Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΤα ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ του Πυθαγόρα, είναι εβδομήντα ένας στίχοι, γραμμένοι σε δακτυλικό εξάμετρο - δηλαδή το ποιητικό μέτρο του Ομήρου, καθώς και άλλων φιλοσόφων, όπως ο Εμπεδοκλής και ο Παρμενίδης. Συνιστούν μία σύντομη εισαγωγή στον τρόπο ζωής των Πυθαγορείων.Είναι άγνωστο ποίος έγραψε τα Χρυσά Έπη. Σίγουρα είναι Πυθαγόρεια, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε πως 
τα έγραψε ο ίδιος ο Πυθαγόρας, καθότι γνωρίζομε πως δεν άφησε κανένα γραπτό κείμενο. Απλά εντάσσονται στην παράδοση των Πυθαγορείων.

Αυτή τη θέση έχει κρατήσει ο Ιάμβλιχος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο Ιεροκλής, ο Πρόκλος και ο Σιμπλίκιος.
Σύμφωνα με τον σχολιασμό του Ιεροκλέους, τα εν λόγω Έπη λέγονται "Χρυσά" για να επισημανθεί ότι “περιέχουν την τελειότατη στοιχείωση της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων". Ο χρυσός, σύμφωνα πάντα με τον Ιεροκλή, είναι μέταλλο καθαρότατο, και ανώτερο από τα υπόλοιπα, διότι δεν οξειδώνεται, ενώ τα υπόλοιπα αλλοιώνονται, καθώς προσμειγνύονται με ξένα και γήινα συστατικά.

Το ποίημα  μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη, 1 στίχος ως 49α στίχος, περιέχει απλές γνώμες και έχει χαρακτήρα προστακτικό. Η δεύτερη, 49β στίχος ως 71στίχος, περιέχει υποσχέσεις και υποδεικνύει τους έσχατους σκοπούς. Συνεπώς, σύμφωνα με τη δομή του ποιήματος, μπορούμε να πούμε ότι μας λέει πως, αν κάνουμε αυτό που μας προτρέπει στο πρώτο μέρος, τότε θα έχουμε τα πλεονεκτήματα που μας υπόσχεται στο δεύτερο.
Το βασικό θέμα των Χρυσών Εττών, είναι η βαθιά γνώση. Στην πρώτη ενότητα τίθεται σε επίπεδο ηθικό, ενώ στη δεύτερη σε επίπεδο μεταφυσικό. Όταν κάποιος κατορθώσει να αποκτήσει τη βαθιά γνώση, η ηθική και η μεταφυσική συνάπτονται μαζί και γίνονται ένα. Αυτός είναι ο καρπός της φιλοσοφίας. Κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους δύο τελευταίους στίχους, στίχος 70 και 71, των Χρυσών Επών, ο άνθρωπος, αφού εγκαταλείψει το σώμα του, μετέρχεται στον ελεύθερο αιθέρα, γίνεται αθάνατος, Θεός άμβροτος και δεν είναι πια θνητός.Αθανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμω ως διάκεινται τίμα και σέβου όρκον· έπειθ' ήρωας αγαυούς, τους τε καταχθονίους σέβε δαίμονας έννομα ρέζων τους τε γονείς τίμα τους τ' άγχιστ' εκγεγαώτας, των δ' άλλων αρετή ποιού φίλον όστις άριστος. Πραέσι δ' είκε λόγοις έργοισί τ' επωφελίμοισι, μήδ' έχθαιρε φίλον τον αμαρτάδος είνεκα μικρής όφρα δύνη· δύναμις γαρ ανάγκης εγγύθι ναίει.
Τους αθανάτους μεν πρώτα θεούς να τιμάς, καθώς το διατάζει ο νόμος και τον όρκο να σέβεσαι. Έπειτα να τιμάς τους πεφωτισμένους ήρωες και τους επίγειους δαήμονες (δασκάλους), ακολουθώντας τα νόμιμα και τους γονείς και τους πλησιέστερους συγγενείς να τιμάς. Από τους άλλους ανθρώπους, φίλο σου να κάνεις εκείνον που κατά την αρετή είναι άριστος. Να υπακούς στους μετρημένους λόγους του και τις έντιμες και ωφέλιμες πράξεις του. Να μην εχθρεύεσαι τον φίλο σου για ένα μικρό σφάλμα του. Προσπάθει όσο μπορείς, γιατί η δύναμη βρίσκεται πάντοτε κοντά στην προσπάθεια (την ανάγκη).

