/SkubxF7BOcI/AAAAAAAABM0/UjG73Ae6IX0/s1600-h/AMFIGONIA-(CORRECTED).jpg

  ΤΗΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ:
  http://2.bp.blogspot.com/_xiGOMVbKvy0/SkubmF2cQnI/AAAAAAAABMs/Iegv1LmD44s/s1600-h/amfigonia.jpg

  Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΩΝ (ΤΡΟΙΑ-ΔΕΛΦΟΙ) ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ.
  Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟΣ ΗΛΙΟΣ (ΥΛΙΚΟΣ) ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΦΩΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ=ΖΩΗ ΑΛΛΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΝΘΗΛΙΟΣ (ΑΝΤΙΗΛΙΟΣ) ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΑΝΤΙΥΛΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ.
  ΟΕΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Τι λεξικο χρησιμοποιεις αγαπητε Black Eagle; Χεχε! Δεν μας λες κι εμας;

  Καλα ολα αυτα με τους κερασφορους "θεους και δαιμονες"! Αλλά δεν απαντηθηκε το ερωτημα περι γεννησεων κ θανατων στην νησο Δηλο, εκτος αν η θεωρια του "εξαγνισμου" μας καλυπτει.

  Αγαπητε Στοχαστη, πού εισαι με τις ωραιες σου ευστοχες αναλυσεις ψυχολογικου βαθους; ;-)


  Ασχετο με ολα τα παραπανω...
  Ειναι παρατηρησιμο απο ολους νομιζω, κι εδω και αλλου και παραπερα...πως ενω υπαρχουν τοσα ομορφα μυαλα και ψυχες(ενταξει...σε γενικες γραμμες!), κανείς δεν εμπιστευεται κανεναν για να συμπραξει σε πραγματικο-υλικο επιπεδο για κοινους στοχους. Τελικα, οι στοχοι μας σημερα, ειναι κοινοι; Ο εχθρός, ειναι; Οι συλλογικοτητες εχουν νοημα ή ο καθενας πορευεται μονος του; Μαλλον το τελευταιο.

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αγαπητή Ελένη ιδού το λεξικό μου.!

  http://www.projethomere.com/travaux/bibliotheque_homere/lexiko_alexandrinos.htm

  Όσο για τα άλλα που ρωτάς όλο αυτό που βλέπεις γύρω σου, αυτό που γίνεται είναι πόλεμος της πληροφορίας. Τίποτα περισσότερο παρα μια σπιριτουαλιστικη προπαγανδα από παντού για αφύπνιση και ενότητα. Και να μη θες να πέσεις στην παγίδα σαν το πρόβατο οδηγείσαι μέσα της.
  Ο πόλεμος αγαπητή Ελένη είναι ΘΕΑΤΡΟ και η ουσία του θεάτρου είναι το ΤΕΧΝΑΣΜΑ.
  Αυτό που παρουσιάζουμε για να το δει ο εχθρός δεν το κάνουμε...και κάνουμε αυτό που δεν παρουσιάζουμε.

  Έχει περάσει προ πολλού ο καιρός της αναχαίτισης… ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της διαφύλαξης για το μετά τον Γ΄Π.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Δυστυχώς αγαπητή Ελένη, αν και η γνωριμία ανθρώπων μέσα από το διαδίκτυο έχει πολλά πλεονεκτήματα και επιτρέπει στον νου, μέσα απ' τον λόγο, να επικοινωνεί με άλλους νόες και να αναβιβάζεται σε υψηλές πνευματικές εμπειρίες, έχει και κάποια μειονεκτήματα.
  Δεν μπορεί δηλαδή, να υποκαταστήσει την βιωματική εμπειρία της διεπαφής εκ του σύνεγγυς μεταξύ δυο ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει μάθει να εμπιστεύεται τις αισθήσεις του και όχι την φαντασία του.
  Η φαντασία διαμορφώνεται ελεύθερα και παραβλέπει πτυχές της πραγματικότητας, που όμως οι αισθήσεις αποκαλύπτουν ωμά και ξεκάθαρα!
  Έτσι, η δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν γνωριστεί δια ζώσης, είναι δύσκολη και ριψοκίνδυνη.
  Ο σώφρων άνθρωπος, γνωρίζει τους δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια προσωπικότητα, την οποία γνωρίζει μόνο μέσω του λόγου της.
  Συνήθως μια επαφή εκ του σύνεγγυς, προκαλεί ανατροπές και διαψεύσεις για την εικόνα που φτιάξαμε για έναν άνθρωπο από την φαντασία μας.
  Αυτή η λογική ανασφάλεια, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ουσιαστικότερη προσέγγιση μεταξύ ανθρώπων που μπορεί μεν να συμφωνούν στις ιδέες και τους στόχους, αλλά αυτό δεν αρκεί για να συμπορευτούν και στην πραγματική ζωή.
  Ασφαλώς χρειάζεται τόλμη και ρίσκο, ώστε να προχωρά κανείς όταν βλέπει ότι τερματίζει σε ένα πεδίο και πρέπει να μεταβεί στο επόμενο.
  Οι συλλογικότητες έχουν νόημα, όταν λειτουργούν εύρυθμα και αλληλέγγυα, προς ένα κοινό πνευματικό στόχο. Αλλιώς απλά προσφέρει ένα πεδίο ζυμώσεων μέσα από την αλληλεπίδραση και τις συγκρούσεις, που αποδίδουν τελικά μόνο στην ατομική τους πορεία του καθενός.
  Άρα οι συλλογικότητες, για να αποδώσουν κοινά οφέλη στα μέλη τους, θα πρέπει να διέπονται από κοινούς στόχους και κοινούς δρόμους...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Χμ...Δεν εχεις αδικο αγαπητε μας Μαυραετε. Λογικο ειναι αυτο που λες. Η "πληροφορια" θελει μεγαλη προσοχη στην διαδοση και στον τροπο...Και φυσικα θελει διπλωματια η διαφυλαξη της. Οπως και ο "πολεμος και η ειρηνη" αλλωστε.
  Και ευχαριστω για το λεξικο! Καταχωρηθηκε στους σελιδοδεικτες!

  Οσο για τις προσδοκιες αγαπητε μας Λυκιε, ενας σωφρων ανθρωπος, ακριβως επειδη ειναι σωφρων, δεν απογοητευεται και δεν φοβαται τον "κινδυνο" γιατι δεν εχει ονειροφαντασιες! Δεν περιμενει ιδεατες καταστασεις και ανθρωπους! Αλλά κανει ανοιγματα να προσεγγισει κοσμο, να διδαξει και να διδαχθει. Αφορμη σταθηκε μια συζητηση που ειχα προ ολιγου και την οποια δεν μπορω να μεταφερω δυστυχως. Αλλά να...βλεπεις συχνα χαρισματικους ανθρωπους, και λες αν ο Χ με τον Ψ και τον Ω ερχονταν σε επαφη, θα προεκυπτε μια ωραια συνθεση και δυναμικη. Αντιλαμβανομαι την αξία της ατομικης πορειας και καταξιωσης απλά ειναι πολλες οι φορες, που δευτερευουσες διαφορές εμποδιζουν μια θαυμαστη(παντα εν δυναμει βεβαια) συμπραξη. Ή εστω, την καθυστερουν.
  Ειναι γνωστο πως ολα γινονται ή δεν γινονται για καποιον λογο. Ειμαστε σιγουροι ομως πως ο λογος που μας φρεναρει(ή και μας βιάζει) ειναι ο σωστος και οτι κινητοποιηθηκαμε συνετα; Ρητορικα τα ερωτηματα φυσικα.

  Τωρα θα μου πεις, χωρανε δυο αστερια στην ιδια μαρκιζα; Χαχαχα!

  Ελενη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Τι να πρωτοσχολιασω και απο ποιο κουβαρι το νημα να αποπειραθω να πρωτοτραβηξω. Ειναι σημαντικο οταν καταπιανομαστε με ενα ζητημα να μενουμε εντος των οριων του ζητηματος εαν βεβαιως επιθυμουμε μια καταληξη. Εαν μας αρκει η αμπελοφιλοσοφια, κανενα προβλημα και καμια αντιρρηση αλλα ας ξερουμε τοτε εξαρχης πως δεν θα καταληξουμε πουθενα, να μην εχουμε ιδιαιτερες προσδοκιες ωστε να αποφυγουμε την απογοητευση στο τελος. Δεν το λεω για να ασκησω κριτικη, αλλα για να καταδειξω την φυση του νου μας που ειναι ιδιαιτερως ασταθης, γι αυτο αλλωστε και συμβολιζεται με το στοιχειο του αερα, διοτι "πουφ" ως αερας χανεται παντου. Ειναι παντου και πουθενα. Εαν ο αερας θελει να ειναι αποτελεσματικος, εχει αναγκη ξεκαθαρων οριων, διοτι εαν ο νους ασχοληθει με ενα προβλημα τοτε η λυση του προβληματος ειναι απλως ζητημα χρονου αρκει ο νους να μεινει εστιασμενος στο προβλημα. Παω στοιχημα πως δεν μπορουμε να τον κρατησουμε εστιασμενο ουτε 3 λεπτα. Εαν το καταφερουμε ομως αυτο, ταπαμε, ολα τα ερωτηματα μπορουν να παντηθουν, ενα ενα ομως. Καθε πραγμα στο καιρο του και ο κολιος τον Αυγουστο.

  Ποτε και πως πεθανε ο Αχιλλεας; Το ερωτημα ειναι πολυ σημαντικο γιατι απτεται του ζητηματος του συμβολισμου των επων το οποιο ειναι θεμελιωδες, διοτι τα Επη ειναι το σημαντικοτερο εργο στην ιστορια του ανθρωπου και ταυτοχρονα το εργο που δημιουργει τον Ελληνα. Ξερουμε επισης πως οσοι μυουνταν στα ιερα των Ελληνων (πχ του Πυθαγορα), μυουνταν πανω στα Επη. Ξερουμε επισης πως καθε σοβαρος Ελληνας την παλια εποχη, γνωριζε τα Επη απεξω και ανακατωτα. Ξερουμε επισης πως ο Μεγας Αλεξανδρος τα ειχε στο προσκεφαλι του, οταν προφανως και τα ηξερε ηδη απεξω, που σημαινει πως "εβγαζε" τον αποσυμβολισμο και δεν τα ειχε για να διαβαζει Αρλεκιν και να περναει τον καιρο του.

  Στα Επη δεν αναφερεται ο θανατος του Αχιλλεα. Αυτο ειναι σαφες και η απορια του Κωστα Δουκα ειναι θεμιτη. Σου λεει: "Τι παιζει εδω; Κατι τρεχει. Ειναι σαφες". Πριν κανα δυο χρονια μουρθε στην τρέλα και διαβασα και εγω την Ιλιαδα αφου την πετυχα σε ενα pdf. Η αντιδραση μου ηταν αναλογη. "Τι εγινε ρε παιδια; Εδω δεν λεει τιποτα" Η Ιλιαδα σταματαει οταν ο γεροΠριαμος παει και παιρνει στα μουλωχτα (καθοδηγουμενος απο τους θεους) το νεκρο σωμα του Εκτωρα απο τον Αχιλλεα, τον επιστρεφει στην Τροια και τον καινε. Ιλιαδα τελος. Λεω "Θα τα λεει στην Οδυσσεια". Ξεκιναω Οδυσσεια, τιποτα. Κατι για τον Τηλεμαχο που ψαχνει τον Οδυσσεα. Τι εγινε στο ενδιαμεσο, ναχαμε, να λεγαμε. Ξερουμε πως ο Αχιλλεας πεθανε ομως, διοτι τον συνανταει μετα ο Οδυσσεας στον Αδη και φαινεται πως γνωριζει πως ειναι νεκρος, αφου λεει του Οδυσσεα "Ρε μπαγασα τι αλλο θα σκαρφιστεις ρε τρελε δεν σε πιστευω, ηρθες ζωντανος στον Αδη, τον κοσμο των θλιμμενων νεκρων, δεν σε πιστευω" και ξερουμε επισης πως κατα τον Ομηρο ο κοσμος των νεκρων ειναι μες στην μιζερια και στην θλιψη, αφου ο Αχιλλεας του λεει κατι στο στυλ "Καλυτερα ζωντανος και να δουλευα σκλαβος στον τελευταιο αφεντη, παρα βασιλιας στους νεκρους"

  Στον δε Χ358 Ιλιαδας λεει ο Εκτορας Μποτρινι(και οχι Πατροκλος) στον Αχιλλεα που τον σκοτωνει:

  "Κι ο μέγας Έχτορας πεθαίνοντας απηλογιά του δίνει:
  « Και μόνο που σε βλέπω το 'νιωσα, κι ουδ᾿ ήταν να σου αλλάξω
  τη γνώμη, τι καρδιά από σίδερο στα στήθια μέσα κλείνεις.
  Μ᾿ απ᾿ αφορμή δικιά μου πρόσεξε μην οι θεοί θυμώσουν
  τη μέρα που και σένα, αντρόκαρδος κι ας είσαι, θα χαλάσουν
  στο Ζερβοπόρτι ομπρός ο Παρις κι ο Απόλλωνας ο Φοίβος.»

  Ως είπε τούτα, ευτύς ο θάνατος του σκέπασε τα μάτια,
  κι απ᾿ το κορμί η ψυχή του επέταξε να κατεβεί στον Άδη,
  θρηνολογώντας για τη μοίρα της, που άφηκε αντρεία και νιότη.
  Τότε ο Αχιλλέας ο αρχοντογέννητος, νεκρός κι ας ήταν, του 'πε:
  «Πέθανε εσύ, και μένα ο θάνατος καλώς να 'ρθεί, την ώρα
  που ο Δίας θα ορίσει κι οι άλλοι αθάνατοι θεοί να μ᾿ ανταμώσει.»
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Οποτε το ερωτημα που προκυπτει ειναι: "Ποθεν προκυπτει η ιστορια με το βελος και την αχιλλειο πτερνα;" Βρισκεται στα Επη ή καπου αλλου; Ο BlackEagle λεει: "Ο Αχιλλέας έπεσε θύμα συνομωσίας, τον σκοτώνουν μπροστά η μέσα στο ναό του Θυμβραίου Απόλλωνα που ειχε ιερεα τον Λαο-κοοντα, πριν πεσει η Τροια". Αυτο ποθεν (απο πού) προκυπτει; Ωστοσο να σημειωσω πως δεν εχω διαβασει την Οδυσσεια οποτε δεν θυμαμαι τι αναφερεται εκει. Αυτο που παρατηρω ομως ειναι πως ουτε για Δουρειο Ιππο διαβασα, ουτε για χιλια αλλα πραγματα. Απο που μαθαινουμε τι συνεβη μεταξυ ταφης Εκτορα και επιστροφης Οδυσσεα; Φανταζομαι θα εχει καποιες αναφορες στην Οδυσσεια απο τα χειλη του Οδυσσεα, αλλα δεν ξερω ποσες και ποιες θα ειναι αυτες. Ο θανατος του Αχιλλεα δεν νομιζω ομως να αναφερεται, διοτι εκανα μια αναζητηση στην Οδυσσεια για το ονομα Αχιλλεα και δεν βρηκα κατι αλλο περα απο την στιχομυθια στον Αδη. Ισως να αναφερονται στα Ελληνικα μυστηρια μαζι με την σημασια των Επων.