Ταύτα μεν ούτω ίσθι, κρατείν δ' ειθίζεο τώνδε· γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνείης τε και θυμού· πρήξης δ' εισχρόν ποτέ μήτε μετ' άλλου μήτ' ιδίη· πάντων δε μάλιστ' αισχύνεο σαυτόν.
Αυτά μεν, μάθε τα έτσι. Συνήθιζε δε να κυριαρχείς επάνω στα ακόλουθα. Στην κοιλιά και στον ύπνο, στη λαγνεία και στο θυμό. Ποτέ να μη κάνεις κάτι αισχρό, ούτε μαζί με άλλους, ούτε μοναχός. Απ' όλους πιο πολύ, τον εαυτό σου να ντρέπεσαι.

Είτα δικαιοσύνην ασκείν έργω τε λόγω τε, μήδ' αλογίστως σαυτόν έχειν περί μηδέν έθιζε, αλλά γνώθι μεν ως θανέειν πέπρωται άπασιν, χρήματα δ' άλλοτε μεν κτάσθαι φιλεί, άλλοτ' ολέσθαι. Όσα δε δαιμονίαισι τύχαις βροτοί άλγε' έχουσιν ήν αν μοίραν έχης, ταύτην φέρε μηδ' αγανάκτει, ιάσθαι δε πρέπει καθ' όσον δύνη· ώδε δε φράζευ· ου πάνυ τοις αγαθοίς τούτων πολύ μοίρα δίδωσιν.
Τη δικαιοσύνη να ασκείς με έργα και με λόγια και συνήθιζε, σε καμιά περίσταση, να μη φέρεσαι ασυλλόγιστα. Γνώριζε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πεπρωμένο να πεθάνουν και τα χρήματα άλλοτε τ' αποκτούν κι άλλοτε τα χάνουν. Από τα κακά που συμβαίνουν στους ανθρώπους, προερχόμενα από τους θεούς, όσα στη μοίρα σου πέφτουν, να τα υποφέρεις χωρίς ν' αγανακτείς. Και όσο μπορείς να τα γιατρεύεις. Και να λες: Η μοίρα δε δίνει βέβαια το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά στους αγαθούς.

Πολλοί δι' ανθρώποισι λόγοι δειλοί τε και εσθλοί προσπίπτουσ', ων μήτ' εκπλήσσεο μήτ' άρ' εάσης είργεσθαι σαυτόν, ψεύδος δ' ήν περ τι λέγηται πράως έχ', ο δε τοι ερέω επί παντί τελείσθω· μηδείς μήτε λόγω σε παρείπη μήτε τι έργω πρήξαι μηδ' ειπείν, ο τι τοι μη βέλτερον εστι.

Πολλοί ανάμεσα στους ανθρώπους προφέρονται λόγοι, άλλοι καλοί και άλλοι κακοί. Ούτε να τους δέχεσαι με θαυμασμό, ούτε να τους απορρίπτεις. Αν λέγεται κάτι ψευδές, εσύ να το ακούς με πραότητα. Τούτο σου λέγω και να το εφαρμόζεις σε κάθε περίσταση: Κανείς ποτέ να μη σε παρασύρει, ούτε με λόγια, ούτε με έργα, κάτι να πράξεις ή κάτι να πεις, που δεν είναι το βέλτιστο.

Βουλεύου δε πρό έργου, όπως μη μωρά πέληται· δειλού τι πράσσειν τε λέγειν τ' ανόητα προς ανδρός· αλά ταδ' εκτελέειν, α σε μη μετέπειτ' ανιήσει. Πράσσε δε μηδέν των μη επίστασαι, αλλά διδάσκευ όσσα χρεών και τερπνότατον βίον ώδε διάξεις.
Να σκέπτεσαι πριν κάνεις κάτι, για να μην ενεργείς ανόητα. Είναι δυστυχής εκείνος που ενεργεί και λέγει ανόητα. Αλλά να κάνεις εκείνα, που δε θα σου φέρουν αργότερα λύπη. Να μη κάνεις τίποτε από εκείνα που αγνοείς, αλλά να διδάσκεσαι όσα έχεις καθήκον να γνωρίζεις. Και έτσι θα ζήσεις βίο ευτυχισμένο.
Ουδ' υγιείης της περί σώμα αμέλειαν έχειν χρή, αλλά ποτού τε μέτρον και σίτου γυμνασίων τε ποιείσθαι· μέτρον δε λέγω τοδ', ο μη σ' ανιήσει. Ειθίζου δε δίαιταν έχειν καθάρειον, άθρυπτον και πεφύλαξο τοιαύτα ποιείν, οπόσα φθόνου ίσχει· μη δαπανών παρά καιρόν οποία καλών αδαήμων μηδ' ανελεύθερος ίσθι, μέτρον δ' επί πάσιν άριστον· πράσσε δε ταύθ', α σε μη βλέψει, λόγισαι δε προ έργου.


Δεν πρέπει να παραμελείς την υγεία του σώματος. Αλλά να πίνεις και να τρως και να γυμνάζεσαι, με μέτρο. Μέτρο εννοώ εκείνο που δε θα σου φέρει ενόχληση. Συνήθιζε σε δίαιτα καθαρή και απλή και πρόσεξε ν' αποφεύγεις εκείνα που προκαλούν φθόνο. Μη σπαταλάς άσκοπα, όπως κάνουν όσοι δεν ξέρουν τα καλά, ούτε να είσαι φιλάργυρος. Το μέτρο σε όλα είναι το καλύτερο. Να κάνεις εκείνα που δε θα σε βλάψουν και σκέψου καλά πριν ενεργήσεις.


Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθαι πριν των ημερινών έργων τρις έκαστον επελθείν ''πη παρέβην; τι δ' έρεξα; τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;'' αρξάμενος δ' από πρώτου επέξιθι και μετέπειτα δειλά μεν εκπρήξας επιπλήσσεο, χρηστά δε τέρπευ. Ταύτα πόνει, ταύτ' εμελέτα, τούτων χρη εράν σε· ταύτα σε της θείας αρετής εις ίχνια θήσει ναι μα τον αμετέρα ψυχή παραδόντα τετρακτύν παγάν αενάου φύσεως.