  Ενα ενδιαφερον σχολιο ηταν αυτο: "Βρισκόμαστε μέσα σε ένα αέναο ψυχικοδιανοητικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο εκφάνσεις έλλογης ζωής του πλανήτη, μέσα από τα δημιουργήματα των επιγόνων του Ιαπετού, τόσο εκ του Δευκαλίωνα, όσο και εκ του Προμηθέα πλαστουργήματα, χωρίς όμως να επεκταθώ προς τους Άτλαντες.Οπωσδήποτε και υπάρχει σε κορύφωση ένας μεγάλος πόλεμος για της ψυχές μας, και κατά επέκταση το είδος νόησης, λήψεις και αντίληψις του γίγνεσθαι, πολιτεύματος και πολιτισμού του ανθρώπινου είδους, για τα επόμενα 10.000 χρόνια.
  Η Τροία ποτέ δεν έπεσε, η Ατλαντίδα ποτέ δεν χάθηκε, ο Προμηθέας δεν ελευθερώθηκε… ο Ηρακλής και ο Διόνυσος ως Γαλαξιακά «προγράμματα» έρχονται και επανέρχονται στην ζωή, αεί στους αιώνες, έστω και αν οι θνητοί τους ονομάζουν κατά καιρούς με διαφορετικά ονόματα… όπου στην τελική καταλήγουν να είναι τα μυθολογικά επίθετα τους"


  Επεσε η Τροια ή δεν επεσε; Παραμενει σε ισχυ ο Τρωικος πολεμος μεταξυ Ελληνων και Τρωων; Αναφερομαστε βεβαιως σε ανωτερο επιπεδο υπαρξης και οχι στο γνωστο μας υλικο επιπεδο, οπου στην συμβατικη ιστορια γνωριζουμε πως η Τροια επεσε και ο Αινειας συνεχισε την γραμμη των Τρωων διαφευγοντας στην Ρωμη κατα τις περιγραφες του ποιητη Βιργιλιου που φυσικα σε μεγαλο ποσοστο ειναι μυθοπλασιες ποιητων. Το ερωτημα ειναι ποιοι ειναι οι Ελληνες και ποιοι οι Τρωες; Τι θελει να πει ο ποιητης Ομηρος; Μηπως υπαρχουν "δυο διαφορετικης εκφανσεις ελλογης ζωης στον πλανητη που βρισκονται σε αεναο ψυχικοδιανοητικο πολεμο για τις ψυχες των ανθρωπων; Αναφερομαστε στους γνωστους-αγνωστους Αρχοντες των γνωστικων; Υπαρχουν δυο παραταξεις μεταξυ τους (ή περισσοτερες) για το ποιος θα "καλλιεργει" ή μαλλον θα δρεπει τους καρπους(λεγε με ψυχες) του γηινου ανθρωποτροφειου; Μπορουμε να ισχυρισουμε πως καποιοι ειναι καλοι και καποιοι κακοι, πως δηλαδη μας συμφερει εμας τους ανθρωπους να ταχθουμε με τους Α εναντιον των Β διοτι οι Α ειναι καλυτεροι, ανωτεροι, πιο πολιτισμενοι, και η σχεση τους με τους ανθρωπους θα ειναι περισσοτερο συμβιωτικη παρα παρασιτικη και αρπακτικη οπως των Β; Ισχυουν ολα αυτα ή ειναι μυθος; Το ξερουμε ή τα φανταζομαστε; Αν ειναι ετσι και τα πραγματα ειναι δυσκολα να το ξερουμε αμα ειναι να βαλουμε πλατη οσοι και οσο μπορουμε για τους Α.

  Θα μιλησουμε ή θα συνεχισουμε να μαλακιζομαστε;
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 50. Εκτος απο την πρωτη ερμηνεια των επων που ειναι σχετικη για των ανθρωπο και την εξελιξη του, μιλωντας παντα εσωτερικα, εγω βλεπω και μια δευτερη γενικη ερμηνεια οπου υπαρχουν δυο "στρατοπεδα", ενα δεξιοστροφο και ενα αριστεροστροφο, εννοωντας πως το ενα παει προς τα κατω προς την υλη και το αλλο προς τα πανω προς το πνευμα ή το ενα προς την καταστροφη και το θανατο και το αλλο προς την ζωη. Οι θεοι σε αυτην την ερμηνεια δεν ειναι τιποτα αλλο απο τις ηδη υπαρχουσες θεικες δυναμεις (πχ Απολλωνας ειναι ο Ηλιος) οποτε οι μισες υποστηριζουν πνευμα/νου και οι αλλες μισες την υλικη υπαρξη. Τιποτα ιδιαιτερο, τιποτα φοβερο, απλα η ισορροπια του συμπαντος, ορατου και αορατου. Εαν τωρα μιλαμε για δυο εκφανσεις ζωης, δεν βλεπω τον λογο να μην μπορουνε να βρουν μια αρμονικη συνυπαρξη. Αυτο που ξερω ομως, ειναι πως αυτος που κρυβεται και φοβαται το φως και την δημοσιοτητα ειναι αυτος που φταιει, αυτος που ειναι ο αδικος. Αυτος φοβαται το φανερωμα. Στις σκιες δρα ο παρανομος, στο φως δρα ο καθαρος και παιρνει μαζι του ολη την δυναμη της νομιμοφανειας και νοικοκυρηδων. Αντιλαμβανομαι την ανησυχια της στοχοποιησης, αλλα αυτο το προβλημα ξεπερνιεται.

  Ελενη, μηπως η συμπραξη που αναζητεις ειναι μια μικρη ενδειξη ανασφαλειας; Ελατε και αλλοι για να ειμαστε πολλοι; Μπορει να ισχυει "η ισχυς εν τη ενωσει", ισχυει ομως πως και "Ουκ εν τω πολλω το ευ". Τι συμπραξη αναζητεις; Τι επιθυμεις να κανεις; Εχεις πραγματικα αναγκη και την υπαρξη αλλων ωστε να το επιτυχεις; Εισαι βεβαιη πως δεν μπορεις μονη σου; Και γιατι δεν ξεκινας να το επιχειρησεις εσυ; Τι σου λειπει; Τα ερωτηματα ειναι ρητορικα και δεν τα απευθυνω σε εσενα.

  Ποιοι ειμαστε εμεις; Εαν εμεις ειμαστε οι δικαιοι ανθρωποι τοτε ναι, ο στοχος μας ειναι κοινος, ο εχθρος ειναι κοινος και η σημαια μας ειναι μια. Το Δικαιο.Οι συλλογικοτητες τοτε εχουν νοημα διοτι μονο ετσι θα μπορεσουν οι δικαιοι ανθρωποι να απαλλαχτουν απο τους νταβατζηδες που και καλα παλευουν για το καλο των πολλων ανθρωπων και οχι για την παρτη τους.
  Σιγουρα ο καθε ανθρωπος πορευεται μονος του ομως προς την ολοκληρωση του.Σε αυτο ομως οι αλλοι ανθρωποι δεν ειναι εχθροι, παρα μονο αν τους βλεπει ετσι. Εαν βλεπεις τριγυρω σου πολεμο, τοτε η ζωη σου ειναι πολεμος, διοτι αυτη ειναι η εστιαση σου. Ο πολεμος πολυ σπανια απαιτειται, τοτε μονο οταν ο αλλος ειναι πολυ μαλακας και αδικος και επιζητα δουλοποιηση. Τοτε ομως εχεις μαζι σου το δικαιο και την δυναμη των πολλων νοικοκυραιων και μπορεις να τον απομακρυνεις ευκολα.

  Δεν ξερω να καταλαβα το ερωτημα σου, παντως οντως δυσκολα εμπιστευομαστε. Δεν μπορει να υπαρξει πραγματικη σχεση μεταξυ δυο ανθρωπων εαν δεν υπαρχει εμπιστοσυνη μεταξυ τους και η εμπιστοσυνη δημιουργειται απο τις πραξεις του αλλου, δεν αρκει να την θελεις και να την δειχνεις, αυτο λεγεται αφελεια.Γνωριζουμε πως μια ευτυχισμενη ζωη δημιουργειται οταν ενας ανθρωπος εχει δημιουργησει καλες σχεσεις, σχεσεις εμπιστοσυνης με αλλους ανθρωπους. Αυτο ειναι το κριτηριο. Οντως ομως συνανταται σπανια. Γι αυτο και εμεις προσπαθουμε να ζουμε μια ζωη στην οποια θα ειμαστε αξιοι της εμπιστοσυνης των αλλων ανθρωπων, διοτι μονο αυτο που δινεις, μπορεις και να το παιρνεις. Δεν εχει νοημα να περιμενουμε απο τους αλλους να ειναι σωστοι, απο εμας εξαρταται η δικια μας συμπεριφορα και για αυτην φροντιζουμε. Ελπιζουμε να δουμε ανταποκριση και να βρισκουμε το θαρρος να εκτιθεμεθα σιγα-σιγα, και ναχτιζουμε ετσι τις σχεσεις μας.Εαν τωρα αναφερεσαι σε θεματα σχεσης ανδρογυνου, ο αλλος ποτέ δεν θα μπορεσει να μας ολοκληρωσει διοτι η ολοκληρωση συμβαινει μονο μεσα μας. Αυτο ομως δεν σημαινει πως αυτη η διαδικασια εξερευνησης του εαυτου δεν μπορει να προκυψει ευχαριστα, παιζοντας με τον/την συντροφο μας.
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Δε θα ελεγα ωστοσο Λυκιε πως η γνωριμια μεσω διαδυκτιου ειναι πιο ριψοκινδυνη. Ο χρονος ειναι μεγαλος συμβουλος. Ενας τοξικος για εμας ανθρωπος δεν θα κανει ποτέ τοση υπομονη ωστε να μην δειξει το κακο του προσωπο σε καποια δυσκολια. Θεωρω το διαδικτυο ενα μεσο που αναδεικνυει πιο ευκολα την ουσια διοτι αποκοπτει το φαινεσθαι, δεν επιτρεπει στο φαινεσθαι να θολωσει την κριση, ειτε αυτο ειναι ευχαριστο ειτε δυσαρεστο. Εχεις δικαιο ωστοσο για την διεπαφη, ο ανθρωπος εχει αναγκη και αλλα πραγματα περα απο τον ορθο λογο. Τα συναισθηματα ειναι αυτα που μας τρεφουν και αυτα δεν μπορουν να συμβουν χωρις διεπαφη

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για την διόρθωση του λάθους μου περί Πατρόκλου! Ο Έκτωρ φυσικά, ήταν αυτός που μίλησε στον Αχιλλέα για τον επικείμενο θάνατό του.
  Το θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε, αφορούσε την ποιότητα-κατεύθυνση των θεών και τον λόγο που ο Όμηρος απέκρυψε τον τρόπο θανάτου του Αχιλλέα. Πολύ καλά κάνεις αγαπητέ Ε.Σ. και υπενθυμίζεις το θέμα, καθώς και το γεγονός ότι χάνεται ο στόχος όταν απλωνόμαστε σε άλλα πεδία.
  Η θέση μου ήταν εξ αρχής, να αφεθούμε στην δίνη των απόψεων και τελικά να προκύψει μια σύνθεση και ένα διαταύτα!
  Ήδη εκτέθηκαν διάφορες απόψεις και κατατέθηκαν στοιχεία ακόμη και από ανώνυμους (όπως αυτά περί ΟΕΑ και αμφιγονίας που κανείς δεν ακούμπησε ακόμη).

  Λες πολύ σωστά ότι "εγω βλεπω και μια δευτερη γενικη ερμηνεια οπου υπαρχουν δυο "στρατοπεδα", ενα δεξιοστροφο και ενα αριστεροστροφο, εννοωντας πως το ενα παει προς τα κατω προς την υλη και το αλλο προς τα πανω προς το πνευμα ή το ενα προς την καταστροφη και το θανατο και το αλλο προς την ζωη. Οι θεοι σε αυτην την ερμηνεια δεν ειναι τιποτα αλλο απο τις ηδη υπαρχουσες θεικες δυναμεις (πχ Απολλωνας ειναι ο Ηλιος) οποτε οι μισες υποστηριζουν πνευμα/νου και οι αλλες μισες την υλικη υπαρξη".
  Να θυμίσω ότι όλοι οι θεοί των Ελλήνων έχουν διττή φύση, γήινη και επουράνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Πανδήμου και της Ουράνιας Αφροδίτης.

  Στο σχήμα της Αμφιγονίας της ΟΕΑ που μας παρέπεμψε ο άγνωστος, εμφανίζεται δυο Ελλάδες:
  Της Τρωάδος (ανατολής) και των Δελφών (δύσεως).
  Η Ελλάς των Δελφών έχει θηλυκό πρόσημο και συμβολίζεται με την Ήρα. Η Ελλάς της Τροίας έχει αρσενικό πρόσημο και συμβολίζεται με τον Ζευ.
  Η Ελλάς των Δελφών έχει δεξιόστροφη σβάστικα, ενώ αυτή της Τρωάδος, αριστερόστροφη.
  Η δεξιόστροφη σβάστικα τείνει προς τα έσω (μικρά βελάκια εντός της, που κοιτάνε προς τα μέσα), ενώ η αριστερόστροφη τείνει προς τα έξω (βελάκια προς τα έξω). Δηλαδή η δεξιόστροφη τείνει προς την υλικό κόσμο, ενώ η αριστερόστροφη προς τον ουράνιο (πνευματικό).
  Κάπου πιο κάτω λέει: "Αμφιγονία: Ζεύγος χρεί πολιτισμού γέννεσις". Τα αντικριστά Έψιλον, συμβολίζουν ακριβώς αυτή την ένωση των δυο αντίρροπων κόσμων.

  Το ερώτημα τώρα είναι αν η Ιλιάδα συμβολίζει την "επίθεση" της Ύλης (Δελφική Ελλάδα) στο Πνεύμα (Τρωαδική Ελλάδα) ή το αντίθετο.
  Αυτά όμως, μόνο με την εσωτερική ματιά.
  Αν προσεγγίσουμε την κυριολεκτική άποψη, τότε παίχτηκε και κάτι πολύ σημαντικό, που εξηγεί πολλά γεγονότα του παρελθόντος (αλλά ίσως και του μέλλοντος). Εδώ ανοίγω πάλι την πόρτα στο αγαπητό Black Eagle.

  To θέμα δεν έχει κλείσει ασφαλώς. Ο στόχος δεν νομίζω πως είναι να καταθέσει ο καθένας το δικό του μανιφέστο, αλλά να προκύψει κάποια ζύμωση και να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα.
  Ας πετάμε την τροφή με ερωτήματα και οι απαντήσεις θα έρθουν σιγά σιγά!
  Όσες και όποτε έρθουν!

  Η γνωριμία μέσω διαδικτύου είναι μια ασφαλής γνωριμία, όσο αυτή παραμένει σε αυτό το στάδιο.
  Αν η γνωριμία επεκταθεί και στο φυσικό στάδιο όπου προκύπτουν και νέες παράμετροι, τότε ο παρονομαστής αλλάζει και το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει από το αρχικό. Ασφαλώς ο χρόνος έκθεσης μέσω του διαδικτύου, διασφαλίζει την διαφάνεια στο περιεχόμενο ενός ανθρώπου, δείχνει την ποιότητα και τις προθέσεις του, αλλά πάντοτε λείπει το στοιχείο της διεπαφής που συμπληρώνει την άγνωστη εκδοχή της προσωπικότητας που μπορεί να κρύβεται πίσω από την οθόνη του υπολογιστή.