Να μη δέχεσαι στα μαλακά σου βλέφαρα τον γλυκό ύπνο, πριν εξετάσεις τρεις φορές κάθε σου έργο της ημέρας: ''Τι έκανα που δεν έπρεπε; Τι έκανα που έπρεπε; Τι έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα;'' (Πη παρέβην; τι δ' έρεξα; τι μοι δέον ούκ ετελέσθη;). Αφού αρχίσεις από το πρώτο, να εξετάζεις όλα κατά σειρά. Έπειτα, για όσα μεν κακά έπραξες, να επιπλήττεις τον εαυτό σου και για τις καλές σου πράξεις να χαίρεσαι. Εργάσου γι αυτά. Μελέτησέ τα να τα μάθεις. Πρέπει να τ' αγαπήσεις.Αυτά θα σε φέρουν στα ίχνη της θείας αρετής. Ναι, μα το όνομα εκείνου που παρέδωσε στη ψυχή μας την ''ιεράν τετρακτύν'', που είναι η πηγή της αιώνιας φύσης.
Αλλ' έρχευ επ' έργον, θεοίσιν επευξάμενος τελέσαι· τούτων δε κρατήσας γνώσειαι αθανάτων τε θεών θνητών τ' ανθρώπων σύστασιν, η τε έκαστα διέρχεται, η τε κρατείται γνώση δ' η θέμις εστί, φύσιν περί παντός ομοίην ώστε σε μήτ' άελπτ' ελπίζειν μήτε τι λήθειν· γνώση δ' ανθρώπους αυθαίρετα πήματ' έχοντας τλήμονας, οι τ' αγαθών πέλας όντων ούτ' εσορώσιν ούτε κλύουσι, λύσιν δε κακών ταύροι συνιάσιν· τοίη μοίρ' αυτών βλάπτει φρένας, ως δε κύλινδροι άλλοτ' επ' άλλα φέρονται απείρονα μήματ' έχοντες· λυγρά γαρ συνοπαδός Έρις βλάπτουσα λέληθεν σύμφυτος, ην ου δει προσάγειν, είκοντα δε φεύγειν.
Αρχιζε, λοιπόν, το έργο σου, αφού για την επιτυχία του προσευχηθείς στους θεούς. Όταν γίνεις κάτοχος όλων αυτών, τότε θα γνωρίσεις και των αθάνατων θεών και των θνητών ανθρώπων τη σύσταση. Μέχρι πού παρέρχονται έκαστα και μέχρι πού διατηρούνται. Θα γνωρίσεις επίσης, αν αυτό είναι δίκαιο, ότι η φύση είναι όμοια για όλους, ώστε ούτε τ' ανέλπιστα να ελπίζεις, ούτε τίποτε να σου ξεφύγει. Και θα μάθεις ότι οι άνθρωποι παρασκευάζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους τη δυστυχία τους, οι ταλαίπωροι, που ενώ τ' αγαθά είναι κοντά τους, ούτε τα βλέπουν, ούτε τ' ακούνε και λίγοι γνωρίζουν ν' απαλλάσσονται από τα κακά. Τέτοια μοίρα ταράσσει τις φρένες τους. Μοιάζουν με κυλίνδρους, που κυλιούνται άλλοτε εδώ, άλλοτε εκεί, φορτωμένοι με κακά ατελεύτητα, γιατί τους συνοδεύει η προσκολλημένη σ' αυτούς ολέθρια Έρις και τους καταθλίβει, χωρίς να το εννοούν. Δεν πρέπει να την προκαλούν, αλλά να την αποφεύγουν υποχωρώντας.
Ζευ Πάτερ, η πολλών τε κακών λύσειας άπαντας, ει πάσιν δείξας οι τω δαίμονι χρώνται.
Πατέρα Δία, θα μπορούσες ν' απαλλάξεις από πολλά δεινά όλους τους ανθρώπους, αν έδειχνες σ' αυτούς πώς να μεταχειριστούν τη ψυχή τους.
Αλλά συ θάρσει, επεί θείον γένος εστί βροτοίσιν, οις ιερά προσφέρουσα φύσις δείκνυσιν έκαστα, ων ει σοι τι μέτεστι, κρατήσεις ων σε κελεύω εξακέσας ψυχήν δε πόνων από τώνδε σαώσεις.
Αλλά συ νάχεις θάρρος, επειδή θείον είναι το γένος των θνητών, στους οποίους η ιερή φύση αποκαλύπτει και δείχνει τα καθέκαστα. Αν μάθεις τα μυστικά της, θα νιώσεις τις εντολές μου. Και γιατρεύοντας τη ψυχή σου, θα τη σώσεις από τους πόνους.
Αλλ' είργου βρωτών, ων είπομεν, εν τε καθαρμοίς εν τε λύσει ψυχής κρίνων και φράζευ έκαστα ηνίοχον γνώμην στήσας καθύπερθεν αρίστην. Ήν δ' απολείψας σώμα ες αιθέρ΄ελεύθερον έλθης, έσεαι αθάνατος, θεός άμβροτος, ουκέτι θνητός.
Αλλά ν' απέχεις από τις τροφές, για τις οποίες μιλήσαμε, κρίνοντας και εκτελώντας όσα συντελούν στον καθαρμό και στην απελευθέρωση της ψυχής, έχοντας για άριστο οδηγό τη θεία έμπνευση που έρχεται από ψηλά. Και όταν εγκαταλείψεις το σώμα σου και έλθεις στον ελεύθερο αιθέρα, τότε πια θα είσαι αθάνατος, θεός άφθαρτος και όχι πλέον θνητός.