  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο ερώτημα γιατί ο Όμηρος έκρυψε τον τρόπο θάνατου του Αχιλλέα καταλήγω σε 2 συμπεράσματα.
   1) Ήξερε κάποια πράγματα ,γιατί σαν εγγονός του Οδυσσέα τα ήξερε απο πρώτο χέρι..και ήθελε να κρύψει ότι δεν συνέφερε να μαθευτεί (καλή μουσίτσα και ο Οδυσσέας, ας καθήσει να ψάξει κανείς το πως πέθανε και τον βίο του μέτα την επιστροφή στην Ιθάκη)...μέσα σε όλες τις ραδιουργίες στην Ιλιάδα πρώτος και καλύτερος...στις μέρες μας θα ήταν σίγουρα διπλός και τριπλός πράκτορας στον νεώτερο Τρωικό πόλεμο η αλλιώς Γ'Π.Π.....και
   2)Ίσως κάποιοι άλλοι έκαναν "κοπτική-ραπτική" κατα πως τους συνέφερε....άλλωστε στις μέρες μας ξέρουμε ότι έχουν αλλοιώσει τα πάντα.

   Συνήθως όταν διαβάζω ένα κείμενο προσπαθώ να το βρώ πρώτα στο αρχαίο κείμενο και μετά να το μεταφράσω εγώ γιατί πολλές μεταφράσεις είναι για γέλια...θα πρέπει να σκεφτούμε όπως θα κάναμε μια αστυνομική έρευνα...και όχι ιστορική.Βλέπετε έχουμε να κάνουμε με ΠΟΛΕΜΟ και σε έναν πόλεμο...έχουμε και κατασκόπους και προδοσίες....και όλα τα συναφή.Ας τα δούμε με την σειρά.
   Ο Αχιλλέας πήγε με το ζόρι στην Τροία...δεν ήθελε να πολεμήσει στην αρχή για τον πούστη τον Αγαμέμνων (το ΝΑΤΟ)....σύμφωνα με τον Απολλόδωρο....βρισκόταν στην Σκύρο μεταμφιεσμένος ως κορίτσι. Κατά τον Σουητώνιο τα ονόματα του Αχιλλέα ως κορίτσι ήταν Κέρκησα εξαιτίας της κερκίδας, της σαΐτας, που τόσο επιδέξια χειριζόταν ο Αχιλλέας όταν ύφαινε. Αισσώ εξαιτίας της γρηγοράδας του (αίσσω= κινούμαι ταχέως) και Πύρρα εξαιτίας της πυρρόξανθης κόμης του. Το αρχικό του όνομα ήταν Λιγύρων το οποίο του το έδωσε ο παιδαγωγός του Χείρων,απο τον οποίο έχει μάθει εκτός των άλλων μουσική και την τέχνη να θεραπεύει.....ο Οδυσσέας τον έψαχνε να τον βρεί (σήμερα τον Οδυσσέα σε επίπεδο χώρας θα τον έπαιζε άριστα η Αγγλία, τέτοια πανουργία μόνο αυτή, άλλωστε οι βιομετρικές ταυτότητες που θέλουν να εφαρμόσουν για ποιόν νομίζετε ότι είναι;;; Αυτόν ψάχνουν και τους Μυρμιδόνες του).

   Επίσης ο Απολλόδωρος μας δίνει μια ακόμα πολύ καλή πληροφορία Βιβλίο Γ ότι ενώ ο Αχιλλέας καταδιώκει-πολεμάει τους Τρώες κοντά στις ΣΚΑΙΕΣ ΠΥΛΕΣ όπου εκεί είναι και ο ναός του Θυμβραίου Απόλλωνα...ΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Πάρι) και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην φτέρνα. Άρα έχουμε τόπο-μέρος θανάτου, και αυτούς που τον σκοτώνουν, τον θύτη.Επίσης ο Απολλόδωρος μας αναφέρει στο ίδιο βιβλίο ότι ο Οδυσσέας και ο Διομήδης έφτασαν κρυφά στην Τροία και εκεί ο Οδυσσέας άφησε τον Διομήδη να περιμένει απο έξω ενώ αυτός ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΣ είχε "περίεργες" δοσοληψίες παριστάνοντας τον ζητιάνο (μανούλα στην στρατιωτική μεταμφίεση και παραπλάνηση) ...εκεί αναγνωρίζεται απο την Ελένη (αφού ήταν μεταμφιεσμένος πως τον ανακάλυψε;;;) και με την βοηθειά της ΚΛΕΒΕΙ ΤΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟ. Αλήθεια μετά αναφέρεται πουθενά στην Ιλιάδα τι το έκανε η που το έδωσε η που το πήγε;;;

   Διαγραφή
 53. Αγαπητε Ελευθερε Στοχαστη, ομορφα τακτοποιεις τα παιχνιδια που απλωνονται και προσωπικα μου αρεσει γιατι ανευ οριων θα χαθουμε στο διαστημα!
  Απο δηλητηριασμενο βελος εικαζουμε πως εφυγε ο Αχιλλεας, απο δηλητηριασμενο βελος εφυγε και ο Οδυσσεας...Τι γινεται με αυτα τα βελη τελικα; Αποδεκατιζουν τους παντες!
  Δεν μπορω να σκεφτω παντως γιατι να μην γινεται καταγραφη του θανατου του πρωτου ηρωα. Τι να ηταν αυτο που επρεπε να μεινει αθεατο απο μας; Αν ο Ομηρος δεν το γνωριζε τοτε καποιοι μπηκαν σε μεγαλο κοπο να το κρατησουν κρυφο και το καταφεραν. Ποιοι;
  Αν το γνωριζε, το πιθανοτερο ειναι να εξακολουθουν να το γνωριζουν λιγοι και αρα οι πολλοι προστατευτηκαμε ή χειραγωγηθηκαμε(αναλογως σε τι χερια βρισκεται η γνωση). Η επικη παρακαταθηκη του, εφτασε σε εμας ανοθευτη; Προαγει το πνευμα μας ή το περιοριζει σε συγκεκριμενα στεγανα περιπλανησης; Επειδη τετοιας φυσεως ζητηματα δεν περιχαρακωνονται σε αντιληψεις ασπρο-μαυρων προσανατολισμων, εναποκειται στον καθε αναγνωστη ξεχωριστα πως θα αποσυμβολισει τις διττοτητες ωστε να τις καταστησει ωφελιμες για τον ιδιο.
  Αν παλι το πιασουμε κυριολεκτικα...θα πρεπει να ξεθαψουμε ιστορικα στοιχεια. Black Eagle, σου βρισκεται κανενα φτυαρι;(μαζι με χάρτη κατα προτιμηση)! Χαχα!
  //////////////////////
  Συμφωνω με οσα γραφεις Ε.Σ. και υπογραμμιζω κυριως το σημειο που λες οτι η «εμπιστοσυνη δημιουργειται απο τις πραξεις του αλλου και οχι απο το *φαινεσθαι των προθέσεών του».

  *μικρη παραλλαγη, μου επιτρεπεις, δεν αλλοιωνω το νοημα..

  Οχι, δεν ηταν αφορμη της παραπανω σκεψης οι "ανδρογυνες" σχεσεις. Ουτε οι ανθρωποι που συνομιλουν στο διαδικτυο οπως εμεις εδω σαν μοναδες.
  Αφορμη σταθηκαν καποιοι ανθρωποι που ενώ μιλουν για ανοιγματα στην κοινωνια εν τελει αποδεικνυεται πως μονο τους δικους τους εμπιστευονται κι υστερα απογοητευονται γιατι δεν υπαρχει ερεισμα ή ακροατηριο ικανο και προσφορο. Βασικα, μετεφερα εδω, εναν προφορικο προβληματισμο με γνωστο μου, χωρις να μπορω για ευνοητους λογους να μπω και σε λεπτομερειες. Και δεν θα μετεφερα καθολου "αλλοτριες κουβεντες" αν δεν ειχε προϋπαρξει παρομοια παρατηρηση του πως η ελλειψη εμπιστοσυνης πολλες φορες προδικαζει αποτελεσματα σχεσεων που ουτε καν δοκιμαστηκαν!
  Βεβαια η στοχοποιηση δεν ξερω αν ξεπερνιεται ευκολα οπως λες.
  Αλλά ας μην ξεφευγουμε απο το θεμα μας.
  //////////////////////
  Οταν το αρρεν και το θηλυ αδυνατουν να συμβιωσουν και να συνδημιουργησουν τοτε η αμφιγονια διαταρασσεται και ο πολεμος(μητριαρχια-πατριαρχια) καλα κρατει...Μεγαλο θεμα και αυτο.

  Νομιζω θα περιοριστω σε τραγουδακι για τωρα,

  https://www.youtube.com/watch?v=nY5rEFZNBK4


  Eleni

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Καλησπέρα αγαπητή Ελένη ευχαριστούμε για την όμορφή μουσική, και αυτό απο εμένα...για σήμερα.

  https://www.youtube.com/watch?v=E1v4IGfMgdw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευτυχως που εχουμε κι εσενα αγαπητε Black Eagle να σπαει λιγο η "σοβαροτης" των μονοκοματων διαλογων! Χαχα! Να εισαι καλα!

   Ελενη

   Διαγραφή
  2. Κομματια το εκανα το μονοκομματο...

   Διαγραφή
  3. Χαχα και ΄γω που νόμιζα ότι θα κάνουμε ...μονοκοματικό διάλογο!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  4. Ετσι ε; Χαχαχα!
   Ας μην προχωρησω και σε αλλες διορθωσεις γιατι θα κανω το μπλογκ καταχθονιο λεξιδαιμονα!

   :-)
   Ελενη

   Διαγραφή
  5. Χαχαχαχα! Όχι, όχι, Μην το κάνεις!!! Χαχαχα!

   Καληνύχτα!

   https://www.youtube.com/watch?v=sMmTkKz60W8&index=17&list=FLgVV_KIl1-BuAAbQ4SjYj3A

   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
  6. Μια και μιλαμε για ηλιους συχνα...

   https://www.youtube.com/watch?v=vajSf__2wNI

   Καληνυχτα :-)

   Ελενη.

   Διαγραφή
  7. Αγαπητή Ελένη δες εδώ τους δύο ήλιους.! χε χε χε
   http://luben.tv/wp-content/uploads/2016/12/star-wars-3.jpg

   Είναι αλήθεια ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο ήλιος μας, θερμαίνει δυνατότερα από ότι πριν, χωρίς να έχει έρθει αυτός ποιο κοντά σε εμάς, ούτε βεβαίως εμείς να έχουμε πάει ποιο κοντά σε αυτόν… μέρος αυτής της ηλιακής λειτουργίας είναι η ποιο γρήγορη εξάτμιση των υδάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων. Όπως είναι αλήθεια ότι και οι ψεκασμοί τμήμα ενός παγκόσμιου πειράματος γεωμηχανικής, αποκοπούν σ’αυτή ακριβώς την λειτουργία του ήλιου σε συνάφεια με το ανθρώπινο D.N.A.

   Διαγραφή
  8. Οι ψεκασμοι εχουν δηλαδη σκοπο να ανακοψουν καποιου ειδους αφυπνιστικη επιδραση της εντονης δραστηριοτητας του ηλιου πανω μας ή κανω λαθος;

   Ελενη

   Διαγραφή
 55. Ας μην ξεχνάμε τέλος και τα λεγόμενα του Πλάτωνα (αν θυμάμαι καλά στους "Νόμους") περί μυστηρίων:
  "Τα πράγματα όπως έχουν λεχθεί και καταγραφεί είναι αλληγορικά για τους αμύητους, συμβολικά για τους μυημένους και κυριολεκτικά για τους γνώστες, καθώς υπάρχει αναλογία απόκλισης στην πραγματικότητα ένα προς τρία".

  Αλλά αυτή την στιγμή εξετάζουμε το θέμα θανάτου Αχιλλέα και γιατί ο Όμηρος σαν εγγονός του Οδυσσέα ΕΚΡΥΨΕ πολύ σημαντικά γεγονότα απο την πραγματική υπόσταση την απτή την τρισδιάστατη....τι όφελος θα είχε και γιατί το κάνει;; Στην Ιλιάδα τα γεγονότα ξεκινούν απο τον 9 χρόνο του πολέμου, πιο πριν τίποτα λες και δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις, γεγονότα και σημαντικά συμβάντα όπως αυτό της ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ του Οδυσσέα εναντίων του Παλαμήδη στενού φίλου τόσο του Αχιλλέα, όσο και του Πάτροκλου και του Αίαντα, καθότι ο Παλαμήδης ο Παλαμήδης διδάχτηκε την τέχνη του πολέμου μαζί τους κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα.

  Ανάμεσα στον Παλαμήδη και τον πιο γενναίο ήρωα του Τρωικού πολέμου (Αχιλλέα) είχε αναπτυχθεί μια στενή φιλική σχέση και συνεργασία. Είχαν αναλάβει τις εκστρατείες που πραγματοποιούσαν οι Αχαιοί στα περίχωρα της Τροίας και σύμφωνα με τον Όμηρο (Ιλ. I, 328-9) – που παραλείπει όπως πάντα τη συμμετοχή του Παλαμήδη – είχαν εκπορθήσει 23 πόλεις. Παράλληλα ο Παλαμήδης συνέχισε να έχει την επιμελητεία, την ευθύνη δηλαδή του επισιτισμού όλου του στρατεύματος, που ήταν μία ακόμη αιτία της σύγκρουσης του με τον Οδυσσέα.Γλίτωσε το στρατόπεδο των Αχαιών απο τον λιμό που τους έστειλε ο "θεός" Απόλλωνας , αφού πρώτα άρχισαν να ψωφούν οι σκύλοι, μετά τα μουλάρια και μετά οι άνθρωποι, αλλάζοντας την διατροφή τους (εδώ έχουμε να κάνουμε με χημικό και βιολογικό πόλεμο στον οποίο το Ιερατείο του Αμμουν η Νααμουν που λάτρευαν οι Τρώες ήταν ειδικευμένο στα φαρμάκια,δηλητήρια).Και αντί για αυτή του την πράξη να βραβευθεί και για όλα τα άλλα τι έκανε ο Οδυσσέας;;; Πήγε στον Αγαμέμνονα και έστεισαν σχέδιο εξοντωσής του!!!!

  «…λέγει προς τον Αγαμέμνονα, ότι ο Παλαμήδης πείθει τους Έλληνες, να κηρύξωσιν Αρχιστράτηγον τον Αχιλλέα. Επίστευσε τοίνυν ο Αγαμέμνων, επειδή ο Αχιλλεύς και Παλαμήδης ήσαν φίλοι, και μάλιστα τότε δεν ήσαν εκεί, αλλ’ επόρθουν τας πέριξ πόλεις, πεμφθέντες υπό του Αγαμέμνονος. Τότε επόρθησαν είκοσι τρείς πόλεις, και έλαβον άπειρα λάφυρα και αιχμαλώτους, και την Βρισηίδα και Χρυσηίδα…». (Ωγυγίας Μέρος ΣΤ’, Βιβλ. Γ’ κεφ. Β’) .