(έγιναν κάποιες διορθώσεις στην μετάφραση από τον ΛΥΚΙΟ)


Στον χώρο των σχολίων, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Κρεάτινη πρωτεΐνη, Χρονικά αντίστροφη ανασκόπηση των «ημερινών» πεπραγμένων, Μετρικός ρυθμός των επών & συμπαντικότητα της ελληνικής γλώσσας

54 σχόλια:

 1. Ανέρτησα τα Χρυσά Έπη του Πυθαγόρα διότι έχουν άμεση σχέση με τις δυό προηγούμενες αναρτήσεις. Έχουν επίσης σχέση με τα δελφικά παραγγέλματα, καθ'ότι όλα αυτά, αποτελούν άξιους οδηγούς στην εξέλιξή μας!
  Διαβάστε τα...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γεια σου ΛΥΚΙΕ!
  Χαιρετω ολη την ευχαριστη και καλη παρεα.Δυστυχως εδω ο καιρος δεν αφηνει να χαρεις μια εκδρομουλα στην φυση.
  ΛΥΚΙΕ ειδα οτι το αρθρο ειναι αρκετα!....μεγαλο, θα αρχισω το διαβασμα.
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα Δανάη,
  κρίμα που δεν μπορείς να απολαύσεις την φύση λόγω καιρού (Έλα Ελλάδα...).
  Μην σε τρομάζει το κείμενο, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται!
  Περιλαμβάνει το αρχαίο κείμενο και την μετάφραση. Διάβασε μόνο την μετάφραση...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ........ετσι ηταν οντως το τελειωσα γρηγορα, θα μπορουσα καλιστα να συνεχιζω! τοσο ωραια και σοφα λογια.
  Ξερεις να με πεις ποιες ειναι αυτες οι τροφες, που προκαλουν φθονο;

  εκτος βεβαια απο το κρεας που υποθετω.
  Και στην Χωρα μας δεν υποφερεται η πολλη ζεστη.
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γνωρίζω ότι απήχαν από τις ζωϊκής προέλευσης τροφές και από τα κουκιά!
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 5. κουκιααα!!!!!!! χαχα, καλο και ευχαριστω!
  Κατακλυσμος Κυριου εδω .
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, κουκιά! Ο Πυθαγόρας προέτρεπε τους μαθητές του με την φράση:“κυάμων απέχεσθε” δηλαδή να απέχετε από τα κουκιά. Υπ' όψιν οτι τα κουκιά μπορεί να οδηγήσουν σε θανατηφόρο δηλητηρίαση...
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 6. Μια φορα στην ζωη μου εχω φαει μονο, δεν μου λειπουν! και κατα το πλειστον μονο ψαρι, μια φορα την εβδομαδα κρεατακι, δεν τα εμπιστευομαι τα κρεατα εδω! Μετα απο κανα δυο εκμπομπες μου κοπηκε η ορεξη { μιλαμε και για πολλη αντιβιωση!} Κριμα που οι ανθρωποι εχουν εγκαταλειψη την ευγενικη μαθηση η γνωση, ο κοσμος μας θα ηταν υπεροχος.
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν και οι Πυθαγορικοί απέφευγαν το κρέας, εγώ έχω άλλη άποψη.
   Το κρέας είναι απαραίτητο, αλλά με μέτρο. Το ψάρι, τα πουλερικά και το χοιρινό (σε μικρή ποσότητα) είναι αναγκαία για τον σύγχρονο άνθρωπο. Πάντα όμως ελεγμένης προέλευσης και εί δυνατόν ελληνικά! Οι πρωτεΐνες που προέρχονται από το κρέας, είναι υψηλής απορροφησιμότητος και αξίας, που αντίστοιχο δεν βρίσκουμε στις πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης. Η πρωτεΐνη είναι λίαν απαραίτητη στον οργανισμό μας.
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 7. Όλοι τους δουλεύουν στο ίδιο μαγαζί, αριστεροί δεξιοί, αναρχοάπλυτοι εθνομηδενιστές και πατριδοκάπηλοι φασίστες, χέρι χέρι προωθούν την νέα τάξη.