  Γιατί;; Γιατί ήταν φίλος του Αχιλλέα, ήταν ο πραγματικά πολυμήχανος και ευφυής είχε αρχηγικές ικανότητες, ήταν γενναίος και ο Αχιλλέας τον ήθελε πάντα δίπλα του στην μάχη....γιατι πριν από κάθε μάχη εκπονούσε το σχέδιο διεξαγωγής της και τον τρόπο παρατάξεως των στρατευμάτων, για να εξασφαλίσει την νικηφόρα και με τις λιγότερες απώλειες έκβαση της. Όπως γράφουν ο Φιλόστρατος στον «Ηρωικό» και ο Αθ. Σταγειρίτης στην «Ωγυγία», παραμελούσε τελείως τον εαυτό του, και το μόνο που τον απασχολούσε, κυρίως στις παραμονές των μαχών, ήταν ο σχεδιασμός της, ώστε να έχει αίσια έκβαση και η σωτηρία των ανδρών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. «…Τινες μεν είπον, ότι ο Οδυσσεύς και Διομήδης κατεβίβασαν αυτόν εις έν φρέαρ δολίως, λέγοντες, ότι ήτον εκεί θησαυρός, και ούτως ελιθοβόλησαν αυτόν μυστικώς. Άλλοι δε, ότι εψάρευεν ο Παλαμήδης, και αυτοί έρριψαν αυτόν εξαίφνης εις την θάλασσαν, και τον έπνιξαν. Άλλοι δε, ότι εφόνευσεν αυτόν ο Πάρις εις την μάχην. Αλλά η κοινή γνώμη βεβαιοί τον δια της κρίσεως θάνατον αυτού, τα δε άλλα έπλασαν ίσως τινές φίλοι του Οδυσσέως. Και δια τούτο λέγουσιν, ότι ωργίσθη ο Αχιλλεύς, και ουχί δια την Βρισηίδα, κατά το πλάσμα του Ομήρου…» (Ωγυγίας Μέρος ΣΤ’, Βιβλ. Γ’ κεφ. Β’) .

  Και εδώ βλέπουμε τον πραγματικό λόγο θυμού και ρήξης του Αχιλλέα τόσο με τον Αγαμέμνονα ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ.Ξέρει (ο Αχιλλέας) ότι έχουν δολοφονήσει δόλια τον φίλο και συμπολεμιστή του, και μάλιστα ενώ έλειπε, μετά θα είχε καλές σχέσεις μαζί τους;; Βέβαια αυτά ο Όμηρος ΔΕΝ τα γράφει γιατί έτσι θα έβγαιναν στην φόρα οι βρωμιές του παππού του και θα φαινόταν η άκρατη φιλαρχία του Αγαμέμνονα και ο φόβος απώλειας της εξουσίας, το σκοτάδι της ψυχής, η πανουργία και η προσφιλής συνήθεια του Οδυσσέα να εξυφαίνει υποχθόνια τεχνάσματα για να εξοντώνει τους καλύτερούς του,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Αχ αυτες οι πανουργίες!
  Παντως, ειναι λιγακι ατοπο να λεμε οτι ο Ομηρος δεν ηθελε να "κακολογησει" τον "Οδυσσεα" γιατι ο αναγνωστης δεν χρειαζεται μεσαζοντες στην κριση του οταν οι περιγραφείσες συμπεριφορες των πρωταγωνιστων, κακα τα ψεματα, μιλανε απο μονες τους. Τα οξυμωρα σχηματα ειναι πραοφανη και οι αναγνωστες το αντιλαμβανονται απο τις αμφιταλαντευσεις τους οσο απορροφονται απο την αφηγηση του εργου... Και αυτος ειναι και ο σκοπος νομιζω του συγγραφεα. Περα απο τα μηνυματα που θελουν αποκρυπτογραφηση, ο αναγνωστης να αναγνωρισει δικες του πτυχες μεσα στον μυθο και να επιλεξει μονος του με τι θα ταυτιστει ή τι θα αποκυρηξει.
  Η ΠΟΝΗΡΙΑ του "Οδυσσέα" ερχεται με την πρωτη ΠΝΟΗ του ΑΙΡ, με το που βγαινουμε απο την κοιλια της μανας μας σε αυτον τον κοσμο. Ειναι συγγενης της φυσης στην οποια κατηλθαμε.
  Τα κυριολεκτικα σεναρια παντως, ομολογω οτι εχουν τρομερο ενδιαφερον. Γιατι τωρα, οπως και τοτε, οι ιδιες μαχες δινονται.
  Το Παλλαδιο παλι, καποιο συγχρονο της εποχης οπλο ηταν προφανως. Κατι σαν τα σημερινα που διαχειριζονται οι "μεγαλες δυναμεις" για να ασκουν τον ελεγχο.
  Και ποιοι να ειναι οι Αχιλλεις σημερα;

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ο σχολιασμός μου πηγαίνει στον άγνωστο σχολιαστή της ΟΕΑ μιας ο αγαπητός ΛΥΚΙΟΣ το έγραψε βασιζόμενος στα δικά του γραπτά.

  "Στο σχήμα της Αμφιγονίας της ΟΕΑ που μας παρέπεμψε ο άγνωστος, εμφανίζεται δυο Ελλάδες:
  Της Τρωάδος (ανατολής) και των Δελφών (δύσεως).
  Η Ελλάς των Δελφών έχει θηλυκό πρόσημο και συμβολίζεται με την Ήρα. Η Ελλάς της Τροίας έχει αρσενικό πρόσημο και συμβολίζεται με τον Ζευ.
  Η Ελλάς των Δελφών έχει δεξιόστροφη σβάστικα, ενώ αυτή της Τρωάδος, αριστερόστροφη.
  Η δεξιόστροφη σβάστικα τείνει προς τα έσω (μικρά βελάκια εντός της, που κοιτάνε προς τα μέσα), ενώ η αριστερόστροφη τείνει προς τα έξω (βελάκια προς τα έξω). Δηλαδή η δεξιόστροφη τείνει προς την υλικό κόσμο, ενώ η αριστερόστροφη προς τον ουράνιο (πνευματικό)."

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΕΛΛΑΔΕΣ....ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ.!!Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουν στην ΟΕΑ ότι ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων ήταν ένας αδελφός εμφύλιος πόλεμος.Εγώ δεν το δέχομαι η αναζήτηση μου και η πολυετή έρευνα πάνω στο θέμα μου έχουν δείξει με στοιχεία το αντίθετο.
  Τι θα πει η "Ελλάς της Τρωάδας";;; Ναι μεν το Αιγαίο έει δύο άκρες αλλά ο εχθρός κατοικεί και στα δύο άκρα....και εντός και εκτός των πυλών.Στο θέμα της Σβάστικας ο Πλάτωνας στον "Τιμαίο" μας λέει στο 36c :

  "Κατὸπιν ὅλο αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα τῆς ψυχῆς τὸ ἔσχισε στὰ δύο κατὰ μῆκος, καὶ κρατῶντας τὰ δύο κομμάτια συνδεδεμένα σταυρωτὰ στὸ μέσον τους, ἔτσι ὥστε νὰ σχηματίζουν ἕνα Χ, ἔκαμψε τὰ ἄκρα τους σὲ κύκλους καὶ τὰ ἕνωσε σ’ ἕνα σημεῖο ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ πρῶτο σημεῖο σύνδεσης"

  Δηλαδή ας φανταστούμε 2 λωρίδες διασταυρούμενες σε σχήμα "Χ" με καμπτόμενα άκρα, εδώ έχουμε μια περιγραφή του συμβόλου της Σβάστικας και πολύ καθαρή μάλιστα.Αυτές οι δύο "Λωρίδες" ας πούμε ότι είναι το "Είναι" και το "Γίγνεσθαι" σε τι διαφέρει αν τις ονομάσουμε ΖΕΥ και ΗΡΑ μιας και η ψυχή αποτελειται και απο τις 2 ουσίες αλλά σχετίζεται και με τα 2 ημισφαίρια που έχουμε μέσα στο κεφάλι μας! Όπως όμως ακριβώς ο άνθρωπος έτσι ακριβώς και το Σύμπαν, όπως το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σαν μια ηλεκτρική μπαταρία και παράγει ηλεκτρικό και μανγητικό ρεύμα ,έτσι και το Σύμπαν.

  Η πολικότητα του εγκεφάλου μας καθορίζει μια αντίστοιχη βιοενεργειακή στον ηλεκτρομαγνητισμό του σώματος.Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι κάποιες πράξεις όπως το να γράψουμε, να χειριστούμε εργαλεία,τις κάνουμε με το δεξί χέρι-δεξί μέρος του εγκεφάλου (Δεξιόστροφή Σβάστικα) το θετικά φορτισμένο (+) και άλλες με το αριστερό μέρος του εγκεφάλου (Αριστερόστροφη Σβάστικα). Αλλά εκτός απο τα δύο ημισφαίρια στο κεφάλι μας (αντίστροφα έψιλον) έχουμε και την ΕΠΙΜΗΚΗ ΣΧΗΣΜΗ που μαζί με τους 12 αμμόκοκκους κρυσταλλικής δομής ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ.

  Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανω και κατω "εγ-(κε-[φα-λ)ος]" δηλαδη. Του κρανιου και της κοιλιας. Αρσενικος και θηλυκος.

   Ελενη.

   Διαγραφή
 59. Και εδώ ερχόμαστε στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ-ΗΛΙΟ των Ελλήνων φυσικά και όχι στον ψευτοθεό του Ιερατείου των Τρώων....ξέρουμε ότι ο Απόλλωνας είναι ο ΗΛΙΟΣ για τους Έλληνες, ο Ήλιος όμως επηρρεάζει τα μέγιστα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του εγκεφάλου μας ...και εδώ εγώ θέλω να κάνω καποιες ερωτήσεις στον κύριο της ΟΕΑ.

  α) Αν παράγουμε συχνότητες, τότε τις είδους είναι αυτές οι συχνότητες;
  β) Αν παράγουμε συχνότητες, κάποιοι από εμάς θα παράγουν "χαμηλές" συχνότητες, και κάποιοι άλλοι "υψηλές" συχνότητες, ενώ μια τρίτη ομάδα, ίσως να μπορεί να παράγει και τις δύο μήκη συχνοτήτων είτε εναλλάξ, είτε ταυτόχρονα.
  δ) Η κλωθούσα Κόρη, τι σχέση μπορεί να έχει με το σπιν και το δολοπλοκήν, όλων των ειδών των κυττάρων ενός οργανισμού, και αυτά με την σειρά τους, με τις όποιες συχνότητες; Τι ρόλο μπορεί να παίζουν οι Δελφοί και η Δήλος σε αυτό;
  ε) Αν παράγουμε συχνότητες, τότε ποιός είναι ο άντυγας... που συντονίζει αυτές τις συχνότητες; Και ποιος ο ρόλος της Αρμονίας, ώστε να υπάρχει καθαρό και διαυγές σήμα εκπομπής και λήψης;
  ζ) Αν παράγουμε συχνότητες, τότε αυτές έχουν σχέση με το "Εν Αρχή ο Λόγος όσο αφορά το Ον; Και αυτό πως μετουσιώνεται στον δικό μας υλικό κόσμο;
  η) Ο μετασχηματισμός από την βαρυτική δύναμη σε ενέργεια, από την ενέργεια σε συχνότητα, από συχνότητα σε φως, και από φως σε ήχω... τι μπορεί να σηματοδοτεί;

  Υ.Γ αυτό αφορά το φυσικό-αστρονομικό-επιστημονικό κομμάτι ερμηνείας της Ιλιάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Aγαπητή Ελένη για το Παλλάδιο που λες, έχε υπόψιν σου ότι ο Φερεκύδης έλεγε Παλλάδια όλα τα χειροποίητα μορφώματα και κάθε πράγμα που έπεφτε εξ Ουρανού.!!
  Μου αρέσει όμως ο τρόπος που σκέφτεσαι.!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητε μας Black Eagle, για καλο, μονο το Μαννα ξερω και τις Πυρινες Γλωσσες(επιφοιτηση) να πεφτουν απο τον Ουρανο!!! Ενεργειες λοιπον... :-)

   Ελενη

   Διαγραφή
 61. Αγαπητέ Black Eagle, κατ΄αρχήν σε συγχαίρω για το πόνημα της μελέτης που κάνεις και τα αποτελέσματα που μας κομίζεις κάθε φορά που θέτουμε ένα θέμα. Είσαι πραγματικό "μαμούνι" στο ψάξιμο!
  Εμένα με ικανοποίησε πολύ αυτή η εκδοχή, η οποία στηρίζεται σε καλά στοιχεία από τις πηγές.
  Βρίσκω επίσης πολύ λογικό, ο Όμηρος να θέλησε για προσωπικούς λόγους να προστατέψει την φήμη του προγόνου του Οδυσσέα. Εξάλλου δεν θα απολογείτο πουθενά γι΄αυτό. Το αφήγημα της Ιλιάδος και της Οδύσσειας δεν το μονοπωλούσε, αφού ήταν τοις πάσι γνωστό στους Έλληνες. Αυτός απλά το έγραψε σε ραψωδία και δεν το δημιούργησε αφ΄ εαυτού! Εύκολα λοιπόν και ποιητική αδεία, θα μπορούσε να προσθαφαιρέσει οτιδήποτε ήθελε στην αφήγησή του.

  Όλα αυτά με έβαλαν στην εξής σκέψη:
  Μήπως τελικά, οποιαδήποτε αφήγηση για ανθρώπινες ιστορίες, μπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα;
  Στο αλληγορικό, στο συμβολικό και τελικά στο κυριολεκτικό, όπως μας είπε και ο μέγας Πλάτων;
  Αν υποθέσουμε ότι αφηγούμαστε ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη με ανθρώπους, εκτός της κυριολεκτικής περιγραφής, δεν υπάρχει νομίζετε και η αλληγορική και η συμβολική της;
  Οτιδήποτε κάνουν οι άνθρωποι, εμπίπτει στην Κοσμική νομοτέλεια. Όσοι την γνωρίζουν, μπορούν να αποκωδικοποιήσουν οποιοδήποτε περιστατικό και να το ερμηνεύσουν, να το κωδικοποιήσουν και έπειτα να το αποκωδικοποιήσουν.
  Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαν να σκεφτούν ή να πράξουν οι άνθρωποι, έξω από τους κοσμικούς νόμους;
  Σαφώς και όχι! Άρα όλα ξεκλειδώνονται, ερμηνεύονται και εξηγούνται, αναλόγως το κλειδί που κράτας...
  Άρα ο Black Eagle, έχει το δίκιο του όταν επιμένει να εστιάζει στην κυριολεκτική (ή τρισδιάτατη όπως λέει) οπτική των πραγμάτων, αρκεί να μην παραγνωρίζει πως ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ συμβαίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους Κοσμικούς Νόμους, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός που τους γνωρίζει, μπορεί να αξιολογήσει, να εκτιμήσει και να προβλέψει το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και το πόθεν και γιατί γέγονε, σε κάθε ιστορία ή αφήγημα.

  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Επιτέλους και μια παρέμβαση στα λεγόμενα της ΟΕΑ!
  Η προσπάθειά μου να ερμηνεύσω τον χάρτη που μας έστειλαν, έβγαλε το συμπέρασμα που εξέφρασα και είναι η άποψη της ΟΕΑ (ή για την ακρίβεια του Ιωάννη Καραγεωργίου).
  Όλες τα στοιχεία που κατατέθηκαν εδώ, δείχνουν πως όντως οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες, αν και γενικότερα στα παράλια της Μικράς Ασίας, ζούσαν οι Ίωνες (αλλά όχι μόνο αυτοί, υπήρχαν και πολλά άλλα φύλα, μη ελληνικά). Ίσως ο εκπρόσωπος της ΟΕΑ που μας έστειλε τον χάρτη, να μας εξηγήσει τι εννοεί ως Τροία ή Ίλιον.
  Είναι αλήθεια ότι η Ομηρική Τροία ήταν στην Φρυγία και μάλλον οι Τρώες, Φρύγες; Οι Φρύγες δεν κατήλθαν από την κεντρική Ασία και περιγράφονται στην Βίβλο ως "Μεσέχ"; Είχαν επίσης ως θεά την σεληνιακή Μιν; Και τέλος ένα ερώτημα για την ΟΕΑ: Γιατί πριν την Ομηρική κατάληψη της Τροίας, είχε προηγηθεί μια επίσης κατάληψη από τον Ηρακλή; Αν κατελήφθη τότε, γιατί ξανακατελήφθη από τους Έλληνες;
  Σε ποια Τροία λοιπόν αναφέρεται η ΟΕΑ; Πολλά τα ερωτήματα για να απαντηθούν και μακάρι να πάρουμε μια απάντηση ολοκληρωμένη.

  Αγαπητέ Black Eagle, αναφέρεις το απόσπασμα: "Κατὸπιν ὅλο αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα τῆς ψυχῆς τὸ ἔσχισε στὰ δύο κατὰ μῆκος, καὶ κρατῶντας τὰ δύο κομμάτια συνδεδεμένα σταυρωτὰ στὸ μέσον τους, ἔτσι ὥστε νὰ σχηματίζουν ἕνα Χ, ἔκαμψε τὰ ἄκρα τους σὲ κύκλους καὶ τὰ ἕνωσε σ’ ἕνα σημεῖο ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ πρῶτο σημεῖο σύνδεσης"

  Η εικόνα που μας δίνει αυτή η περιγραφή δεν είναι της σβάστικας, αλλά ενός τετράφυλλου ισοσκελούς σχήματος.
  Διότι αν ήταν σβάστικα, θα μιλούσε για γωνίωση και όχι για κάμψη σε κύκλους που τελικά ενώνονται απέναντι από το σημείο της αρχικής σύνδεσης (δηλαδή ακριβώς επάνω στο Χ). Άρα μιλάμε για έναν ρόδακα ή ροζέττα (άνθος) ή καλύτερα για έναν ισοσκελή κρικοειδή σταυρό, όπως αυτούς που βρέθηκαν σε λίθινες σφραγίδες της μινωικής Κρήτης και την αρχαία Αίγυπτο.
  Συμβολικά όμως σχετίζεται και με την σβάστικα ή Γαμμάδιο κατά την ερμητική φιλοσοφία.
  Η διαφορά είναι πως δεν υπάρχει δεξιά ή αριστερά περιστροφή.
  Μια ακόμη μικρή λεπτομέρεια που διέλαθε, είναι ότι το δεξί χέρι ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο και το αντίστροφο στους αριστερόχειρες. Πρόκειται πάλι για ένα "Χ".

  ΛΥΚΙΟΣ.

  Υ.Γ. Αν δεν σου απαντήσει ο ανώνυμος ΟΕΑ στα ερωτήματα, θα θέλαμε να μας τα απαντήσεις εσύ αγαπητέ Black Eagle, να θα το επιθυμούσες κι εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Αγαπητέ ΛΥΚΙΕ...όταν ενώνω τις δυο λωρίδες παίρνω αυτο το σχήμα "Χ" εαν όμως κάμψουμε/λιγίσουμε τα άκρα έχουμε αυτό το σχήμα
  https://vignette.wikia.nocookie.net/future/images/1/18/Swastika.jpg/revision/latest?cb=20120325052901

  αλλά εαν βάλει κανείς την Σβάστικα μέσα σε κύκλο (νομίζω έτσι έχουμε περισσότερη κίνση) έχουμε αυτό το σχήμα.
  http://1.bp.blogspot.com/-UNlmiW9pquU/T-cLgCgb_tI/AAAAAAAAAls/MXINF_Zum6Y/s1600/celtic-cross.jpg

  Λές να εννοεί την Σβάστικα μέσα σε Κύκλο;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Νομίζω είναι Δημιουργία σε 4 κινήσεις:
  1) Σχίζει στα δυο κατά μήκος, έχουμε δηλαδή 2 ίσα τμήματα-λωρίδες
  2) Ενώνει τα δύο ίσα τμήματα-λωρίδες στην μέση
  3) Κάμπτει τα άκρα και εδώ έχουμε την Σβάστικα...και μετά το προχωράει και
  4) Τα κάνει κύκλο και τα ενώνει απέναντι απο το πρώτο σημείο σύνδεσης.!!

  Μιλάμε για ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ....θέλει λίγο να το ξαναδουλέψω, να το ξανασχηματίσω . στο άλλα που έγραψες συμφωνώ απόλυτα, ειδικά εκεί που λες ότι οι Τρώες ήταν Φρύγες, ήταν και Φρύγες...η Τροία ήταν πολυεθνική πόλη.Οι Φρύγες (σημερινοί Φράγκοι) είχαν ως ιερείς τους Γάλλους... Τα Μεγάλα μυστήρια της Μεγάλης Θεάς Κυβέλης, όπου τιμώνταν ο Άττις, κορυφώνονταν κάθε 23/25 Μαρτίου.Εδώ είναι ο Άττις ως ακόμα ένας Ηλιακός θεός.

  http://4.bp.blogspot.com/_6rmp222G3aM/SgRweXAYruI/AAAAAAAACw4/Ab8rWEIJ98I/s320/el8.jpg

  Δεν μοιάζει με τον Απόλλωνα;;;Το "Άγαλμα της Ελευθερίας" παρουσιάζει τον φρυγικό θεό Άττι, και ήταν δώρο των Γάλλων Φρύγων προς τους αδελφούς του.... Νέου Κόσμου.
  Πάνω σε αυτή την λογική, δεν ήταν τυχαία η ημερομηνία ίδρυσης της άλλοτε Ε.Ο.Κ. πρόδρομο της Ε.Ε. Η ημερομηνία έλεγε 25/3/1957.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82_(1957)


  Ακόμα και στις μέρες μας, η Νέα τάξη Πραγμάτων όπου ζούμε... κακώς αναφέρεται ως Νέα... θα έπρεπε να αναφέρεται ως, Πολύ Αρχαία Τάξη Πραγμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ο πόλεμος στις μέρες μας θα είναι πάλι εναντίον ασιατικών ορδών (όπως ήταν πάντα) γιατί αυτοί που μας μισούν αιώνια δεν έχουν τα κότσια να μας αντιμετωπίσουν οι ίδιοι.Πίσω απο τους Τρώες βρίσκονταν άλλοι, όπως και πίσω απο τους Πέρσες....Atland ή καλύτερα Att-land; Η γή του Άττη μήπως; Αλλά πως μπορεί να βρίσκεται η Ανατολή στην σημερινή Δύση;Μήπως η αντιστροφή των πόλων που μας αναφέρει ο Πλάτωνας εξηγεί κάπως το ανεξήγητο; Διότι και η Αττία αυτή που λέμε σήμερα Ασία τον ...Άττη έχει νονό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Νομιζω πως εχουμε κολλησει στην τριτη ερμηνεια, την κυριολεκτικη. Καταρχας, τι θα πει "ελληνικος θεος";Πχ ο Απολλωνας ειναι δικος μας ή των αλλων; Κανενος δεν ειναι. Το ανωτερο δεν μπορει να κατεχεται απο το κατωτερο, δεν χωραει κτηση, πως να το κανουμε. Αν θελεις σωνει και καλα να βαλεις κτηση, θα την βαλεις αναποδα, το ανωτερο να κατεχει το κατωτερο. Ο Απολλωνιος Ελληνας παει. Ελληνικος Απολλωνας δεν παει. Κανα σκυλο μπορει κανεις να κατεχει, μεχρι εκει.

  Εαν ο αλλος δεν ξερει ποιος ειναι, λογικο ειναι να βλεπει παντου εχθρους. Κατι ηξεραν οι Ελληνες σοφοι που διδασκαν το γνωθι σαυτον. Σαν να μας λενε "Καλα καλα μας τα παν κι αλλοι αυτα που λετε, μαθετε πρωτα τι και ποιος ειστε και μετα τα λεμε,μην μας ζαλιζετε"

  Οταν λοιπον λεμε ο Απολλωνας (Ηλιος) ειναι με τους Τρωες, σημαινει ξεκαθαρα πως οτι εκπροσωπει ο Απολλωνας (Ηλιος) ευνοει τους Τρωες. Οταν λεμε πως η Αθηνά επενεβη, σημαινει πως ο ηρωας εβαλε το ρημαδι το νιονιό του να δουλεψει. Η προσωποποιηση ειναι απλοποιηση με ποιητική αδεία. Εαν πω σημερα "Αμαν, Ηλιος με δοντια, αγριεψε ο Ηλιος, κτλ" δεν σημαινει πως ο Ηλιος εκνευριστηκε. Αρα οταν λεμε πως ο Απολλωνας ευθυνεται για τον θανατο του Αχιλλεα αφου βοηθησε το βελος του Παρι (ξατα αυτην την εκδοχη), σημαινει πως ο Παρις χρησιμοποιησε καποια λειτουργια του Ηλιου.
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Δεδομενα προβληματος.
  1. Ο Αχιλλεας ειναι ταχυτατος, σκετος αερας, δεν τον πιανει κανενας
  2.(κατα αυτην την εκδοχη) Τον χτυπησε βελος του Παρι στην πτερνα που το καθοδηγησε ο Απολλωνας-Ηλιος
  3. Αυτο εκανε τον θεικο Αχιλλεα να πεθανει
  4. Μια βασικη λειτουργια του Ηλιου και για μερικους η κυρια λειτουργια του, ειναι πως ο Ηλιος ειναι αυτος που στερεοποιει την υλη, την "ψηνει" και την κανει να ειναι αυτο που ειναι, την κανει να υπαρχει. Ειναι και μια ερμηνεια του ελληνικου αλφαβητου, μια προσευχη-δοξασια στον Ηλιο που κανει αυτα, υπαρχει στο youtube
  5.Επισης βελη θα μπορουσαν να ονομαζονται και οι ακτινες του Ηλιου

  Αρα, ισως ο Παρις να μεταχειριστηκε Ηλιακη ενεργεια ωστε ο Αχιλλεας να παψει να ειναι τοσο νοητικος-αερινος-αιθεριος. Γιατι στην πτερνα τωρα. Η πτερνα ειναι το συμβολο της ενωσης του πανω και του κατω. Χτυπωντας κανεις την πτερνα του, πεφτει κατω στην γη, δεν μπορει ουτε να τρεξει, ουτε να περπατησει, μενει στασιμος. Εαν ο μαχητης δεν μπορει να κανει "πτησεις", παυει να ειναι κατι θεικο, κατι φοβερο, κατι σπουδαιο.

  Το σκεφτομουν και εγω μαζι σου Λυκιε αυτο, σε αυτην την ερμηνεια, ποιο "στρατοπεδο" εκπροσωπουν οι Ελληνες και ποιο οο Τρωες. Δυσκολευτηκα αρκετα. Απο τη μια οι Τρωες ηταν "αλογομουρηδες", το αλογο ειναι σαφες συμβολο του συναισθηματος, που παραπεμπει στο αστρικο πεδιο. Εαν αυτο ισχυει, οι Ελληνες απο που πανε να τους την μπουν; Απο κατω, απο το υλικο επιπεδο ή μηπως απο πανω απο το νοητικο επιπεδο; Εαν ηταν απο πανω, θα ηταν ευκολο, δεν βλεπω δυσκολια, εαν ομως απο κατω τοτε μαλιστα, κατι γινεται. Αυτο εξηγει γιατι μονο οι ηρωες ειχαν αποτελεσματικη δραση. Οι ηρωες στην αρχαια Ελλαδα, ηταν οι αγιοι των χριστιανων. Ανθρωποι που μπορουν να ανεβαινουν. Τοτε ο Δουρειος Ιππος τι ηταν; Ο μονος τροπος να μπει κανεις στην Τροια. Ξυλινο αλογο. Χμμ. Ο Οδυσσεας ξαναμπηκε πιο πριν μεταμφιεσμενος σε "ζητιανο" και τον αναγνωρισε η Ελενη. Σιγα μην δεν τον αναγνωρισε η κορη του Δια. Πωπω τι γινεται, τι γαμω τις ιστοριες ειχαμε ρε γαμωτο, ποσα επιπεδα αναγνωσης, απο 3 χρονων μεχρι 103. Παω στοιχημα πως σχεδον ολοι οι αρχαιοι Ελληνες, γνωριζαν αριστα τις σημασιες. Γι αυτο συμπληρωναν την ιστορια απο εδω και εκει. Τι πολιτισμος θεε μου. Τι κακομοιρηδες εχουμε καταντησει σημερα

  Η κυριολεκτικη ερμηνεια ειναι αυτη, η τελευταια, η δυσκολη και η προχωρημενη. Δεν ειναι τρισδιαστατη, διοτι ο κοσμος στον οποιο ζουμε, δεν ειναι τρισδιαστατος, ειναι τουλαχιστον τετραδιαστατος. Τρισδιαστατη ειναι η αντιληψη που προσλαμβανουν οι 5 σωματικες αισθησεις. Συνυπαρχουν ολα αυτα. Το οτι εμεις δεν τα αντιλαμβανομαστε με το υλικο σωμα και τα υλικα μας μηχανηματα, δεν σημαινει πως δεν υπαρχουν. Αλλωστε η επιστημη σημερα συμφωνει πως η υλη ειναι απλα καμπυλωμενος χωρος σε ορισμενο ευρος τιμων. Απο α μεχρι β εχουμε υλη. Παραπανω ή παρακατω, δεν γινεται υλικα αντιληπτο. Κατι σαν τις βολτες του Οδυσσεα που μπαινει μονος του και αφηνει τους αλλους "απεξω"

  Και μιας που ειπαμε για Οδυσσεα. Ακομα και αν η θεση αυτη ισχυει με τον φιλο του Οδυσσεα, τοτε παλι η κινηση του Οδυσσεα ηταν σωστη ως αναγκαια. Πες την ασχημη, πες την οριακη, πες την ανηθικη, αλλα ηταν αναγκαια. Διοτι στην ανταρσια αυτη θα διχαζοταν το στρατοπεδο και θα ειχαμε 100% εμφυλιο, διοτι ουτε ο Αγαμεμνων ουτε το συστημα εξουσιας θα το ανεχοταν. Θα πολεμουσαν μεταξυ τους. Ευκολα υπολογισε 1/3 απωλειες στρατευματος, οποτε καληνυχτα. Πες τον αγαθο, πες τον οπως θες τον φιλο του Αχιλλεα, αλλα δεν τα υπολογισε καλα, αυτος ηταν που υποχρεωσε το χερι του Οδυσσεα για το ευρυτερο καλο. Ηταν σωστη ως αναγκαια, ουτε ως ηθικη, ουτε ως εξυπνη. Χεστηκε ο Οδυσσεας για τον Αγαμεμνωνα. Για το συνολο ενδιαφεροταν, του ιδιου φυσικα συμπεριλαμβανομενου
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Και εδώ το απόσπασμα για τον ΤΟΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ.

  http://akg.cyi.ac.cy/el/1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7/3%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B7/f24

  Σχόλ. Εὐρ. Ἑκάβ. 41

  "Στὸν τύμβο ἀγαπητὸ σφάγιο: Ὁ Εὐριπίδης καὶ ὁ Ἴβυκος λὲν ὅτι

  αὐτὴ (δηλ. ἡ Πολυξένη) σφαγιάστηκε ἀπὸ τὸν Νεοπτόλεμο· αὐτὸς

  ὅμως ποὺ σύνθεσε τὰ Κυπριακὰ λέει πὼς κατὰ τὴν ἅλωση τῆς πόλης

  τραυματίστηκε ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸν Διομήδη καὶ πέθανε, τά-

  φηκε δὲ ἀπὸ τὸν Νεοπτόλεμο, ὅπως γράφει ὁ Γλαῦκος. Ἄλλοι πάλι

  λένε πὼς ἀφοῦ συμφώνησε ὁ Ἀχιλλέας μὲ τὸν Πρίαμο γιὰ τὸν ΓΑΜΟ

  τῆς Πολυξένης σκοτώθηκε ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΒΡΑΙΟΥ ἈΠΟΛΛΩΝΑ."