  Ποιός ευαισθητοποιημένος αριστερός με ανθρωπιστικές ανησυχίες δέν βλέπει ότι αυτή η τακτική ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο διεξάγει δουλεμπόριο με την κάλυψη των ΜΚΟ στο όνομα των ανθωπίνων δικαιωμάτων.• ○ ° ★ . * :. *. ¸ ★ . .   * . ☾ °☆ ¸. * ● ¸. ☾ ° ¸. * ● ★ ° ☾ °☆ ¸. * ● ¸ .  ★ ° :. * . • ○ ° ★ . * :. *. ¸ ★ .• ○ ° ★*. ¸ ★ . .   * . ☾ °☆ ¸. * ● ¸★★ ° :. * . • ○ ° ★ . * :. *. ¸ ★ . .ΜΟΡΦΕΑΣ   * . ☾ °☆ ¸. * ● ¸. ☾ ° ¸. * ● ★ ° ☾ °☆ ¸. * ● ¸ .  ★ ° :. * . • ○ ° ★ . * :. *. ¸ ★ .• ○ ° ★*. ¸ ★ . .ΜΟΡΦΕΑΣ   * . ☾ °☆ ¸. * ● ¸★★ ° :. * . • ○ ° ★ . * :. *. ¸ ★ . .   * . ☾ °☆ ¸. * ● ¸. ☾ ° ¸. * ● ★ ° ☾ °☆ ¸. * ● ¸ .  ★ ° :. * . • ○ ° ★ . * :. *.ΕΓΡΑΨΑ ΠΑΛΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!★★


  Ποιός περήφανος ΕΛΛΗΝ εθνικιστής δεν βλέπει ότι η χρυσή αυγή είναι ναζιστικό κόμμα που ήρθε να εξυπηρετήσει τα σχέδια των αποικιοκρατών για καταστολή από ευρωπαϊκές και διεθνείς δυνάμεις; Το άλλοθι ψάχνουν για να επέμβουν αφού οι ίδιοι πρώτα δημιουργούν ανθρωπιστική κρίση. Οι παπούδες τους δαιμονοποίησαν την Τετραγάμμα και οι απόγονοι τους κάνουν το ίδιο με τον μαίανδρο.

  Σας έχω νέα όμως, το ότι σας ψήφισε ο κόσμος δεν σημαίνει ότι ασπάζεται τις ιδεολογίες σας. Είστε τραγική μειοψηφία. 1000 νοματαίοι μαζευτήκατε και από τις δυο πλευρές στο πανηγυράκι που στήσατε. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι πατριώτες που αγαπάν τα ιερά χώματα των προγόνων μας αλλά αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην διαφορετικότητα.

  Θα τα πούμε σύντομα με όλους εσάς που σπέρνετε την διχόνοια στον Ελληνικό λαό εν καιρώ πολέμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημερα ΛΥΚΙΕ! και σε ολη την καλη και ευχαριστη παρεα.
  Να ειστε ολοι καλα.
  Περιμενουμε καταιγιδα παλι..... ουφ
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. παλι..... ουφ.... ΕΡΧΟΜΑΙ ΔΡΙΜΥΤΕΡΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. εεεεεεεεεεεεεεεεε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μια καλησπέρα στους φίλους -φίλες αυτού του ιστοχώρου .

  Κανένας και καμία δεν είναι αδαής ,να υποστηρίξει ότι μπορείς να έχεις Ελλάδα μέσα σου, δίχως όμως να γνωρίζεις τι υπήρξε αυτός εδώ ο τόπος ( μια πραγματική κοιτίδα πολιτισμού ).