  Προσέξατε μήπως κάτι το περίργο εδω σε αυτό το απόσπασμα;;;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Και κάτι τελευταίο ...άλλος ο ΑΠΟΛΛΩΝ η ΩΠΟΛΛΩΝ που έλεγαν οι Ορφικοί και άλλος ο Άττολ- λωνας των Τρώων στου οποίου τον ναό δηλ.του Θρυμβαίου πήγε ΑΟΠΛΟΣ ο Αχιλλέας, κατόπιν της παγίδας που του στήθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Δεν υπαρχει βεβαια δικος ή ξενος Θεος, αν συμφωνουμε πως Ενας ειναι ο Θεος Δημιουργος, τον οποιο κανουμε ή δεν κανουμε «δικο μας» ομοιαζοντας στην Ουσια του ή αποκρυνόμενοι απο αυτην.

  Αν ομως εγω "συμμαχώ" με εναν "κατωτερο θεο" για να πετυχω ανομο συμφερον τοτε ευθυνομαι για την επικληση κατωτερων ποιοτητων-θεων.

  Δεν ειναι θεμα Τρωός ή Ελληνος Απολλωνα επομενως. Ο Ενας, το ιδιο φωτιζει προς πασα κατευθυνση και η ποιοτητα της σκεψης μου απορροφα ή απομακρυνει τις ακτινες του.

  ////////////////////

  Το "σκοτεινο" προσωπο του Οδυσσεα:

  http://eliaswords.blogspot.gr/2012/03/h.html

  Αγιαζει ο σκοπος τα μεσα;

  ///////////////

  Αοπλος πηγε ως γαμπρος...αλλά το "Παντρευτηκαν(ο Αχιλλεας και η Πολυξενη) και Εζησαν αυτοι Καλα και εμεις Καλυτερα" δεν παιζει σε αυτο το παραμυθι.

  Τι παραξενο παρατηρησες "μαμουνι" της παρεας; Για τον "αγαπημενο" σου Οδυσσεα παλι ο υπαινιγμος; Άχτι τον εχεις! Για πρωινη εκτονωση!

  https://www.youtube.com/watch?v=MwPb7g_BlXQ

  :-)


  Ελενη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Aγαπητή Ελένη δεν έχω άχτι κανέναν, απλά είμαι αναζητητής της Αλήθειας, μου αρέσει στον ελεύθερο χρόνο μου να διαβάζω και να ερευνώ τους προγόνους μου.Βέβαια η γονιδιακή γνώση είναι πιο ΔΥΝΑΤΗ απο την επίκτητη ....πάντως δεν είμαι μόνο μεγάλο (φτερωτό) μαμούνι είμαι και βαμπιρέλος μην ξεχνιώμαστε χαχαχα.
  Στο θέμα μας όμως ...στον ναό του Θυμβραίου Απόλλωνα πήγε κατόπιν κάποιας μηχανορραφίας και πουστιάς που του παίξανε...όχι μόνο ο εχθρός αλλά και κάποιοι απο μέσα απο το στρατόπεδο των Αχαιών. Σκέψου μόνο αν ότως γινόταν αυτός ο γάμος μεταξύ Αχιλλέα και Πολυξένης της κόρης του Πριάμου που ήταν ο βασιλιάς της Τροίας...πρώτον τι κατάληξη-συνέχεια θα είχε ο Τρωικός Πόλεμος, και δεύτερον ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΧΑΣΟΥΡΑ απο όλο αυτό.!! Γιατί σε κάποιες ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει....παράδειγμα απο την ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΠΑΝΤΡΕΜΑ) Ρωσίας και Κίνας ΧΑΝΕΙ το Ν.Α.Τ.Ο.

  Είναι γνωστό ότι ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας έρχονταν πολλές φορές σε συγκρουσή και καυγά παρουσία μάλιστα όχι μόνο του Αγαμέμνωνα αλλά και μπροστά σε όλο το στράτευμα....ο Οδυσσέας υποστήριζε ότι η Τροία έπρεπε να πέσει με ΔΟΛΟ (με πουστιά δηλαδή) ενώ ο Αχιλλέας με ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ και ΗΡΩΙΣΜΟ δηλαδή με την αξία και την τιμή των όπλων τους.Άσχετα αν οι Τρώες ΔΕΝ ήταν ελληνικό φύλλο (έχω φάει πολύ βρισίδι και κράξιμο για αυτή μου την άποψη) ο Όμηρος μέσα στην Ιλιάδα μας δίνει τα εξελληνισμένα ονόματα των Τρώων μια και είναι δύσκολη η προφορά τους απο τους Έλληνες.

  Σίγουρα οι Τρώες η ένα σύνολο απο αυτούς μιλούσαν ΚΑΙ ελληνικά, αλλά ΔΕΝ ήταν η μητρική τους γλώσσα, ούτε αυτό, το ότι κάποιοι απο αυτούς μιλούσαν ελληνικά τους έκανε αυτομάτως και έλληνες.!! Το όνομα του Πάρι ήταν Paris-Zitis που βγαίνει απο το Uhha-Zitis και του Πρίαμου ήταν Priam που βγαίνει απο το Piyama Muwas η Piyama-Randu.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Τώρα σε αυτό που με ρωτάς πιο πάνω...."Οι ψεκασμοι εχουν δηλαδη σκοπο να ανακοψουν καποιου ειδους αφυπνιστικη επιδραση της εντονης δραστηριοτητας του ηλιου πανω μας ή κανω λαθος;"

  Θα σου πω ότι η λειτουργία του ζωοδότη Ήλιου μας, επηρρεάζει τα μέγιστα τόσο το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας όσο και το μαγνητικό πεδίο του εγκεφάλου μας. Ακόμα και την μαγνητική εγγραφή των κυττάρων μας και σίγουρα το νευροφυτικό μέρος του σώματος μας (εδώ αποσκοπούν οι ψεκασμοι), επίσης ο Ήλιος επηρρεάζει τμήμα του παλαιοεγκεφάλου (δηλ τον ερπετικό εγκέφαλο ,δεν έχουν όλοι) η της φυτοζωής και των ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Fleur de Lys ) την αναπνοή την κυκλοφορία του αίματος,την θερμορύθμιση του αίματος και κατά συνέπεια του Κιρκαδικού Ρυθμού, το ανοσοποιητικό μας σύστημα...ακόμα και την ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΓΗΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΧΡΟΝΟΥ ....ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΕΡΟΣ(ΝΟΟΨΥΧΗ)...ΕΠΙΦΥΣΗ...ΚΑΡΔΙΑ.

  Όλα αυτά ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΟΧΑ. Όλη η Ιλιάδα στηρίζεται στον ΘΥΜΟ του Αχιλλέα σας έγραφα παλαιότερα...." ενεργοποιούμενος έτσι ο μυθολογικός θυμός, ο τρομερός δαίμονας που ψαλιδίζει τους κβαντικούς δεσμούς απελευθερώνοντας σκλαβωμένες μορφές" ο οποίος είναι μέρος του ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ και της ΘΥΜΟΨΥΧΗΣ. Όπως απο τόπο σε τόπο αλλάζει η μανγητική ισχύ της γαίας, έτσι και απο άνθρωπο σε άνθρωπο αλλάζει το μαγνητικό πεδίο.ΔΕΝ έχουν όλοι τα ίδια ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ.

  ΣΕ ΕΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ "ΡΕΥΜΑ" ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ...ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ...ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΔΩ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ "ΜΗΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"......ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΘΕΟΙ-ΗΜΙΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ.!!

  Υ.Γ Και αυτό απο εμένα

  https://www.youtube.com/watch?v=AU7MPYF_1I4  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Αγαπητε Black Eagle, το ξερω οτι δεν αχθεσαι για τον πολυτροπο Οδυσσεα αλλά απλά ερευνας! Γιαυτο και το «πειραγμα»! Οσο για το...βρισιδι(των αλλων βεβαιως βεβαιως!)...δεν σε βλεπω να πτοεισαι! Ευτυχως! :-)
  Οπως χοντρικα ελεγε και ο Πλατων, μεταξυ ενηλικων με σωας τας φρενας ας ακουγονται γνωμες! Στις ευπλαστες παιδικες ψυχες ομως, τους εκπαιδευομενους δηλαδη Φυλακες και μελλοντικους Αρχοντες, θελει προσοχη τι λεμε και πως το λεμε γιατι οι μικροι μας φιλοι εκλαμβανουν τα παντα κυριολεκτικα!
  Τα υπολοιπα που εθεσες στο τραπεζι θελουν σκεψη και αναλυση και ειναι αργα.
  Κραταω τα περι ΘΥΜΟΥ σε προτεραιοτητα ως το λευκο αλογο φανταζομαι που αποτελει τον ενδιαμεσο κρικο στο λογιστικο και επιθυμιτικο μας καθως και τα «μηλα» ως εκπεμπομενες αιγες ή αλλιως κυματα ή δονησεις.
  Οχι οτι ολα τα άλλα ειναι ευκολα ή αυτονοητα(!) αλλά το παρακατω νομιζω θα μπορουσες να μας το επεξηγησεις ισως;
  "ενεργοποιούμενος έτσι ο μυθολογικός θυμός, ο τρομερός δαίμονας που ψαλιδίζει τους κβαντικούς δεσμούς απελευθερώνοντας σκλαβωμένες μορφές".

  Καλημερα σε ολους.

  Ελενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Καθε φιλοσοφος ειναι υποχρεωτικα αναζητητής της αληθειας. Ο φιλοσοφος αγαπαει την σοφια. Η αγαπη-ερως (φιλειν) σημαινει πως αυτος που αγαπαει ελκεται ακαταμαχητα απο αυτο που αγαπαει, εν προκειμενω την σοφια. Η σοφια ειναι εφαρμοσμενη γνωση. Δεν αναζητουμε δηλ την γνωση για χαβαλέ, ουτε για να περναει η ωρα, αλλα διοτι ειναι βασικη μας αναγκη, εκ των ων ουκ ανευ, και επομενως θα την εφαρμοσουμε το συντομοτερο δυνατον. Ωστοσο, η αληθεια δεν βρισκεται καπου για να παμε να την βρουμε. Η αληθεια ειναι ηδη εδω, αποτελει κληρονομια μας και δικαιωμα μας. Αυτο που χρειαζεται να κανουμε ειναι να το βουλωσουμε, να ηρεμησουμε το νου μας απο καθε λογης σκουπιδια που εχουμε μαζεψει μεγαλωνοντας (πχ ταυτισεις) και η α-ληθεια θα εμφανιστει, το τελος της ληθης θα επισυμβει και ολα θα φανερωθουν. Ευκολο να το λεμε βεβαια, δυσκολο να το κανουμε, αλλα ας το προσπαθουμε.

  Το βαμπιρελος απευθυνεται σε μια συμπεριφορα. Ειναι παραλογο να ταυτιζεται καποιος με μια συμπεριφορα που καποια στιγμη επεδειξε. Εαν δηλ εγω κανω καποια στιγμη καποιο λαθος, τι ειμαι; Λαθος; Οχι βεβαια. Απλα ΕΚΑΝΑ λαθος, το αναγνωριζω και προσπαθω να μην το ξανακανω, δεν παει να πει πως ΕΙΜΑΙ και λαθος. Τι σόι ταυτισεις ειναι αυτες; Αμα δημιουργουμε τοσες πολλες ταυτισεις, θελουμε κομπιουτερ μονο για το μετρημα. Ξεκολλαμε και παμε παρακατω

  "ο Οδυσσέας υποστήριζε ότι η Τροία έπρεπε να πέσει με ΔΟΛΟ (με πουστιά δηλαδή) ενώ ο Αχιλλέας με ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ και ΗΡΩΙΣΜΟ δηλαδή με την αξία και την τιμή των όπλων τους"
  Μεγαλο ζητημα αυτο. Παλιοτερα ειχα αυτην την σκεψη. Μια δολοφονια του Χιτλερ θα ηταν θεμιτη; (δεν μπαινουμε στον Β παγκ και σε θεματα δικαιου, παμε με την "επισημη"(sic) ιστορια) Ενας Οδυσσεας θα ελεγε: "Μα πας καλα; Το συζητας; Εννοειται" Ενας Αχιλλεας θα ελεγε: "Αυτα ειναι ατιμα πραγματα. Θα παμε πανστρατια και με την δυναμη μας θα τον κυριευσουμε"

  Απτεται του ερωτηματος "Ο σκοπος αγιαζει τα μεσα;" Οχι βεβαια. Ο σκοπος ΔΕΝ αγιαζει τα μεσα. Τα μεσα ειναι ο σκοπος. Αυτο ομως αφορα τον καθημερινο ανθρωπο, εμας. Ας μην εχουμε την ψευδαισθηση πως ειμαστε Αχιλλεις ή Οδυσσεις. Ουτε για να τους πλενουμε την πανοπλια δεν ειμαστε. Ο μαλακας ομως ο ανθρωπος πιστευει πως "Εγω ξερω καλυτερα". Αυτο ειναι ομως ακριβως που τον κανει μαλακα.

  Επισης αυτο δεν αφορα καταστασεις πολεμου. Για να το καταλαβω. Παμε να σφαξουμε τους Τρωες στον γονατο. Εχω σφαξει ηδη 1.000 Τρωες μονος μου γιατι ειμαι και ο πρωτος και δεν παιρνω χαμπαρι τιποτα, οποτε με εχουν ολοι οι δικοι μας για τον πρωτο μαγκα. Οταν ομως μουρχεται ενας απο τους δικους μας και με λεει "Γυναικουλα" και του τραβαω και αυτουνου ενα σφαξιμο γιατι εχω παρει φορα, σταματουν ολοι, γουρλωνουν τα ματια και κανουν "Ιιιιιιι, τι εκανεεεε", Κοροιδευομαστε; Καλα τον εκανα. Και ειναι ξεφτιλας ο Οδυσσεας επειδη δεν γουσταρει να βλεπει εκατομβες νεκρων για το τιποτα; Προσπαθουμε να ζυγισουμε τον θανατο ενος, που στην τελικη φταιει και ολας, με εκατομμυρια νεκρους που δεν φταινε; Και ενταξει εμεις ως απλοι ανθρωποι σωστο ειναι να το κανουμε αυτο, επειδη εμεις "δεν ξερουμε", ειμαστε ασχετοι. Ο Οδυσσεας ειναι ασχετος και δεν ξερει; Ποιος ξερει και δεν ξερει ο Οδυσσεας; Μακαρι να επαιρναν τις αποφασεις ανθρωποι με την ποιοτητα ενος Οδυσσεα και οχι ανθρωπακια πολιτικοι ηγετες.
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Καταρχας, να σημειωσουμε το τραγικο πως ουτε ο Αχιλλεας ουτε ο Οδυσσεας ηθελαν να πανε σε αυτον τον πολεμο, αλλα παρολα αυτα αναλαμβανουν την ευθυνη του εγχειρηματος που δεν τους αναλογει. Κανονικα κανεις τους δεν επρεπε να ειχε παει. Παει αυτο. Διαφωνουν στον τροπο κατακτησης της Τροιας. Ο Αχιλλεας, ας μην ξεχναμε πως ηταν ημιθεος, μπορει να μην ηταν Ολυμπια θεα η μητερα του αλλα κατωτερη θεα, αλλα παλι ηταν θεα. Ο θεικος Αχιλλεας θα μπορουσε, οι αλλοι ομως θα μπορουσαν να ακολουθησουν; Ρισκο και πολυ θανατο Ελληνων βλεπω σε αυτο. Εαν ηταν ευκολο θα το ειχαν κανει ηδη οι Ελληνες 9 χρονια. Τι περιμεναν; Τον κουκο; Το τρενο; Και αν "επεφτε" ο Αχιλλεας; Βεβαιη ηττα. Οταν εισαι πολυ πιο δυνατος, τον παιρνεις τον αλλο παραμαζωμα. Εαν δεν εισαι, το πας πιο πονηρα. Πολεμος ειναι, δεν ειναι τομπολα, ουτε ταβλι. Τι θα πει ηθικη; Χωραει ηθικη στον πολεμο; Ναι οκ ερχομαι να σε σφαξω, αλλα θα παιξω ηθικα και τιμια. Η ιδια η πραξη του πολεμου και της κυριευσης ειναι ανηθικη. Εαν εισαι ηθικος, δεν κατακτας με τη βια και την ισχυ, μονο να αμυνθεις δικαιουσαι και εχεις το δικαιωμα να χρησιμοποιησεις την βια και την ισχυ. Και παλι ομως, οχι σε κλεβω και μετα αμυνομαι. Τοτε πας γυρευοντας. Εαν μπορουσαμε να ειχαμε ληξει τον Β παγκ πολεμο με Οδυσσειο τεχνασμα, επρεπε να το ειχαμε κανει. Καλη η στρατιωτικη νοοτροπια τυπου "Αιμα,τιμη, χρυση αυγη" αλλα ελλιπεστατη. Ειναι στρατογκαβλιαση πως να το κανουμε. Ειναι μονο η μια πλευρα, η ενεργητικη αρχη, η αρσενικη αρχη, η Ηλιακη πλευρα, ο Ηλιος, μονο να δινει ξερει και οχι να λαμβανει. Τουλαχιστον εαν εχει να δωσει, παει στο διαολο, ειναι ωραιο, αλλα σιγα να μην εχει να δωσει.

  Η αλλη πλευρα ειναι η θηλυκη πλευρα. Ο Οδυσσεας ειναι ο ηρωας που κατεχει και τις δυο. Ενω οι αλλοι στεκουν αγερωχοι, ο Οδυσσεας ειναι ευκινητος.Ακομα και ο ημιθεος εαν ειναι ακαμπτος, θα σπασει. Βεβαια το πως πεθανε ο Αχιλλεας ακομα το αναζητουμε.

  Ο Ηλιος δεν ειναι μονο το απολυτο συμβολο αρσενικης αρχης, την προσφερει και απλοχερα και εμεις οι ανθρωποι ως κατωτεροι την λαμβανουμε απο τον Ηλιο. Οι γκουρου με απειρη γιογκα προσπαθουν να συγχρονιστουν στους κυκλους του Ηλιου κανοντας την επιδραση του Ηλιου πανω τους εντονοτερη, επειδη ομως οι κυκλοι του Ηλιου ειναι μεγαλοι χρονικα ειναι καπως δυσκολο να τους παρατηρησουμε, ωστοσο στην Σεληνη που κανει το ιδιο οσον αφορα την θηλυκη αρχη ειναι ευκολοτερο να παρατηρηθει λογω αρκετα μικροτερης περιοδου, ποσο μαλλον στις γυναικες. Οι γυναικες ειναι συγχρονισμενες αρρηκτα με την Σεληνη και το βλεπουν αμεσα. Με τον Ηλιο και για εμας τους ανδρες που δεν φημιζομαστε για την αταραξια μας, ειναι δυσκολοτερο μεν να παρατηρηθει, αλλα ειναι εκει.

  Ελενη, πολυ καλο το λινκ σου,κανενα απο αυτα τα εργα δεν γνωριζα. Θα σταθω εδω:"Οδυσσέας προσπαθεί να σώσει το τομάρι του, επικαλούμενος για μία ακόμη φορά το αξιακό του σύστημα. Επικαλείται ότι οι Έλληνες πολέμησαν στην Τροία για να υπερασπιστούν τους θεούς"
  Καλα κανει και προσπαθει να σωσει το τομαρι του. Γιατι να το χασει απο τον μαλακα τον Κυκλωπα δηλαδη; Του το χρωσταγε; Να κατσει να πεθανει αδικα οταν μαλιστα δεν εχει φταιξει; Ακου εκει να "σωσει το τομαρι του". Ναι ρε βλακα εσυ που το εγραψες, καλα εκανε. Εαν εσυ βρεις κανα καρχαρια μπροστα σου, εκει που κολυμπας, κατσε εκει που εισαι να σε φαει. Μην σε δω να ξεφτιλιζεσαι με το να φυγεις κολυμπωντας. Βλεπουμε εδω ξεκαθαρα την ανοησια του "πολυ αντρα". "Εγω ρε; Εγω δεν ανεχομαι τιποτα,δεν υποχωρω ουτε βημα. Για μια τιμη ζουμε." Δεν ειναι θεμα τιμης, ειναι ξεκαθαρα εγωισμος, κακος εγωισμος, που πηγαζει απο την καλα εδραιωμενη ανασφαλεια του να αποδεχτει πως εχει και θηλυκη πλευρα. Δεν ειναι οτι ειναι κατι σπουδαιο, ανοητος ειναι. Οι ανδρες ειναι μεγαλες κοτες να το παραδεχτουν. Δεν βαζω και τον εαυτο μου μεσα διοτι εγω το λεω καθαρα και δεν εννοω εδω, ειμαι ερμαφροδιτος, εχω και τις δυο φυσεις, ελπιζω να ειμαι αξιος να τις διατηρω και τις δυο.
  ΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Θα σταθω ομως στο: "Επικαλείται ότι οι Έλληνες πολέμησαν στην Τροία για να υπερασπιστούν τους θεούς". Ο Ευριπιδης ειναι σαφως μεταξυ αυτων που γνωριζε τα των μυημενων. Ο Οδυσσεας δεν λεει ψεμματα. Οχι διοτι ειναι ανικανος, αλλα επειδη αυτο που λεει μπορει να ιδωθει και ειπωθει και ετσι οπως το λεει. Οι Ελληνες δεν πολεμησαν για τους θεους, πολεμησαν γιατι οι ιδιοι το "ηθελαν"(ή αυτο υποχρεωθηκαν), ομως ο πολεμος ευνοησε τους θεους, διοτι διαφορετικα δεν θα το ανεφερε ο Οδυσσεας ως επιχειρημα αν δεν μπορουσε να ιδωθει και ετσι απο καποιον, οπως εν προκειμενω τον Κυκλωπα, γιο του Ποσειδωνα. Ποιους θεους εννοει; Μαλλον οχι ολους, σιγουρα ομως αυτους που ηταν με το μερος των Ελληνων, διοτι εαν δεν ευνοουταν δεν θα ηταν με το μερος τους, αντε να ηταν ουδετεροι. Οι επιφανεστεροι απο αυτους μου φαινονται οι Αθηνά, Ηρα, Ποσειδωνας καθως ο Διας ηταν και ετσι και γιουβετσι. Απο την αλλη βεβαια δεν μπορεις να θεωρησεις ως εχθρους τους τους Απολλωνα, Αρτεμι, Αρη, ισως μονο τον Αρη. Δυσκολο να πω. Εκτος και αν εννοει πως η καταρρευση της Τροιας ηταν χρησιμη για τους θεους. Εαν εννοει αυτο τοτε πρεπει να απαντησουμε στο ερωτημα τι ηταν η Τροια, σε ποιο επιπεδο βρισκοταν και τι ρολο εξυπηρετουσε. Εαν οι θεοι ειναι οι αρχοντες των γνωστικων το θεμα ειναι ομιχλωδες, δυσκολο να αναλυθει. Ωστοσο, ενας καλος κυριαρχος φροντιζει να μην φαινεται, αρα θα μπορουσε και να ειναι.

  ΥΓ. Ο Οδυσσεας δεν υπηρξε τελειος, οπως κανενας ηρωας, ουτε καν καποιος θεος, εξαιρωντας ισως τον Δια.
  ΥΓ2.Μεγαλο θεμα οι ερμηνειες των επων.Το Υλιαδα παντως Λυκιε ηταν ενα αριστο παραδειγμα κλειδιου, οπου με παραλλαγη ενος γραμματος αποκαλυπτεται κατι στο νου μας που μεχρι τοτε μπορει να ειχε περασει απαρατηρητο.
  ΥΓ3. "Το θυμό του αυτόν θα τον καταραστεί στη συνέχεια Ο Αχιλλέας θα είναι όμως πολύ αργά."
  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Για χαβαλε αγαπητέ Ε.Σ και για πασατεμπο(passa il tempo) υπαρχουν τοοοσαααα άλλα! Η γνωση, ειναι κοπιωδης και εξαντλητικη αλλά οι καρποι της σε θρεφουν για να συνεχιζεις! Σαν τον κροκο κοζανης ενα πραμα! Δυσκολος στο μαζεμα! Αλλά θρεπτικοτατος! Χαχα! Πρεπει να ποθεις να τον δοκιμασεις, οπως στον ερωτα, για να μπεις στο παιχνιδι, οντως.

  Τοκ-τοκ!
  -Αληθεια! Αληθεια! Εισαι εδω;
  -......σιωπη......
  -Χμ......με την σιωπη παιζεις κρυφτο και μεσα στην σιωπη σε βρισκω!

  Η φασαρια του νου ομως προηγειται!
  Σαν καταιγισμος αλληλοσυγκρουομενων ιδεων! Δικων σου! Δικων σου και δικων μου! Κοκ.

  Στο θεμα του Οδυσσεα(και του καθε Οδυσσεα), αντε τωρα, με ο,τι θυμαμαι απο το Γυμνασιο και με πασαλειμματα δεξια-αριστερα στο διαδικτυο, να κρινω τα τι και τα πως! Δεν θα ειναι αντικειμενικη η κριση μου. Γιαυτο και δεν μπορω να φανω χρησιμη στην ερευνα των ψαγμενων μου φιλων. Μονο να ακολουθω, για παρεα! Γιαυτο και τα τραγουδια! Τι να δωσεις στους συνομιλητες σου που μοιραζονται τον κοπο της σοφιας τους; Το ειπε και ο μικρος τυμπανιστης! «Φερνω το τυμπανο που μονο κρατω...»!

  Ας μην παραγνωριζουμε ομως και το γεγονος πως η «γνωση» δεν ειναι ποσοτικοποιημενο μεγεθος. Ειναι κατι άλλο. Που μπορει και να μην φαινεται. Αλλά εσωτερικα, να κανει στον καθενα ξεχωριστα, την δουλεια της, αθορυβα.
  Να! Ουτε εγω τα γνωριζα τα εργα αυτα! Με την εποικοδομητικη «φασαρια» ομως εδω μεταξυ μας, ειναι ενα απο τα δεκαδες αρθρα που διαβασα και παρεθεσα ως σχετικο και «φρονιμο» κατα την γνωμη μου. Με την ανοχη και την κατανοηση του αγαπητου μας διαχειριστη, ανοιγουμε κι άλλα βιβλια κατα την διαρκεια του μαθηματος, ευτυχως!
  Μεσα μας, καθε στιγμη που απο αγαπη/ερωτα ψαχνουμε τα σταυρολεξα, κατι μενει ως κερδος. Τιποτα δεν παει χαμενο! Κι ας μην ειναι τα αποτελεσματα του αμεσα αντιληπτα.
  (Αυτα για πολλους που αναρωτιουνται: ‘’Μα καλα....Τι τα θελετε και τα σκαλιζετε; Λετε, λετε, και τιποτα δεν λετε!’’ Χαχαχα!)

  Υλιαδα αγαπητε Λυκιε. Ναι. Εχει λογικη.
  Θα μπορουσαμε αραγε να συνδεσουμε την Ιλιαδα ή Ιλιάς με το ιερο δεντρο της Ελιας και το Λαδι(υγρος χρυσος κατα τον Ομηρο) ή ακομα και με τον Ηλιο(του ηλιου θυγατερα η ελια κατα τον Παλαμα);
  Κρασι και λαδι δεν αποτελουσαν τους πυλωνες του εμποριου μας;

  Περιττο να πω πως παλι ανοιχτηκαμε(και τιποτα(;) δεν ειπαμε!)

  Ελενη.

  Υ.Γ.:"Εκτος και αν εννοει πως η καταρρευση της Τροιας ηταν χρησιμη για τους θεους. Εαν εννοει αυτο τοτε πρεπει να απαντησουμε στο ερωτημα τι ηταν η Τροια, σε ποιο επιπεδο βρισκοταν και τι ρολο εξυπηρετουσε."

  Ιδου η "φασαρια" του νου αγαπητε Στοχαστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii46DC-oTXAhWmF8AKHW8rDYQQ_AUICigB&biw=1094&bih=511#imgrc=6TYyl4hflOLGHM:

  Για να μιλαμε με τεκμηρια! Αμ πως;!!!

  Ελενη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Ουτε το τυμπανο δεν θελουμε, το οτι ο τυμπανιστης φερνει τον εαυτο του ειναι υπεραρκετο.
  ΔΙαβαζοντας το σχολιο σου σκεφτηκα: Ηλιαδα μηπως; Γιατι οχι; Απο τον Ηλιο. Υλιαδα η μαχη για τον κοσμο της υλης, Ηλιαδα η μαχη για τον Ηλιο. Περι Ελιας τωρα, το Ελιαδα μου φαινεται τραβηγμενο για να βαλουμε και την Ελια ως συμβολο της Αθηνάς, αλλα οχι και απιθανο. Ειναι λογικο το Ι απο την Ιλιαδα ωστοσο να ξεκλειδωνεται με διαφορετικα Ι δηλ Υ ή Η.

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Δυο λόγια για το ηθικό ζήτημα του πολέμου:
  Οι Έλληνες πάντοτε, εφάρμοζαν ηθικούς κανόνες στο πόλεμο, τον οποίον θεωρούσαν ιερό. Γι αυτό τον λόγο, πολλοί θεοί ήταν πολεμιστές και θεοί του πολέμου! Ένας μεγάλος ηθικός κανόνας κανόνιζε το τι επιτρεπόταν και τι απαγορευόταν από τους θεούς κατά την διεξαγωγή μιας μάχης ή ενός πολέμου.
  Για παράδειγμα, ήταν μεγάλη ατίμωση για έναν στρατό, αν άφηνε άταφα τα πτώματα του εχθρού στο πεδίο της μάχης. Ήταν άνανδρο να φονεύσεις άοπλο ή αυτόν που παραδόθηκε στον εχθρό. Ήταν κολάσιμο από τους θεούς αν έσφαζες άμαχο πληθυσμό, αν φόνευες αγγελιοφόρους του εχθρού, αν φόνευες, βίαζες ή βασάνιζες γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους.
  Αν και πολλές φορές αυτοί οι ηθικοί κανόνες παραβιάστηκαν, οι θεοί τιμώρησαν, τα δικαστήρια επίσης τιμώρησαν και βεβαίως οι βασιλείς, έκαναν πολλές προσπάθειες για να εξιλεωθούν και να ματαιώσουν την μήνη των θεών και την μεγίστη προσβολή που τους έκαναν!
  Για παράδειγμα οι Σπαρτιάτες, δεν καταδέχοντο να καταδιώξουν τον εχθρό που εγκατέλειπε την μάχη από τον φόβο του. Το θεωρούσαν ταπεινωτικό να φονεύσουν ανάξιους στρατιώτες. Προτιμούσαν να τους αφήσουν ζωντανούς και να τους αντιμετωπίσουν εκ νέου μόλις ανασυνταχθούν...
  Αν σκέφτονταν σαν τον Οδυσσέα, θα τους έσφαζαν με μεγάλη ευκολία, ώστε να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα!
  Επίσης ακόμη και ο τρόπος θανάτου διαχωριζόταν σε τιμητικό ή ατιμωτικό. Άλλο να πεθαίνεις ξεφτιλιζόμενος και βασανιζόμενος για ώρες και άλλο με άμεσο και καθαρό τρόπο (π.χ. αποκεφαλισμός με σπαθί).
  Οι Έλληνες πάντοτε διέφεραν από τους βαρβάρους, για τον τρόπο που πολεμούσαν. Ασφαλώς εφάρμοζαν ηθικούς κανόνες, τηρούσαν όρια στις ενέργειές τους και σέβονταν τις ανθρώπινες αξίες ακόμη και για τους αντιπάλους τους, στο μέτρο βεβαίως της φύσης του πολέμου.
  Ο Πλάτων στον Τίμαιο, όταν αναφέρεται στο ιδανικό πολίτευμα, διαχωρίζει αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και την προστασία της πολιτείας, από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, σε σχέση με οποιοσδήποτε άλλον πολίτη:
  "... η ψυχή των φυλάκων θα έπρεπε να έχει ειδική σύσταση, να είναι γεμάτη πάθος αλλά και ιδιαίτερα φιλοσοφική, ώστε να μπορούν να γίνονται την κατάλληλη στιγμή πράοι προς τους φίλους και σκληροί προς τους εχθρούς." (Τίμαιος 18a)
  Δεν επιζητούσαν οι Έλληνες έναν στρατό άξεστων σφαγέων, αλλά έναν στρατό εξευγενισμένων και φιλοσοφημένων πολεμιστών, με ιδιαίτερη αφοσίωση στις αξίες και τα δικανικά του πολιτισμού τους.
  Αυτό βέβαια δεν τους έκανε ουδόλως μαλθακούς και ανιαρούς πολεμιστές. Αντιθέτως ήταν οι καλύτεροι πολεμιστές του τότε κόσμου, σκληροί, αποτελεσματικοί, έξυπνοι, εκπαιδευμένοι, πειθαρχημένοι, γυμνασμένοι, αλλά ποτέ ανελέητοι, θρασείς και υβριστές των θεϊκών εντολών και των ηθικών αξιών τους.
  Τηρούσαν το μέτρο, ακόμη και στον πόλεμο. Οι παραβάτες λογοδοτούσαν πάντα!
  Αυτό τηρήθηκε στο μέτρο που αναλογεί και στις πιο σύγχρονες εποχές, γι αυτό και η Ελλάδα ποτέ δεν κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου...

  Ωστόσο η πολεμική σκέψη, περιλαμβάνει τον τακτικό ελιγμό, το στρατήγημα και την μπλόφα, την προσποίηση, τον αιφνιδιασμό, τον αντιπερισπασμό και την κατασκοπία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υψηλή στρατηγική και ασφαλώς τις ειδικές επιχειρήσεις (καταδρομές). Άρα και η πανουργία, αποτελεί στοιχείο της πολεμικής αρετής των Ελλήνων, χωρίς όμως να αποτελεί ατιμωτικό τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.

  Συμφωνώ τα μάλα στο σκεπτικό σας για την Ιλιάδα (με Υ, Η, Ι) αγαπητοί μου Ε.Σ. και Ελένη και σας παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον.
  Το πράγμα έχει ήδη αρχίσει να "μαζεύεται" και να ερμηνεύεται, χωρίς καλά καλά να το έχετε αντιληφθεί!
  Αγαπητέ Black Eagle, ο δικός σου δρόμος είναι ο εναλλακτικός και εξίσου βαρύνων για την ερμηνεία των κρυφών μηνυμάτων και μάλιστα προχωράς σοφά, σε αναγωγή στο σήμερα.
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Σήμερα δίνω τα ρέστα μου...στον Στοχαστή και στην Ελένη.!!Μπήκατε ακριβώς μέσα στο κρυφό νόημα την Ιλιάδας.....γράφει η αγαπητή Ελένη....."Θα μπορουσαμε αραγε να συνδεσουμε την Ιλιαδα ή Ιλιάς με το ιερο δεντρο της Ελιας και το Λαδι(υγρος χρυσος κατα τον Ομηρο) ή ακομα και με τον Ηλιο(του ηλιου θυγατερα η ελια κατα τον Παλαμα);" και στην συνέχεια ο Στοχαστής

  "ΔΙαβαζοντας το σχολιο σου σκεφτηκα: Ηλιαδα μηπως; Γιατι οχι; Απο τον Ηλιο. Υλιαδα η μαχη για τον κοσμο της υλης, Ηλιαδα η μαχη για τον Ηλιο. Περι Ελιας τωρα, το Ελιαδα μου φαινεται τραβηγμενο για να βαλουμε και την Ελια ως συμβολο της Αθηνάς, αλλα οχι και απιθανο."

  Tην απάντηση μας την δίνει ο Όμηρος μέσα στην Οδύσσεια.

  "
  ….και τοτ᾽ εγώ τον μοχλόν υπό σποδού ήλασα πολλής, είος θερμαίνοιτο• έπεσσι δε πάντας εταίρους θάρσυνον, μη τις μοι υποδδείσας αναδύη. αλλ᾽ ότε δη ταχ᾽ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΑΙΝΟΣ ΕΝ ΠΥΡΙ ΜΕΛΛΕΝ ΑΨΑΣΘΑΙ, χλωρός περ εών, διεφαίνετο δ᾽ αινώς, και τοτ᾽ εγών άσσον φέρον εκ πυρός, αμφί δ᾽ εταίροι ίσταντ᾽• αυτάρ ΘΑΡΣΟΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕΝ ΜΕΓΑ ΔΑΙΜΩΝ. οι μεν μοχλόν ελόντες ελάϊνον, οξύν επ᾽ άκρω, οφθαλμώ ενέρεισαν• εγώ δ᾽ εφύπερθεν ερεισθείς δίνεον, ως ότε τις τρυπά δόρυ νήϊον ανήρ τρυπάνω, οι δε τ᾽ ένερθεν υποσσείουσιν ιμάντι αψάμενοι εκάτερθε, το δε τρέχει εμμενές αιεί• ως του εν οφθαλμώ πυριήκεα μοχλόν ελόντες δινέομεν, τον δ᾽ αίμα περίρρεε θερμόν εόντα…." (βλ. και Ομήρου Οδύσσεια Ι.375 – 388).

  Η φράση: "ο μοχλός ελάϊνος εν πυρί μέλλεν άψασθαι", είναι απίστευτα σημαντική τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον Έλληνα. Διότι σηματοδότη το εκ πυρωμένο έλαιον του αίματος (θερμορύθμιση) και τα Ηλιακά δικαιώματα αυτού, στο γαλαξιακό γίγνεσθαι λόγο γονιδιόματος, την φώτιση του όφεως της φυτοψυχής και τα κέντρα της Ζωής (όχι την ίδια την Ζωή). Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Κρης το γένος Οδυσσέας είχε ως προστάτιδα την θεά Αθηνά.

  Ο μαθηματικός τύπος αυτού που έχει μοχλό ελάϊος, δηλαδή ειδικού τύπου εύκρατη θερμοδυναμική κράση – βράση, η θερμορύθμιση σώματος, η διαφορετικά ωλενίνην αίγα, δηλαδή ορισμένου είδους κατά ηλιακή αναλογία, ζωικού τύπου μαγνητισμό, είναι ο 0,5236 (λάθος; Δεν νομίζω!), εκφράζοντας έτσι την σχέση του μήκους της περιφέρειας ως προς το διπλάσιο της ακτίνας, στα άγια των αγίων του Νου και του Ναού.

  Αυτός όπου έχει ωλενίνην αίγα, προορίζεται εκ των θεών να πορευτεί στα άδυτα του Ναού του Βασιλιά, και κατά συνέπεια – συνέχεια της αυτής πορείας του, στα Ηλύσια Πεδία, είναι αυτός όπου θα γνωρίζει, αυτός όπου στα άγια των αγίων, θα την έχει ακούσει… (κατά τον Πασσά Ι. σε Χαμηλούς ήχους)… και θα την έχει δει σε Υψηλή χάρη. Το Χειμερινό Τρίγωνο με τους Σείριο – Μπετελγκέζ – Πρόκυων, μεσουρανεί στον ουράνιο στερέωμα… ακολουθεί ο πλανήτης Άρης, όπου μαζί με τους άλλους τρεις Ήλιους, σχηματίζουν το Ουράνιο Διαμάντι – κρυσταλλικός άνθρακας.


  Ο αριθμός 0,5236 κατά βάση και ουσία σε ανθρώπινο επίπεδο ναού, αναφέρεται σε νευρονικές αντανακλαστικές χωροχρονικές καθ’ ύψος (Ζ) και μήκος (Ν) πληρωτικές κινήσεις της φυτοψυχής, που αποτελούν μέρος της φυσιολογίας και του κλάδου της κινησιολογίας, ώστε: …ψυκτήρια δένδρεα φίλαισιν ωλέναισι λέξεται…

  Στο καθαρά προσωπικό μας επίπεδο, ο αριθμός 52, η 25, εκτός το ότι έχει σχέση με την Αργώ,.. και την περιοδικότητα του Σείριου β΄ προς τον Σείριο, έχει ακόμα σχέση με την μοιριαία ζωτικότητα του ανθρώπου διά της μετάπτωσης των ισημεριών, κατά κάποιον τρόπο σηματοδοτεί τον Μαίανδρο η Παλαιό λόγο, τον Λόγο της Διοίκησης…. την συμπαντική τρίτοενλογοποίηση γένεση των όντων, κατά μονάδος και μηδενός εξαιρουμένου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. "Αν σκέφτονταν σαν τον Οδυσσέα, θα τους έσφαζαν με μεγάλη ευκολία, ώστε να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα!"

  Οχι. Ο Οδυσσεας ειναι ακριβως αυτος που φροντιζει να υπαρχει σεβασμος στους θεους και μαλιστα πηγαινει τον Αχιλλεα για καθαρισμο μετα τον μιαρο φονο συμπατριωτη του. Κανει αυτο που χρειαζεται, αυτο που απαιτειται. Τιποτα περισσοτερο, τιποτα λιγοτερο. Πιθανως να το κανει οχι γιατι το πιστευει ο ιδιος, αλλα επειδη το χρειαζονται οι αλλοι. Για παραδειγμα μπορει απλα να ηθελε να απομακρυνει τον Αχιλλεα απο το στρατοπεδο ωστε να ηρεμησει το κλιμα. Αυτο το εκρινε ως αναγκαιο. Ομως χρησιμοποιει την επιχειρηματολογια που πιστευει πως θα "πιασει", διοτι εαν χρησιμοποιουσε την ορθη επιχειρηματολογια θα σκονταφτε πανω στον εγωισμο του ηρωα που πιθανως πανω στο πεισμα του να ελεγε "Δεν παω πουθενα". Δεν σφαζει για να ξεμπερδευει, για την ακριβεια ο Οδυσσεας ηταν αυτος που παριστανε τον τρελο για να μην παει στον πολεμο, οπως αντιστοιχα και ο Αχιλλεας ειχε ντυθει γυναικα για να μην αναγνωριστει. Και ομως αυτοι ειναι οι κορυφαιοι ηρωες, αυτοι που δεν πιστευαν στην αναγκαιοτητα του πολεμου. Λεω "οχι" οχι διοτι ειναι λαθος η σκεψη, αλλα η ενταση της. Ο Οδυσσεας κανει αυτο ακριβως που χρειαζεται, δεν ειναι ομως δειλος οπως πχ σημερα οι Αμερικανοι που πετανε βομβες. Ειναι αναμεσα στους πρωτους οσον αφορα το θαρρος. Δεν διακρινεται ομως απο υπερβολη, διοτι εχει κατακτησει την μεσοτητα. Δεν θα τους εσφαζε για να ξεμπερδευει, διοτι δεν εχει προηγουμενα μαζι τους και ουτε και "επομενα".Αυτος δεν ειναι καν ενας δικος του πολεμος.

  Συμφωνω με την τοποθετηση σου περι ηθικης. Ως Ελληνες οσο μπορουσαμε, παντα ειχαμε ηθικη στον πολεμο. Το σχολιο μου προσπαθουσε να προσεγγισει την αναλυση της Ιλιαδας. Μια αλλη σκεψη: Οταν ελεγε πως ο Αχιλλεας ηταν ντυμενος γυναικα, θα μπορουσε να εννοει πως ηταν ενσαρκωμενος ως γυναικα και ζουσε μια ανθρωπινη γυναικεια ζωη; Ανεφερες αγαπητε Λυκιε, πως πραγμα εχει αρχισει να μαζευεται καπως, περιμενουμε εναγωνιως την δικια σου τοποθετηση διοτι οσο και να προσπαθει ο φιλος BlackEagle το σχολιο του πασχει λογικης. Ρε συ BlackEagle, προσ-γειωσου λιγο χωρις να θελω να σου την πω (οχι οτι κωλυομαι, αλλα λεμε τωρα) και για να μην εκτιθεσαι..τι θα πει "τρίτοενλογοποίηση" και"φυτοψυχή"; Τελοσπαντων, παμε παρακατω..

  Ελ Στοχαστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.