  Σέβομαι την ΙΣΤΟΡΙΑ των προπατόρων μου , αυτό που έδωσαν απλόχερα όχι μόνο σε εμένα, αλλά και σε αυτούς που πλέον μας φθονούν και μας περιγελούν .

  Δεν μπορώ να υπάρξω ως ΕΛΛΗΝ αν δεν "γνωρίζω" και ας έχουν αυτοσκοπό κάποιοι να διαβρώσουν την Ελληνική Ιστορία .

  Υ.Σ Φίλε ΛΥΚΙΕ ,αν κάποια στιγμή δεν ανταπαντώ σε "κάποιους" σχολιαστές και δεν έχω πρόθεση να ενσωματωθώ με "κάποια" άτομα ( εφόσον υπάρχει και μια προϊστορία , που γνωρίζεις πολύ καλά εσύ ειδικά )ότι αυτό το πράττω έχοντας κάνει delete σε κάτι που πλέον δεν μου αρμόζει και δεν θέλω να αναλώνομαι .

  Ο σεβασμός μου να θεωρείται δεδομένος , τόσο στο πρόσωπό σου, όσο και στων φίλων συνσχολιαστών μου ,που έχουν τις ανησυχίες τους .
  Μα κρίνω απαραίτητο σε κάθε άνθρωπο ( άρα και σε εμένα ότι όταν "κάποιοι" προσπαθούν να συνεχίσουν να σε διαβάλουν πρέπει να στέκεσαι στο ΥΨΟΣ ΣΟΥ και να μην αφήνεις τον εαυτό σου να "κατηφορίζει" , ή να υποσκάπτεται προς όφελος μιας έμπρακτης κωμωδίας, που κανένας δεν θέλει να είναι παρόν τουλάχιστον εν γνώση του .

  ΜΕ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ ( στους συνσχολιαστές μου )

  Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. φιλε ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ σε χαιρετω! ελπιζω να μην ειμαι μεσα στους ``αχωνευτους!!!```
  Καλη σου μερα.
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι φυσικά , δεν έχω αποκομίσει κάτι τέτοιο αξιολάτρευτη ΔΑΝΑΗ , εσύ έχεις μάθει να σκορπάς χαμόγελα και δεν μπορεί κάποιος σώφρον να σε παρεξηγήσει .

   ΜΕ ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ

   Α Ρ Μ Α Γ Ε Δ Ω Ν

   Διαγραφή
 13. Σ ευχαριστω ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ για τα καλα σου λογια.
  Σημερα χαθηκε το `αφεντικο `μας που εισαι ΛΥΚΙΕ;
  Τωρα φευγω κι εγω, πηγαινω για ενα παγωτακι μμμμμ.
  Δαναη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ και Δανάη!
  Δεν χρειάζεται να μπαίνεις στην διαδικασία της απάντησης σε ανθρώπους που δεν αποδέχεσαι. Πόσο μάλλον όταν αυτός σε έβλαψε. Ακόμη περισσότερο όταν οι παρεμβάσεις του είναι άτοπες, εκτός θέματος και ασυνάτρητες. Διακατέχονται δε από εμπάθεια και αρνητισμό, χαρακτηριστικό του ερεβώδους ψυχισμού του. Η ιστορία είναι γνωστή και άπτεται του ψυχοπαθολογικού τομέα. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο μπλόγκ οφείλει να αποδυκνύει εμπράκτως αυτά τα οποία διαγγέλει. Δηλαδή την αγάπη, την ανοχή και την συμπόνια! Βέβαια, επενδύει σε αυτές τις αξίες μέχρι τα καθορισμένα όρια. Στην παραμικρή υπόνοια ύβρεως, συκοφαντίας, προσβολής προσώπων ή αξιών, υπεισέρχεται η Μήνη και η Νέμεσις. Η "Θειά Διαγραφή" δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει οτι οφείλετε εσείς να τον καταξιώνετε δίνοντάς του σημασία! Διατηρω τα σχόλιά του όσο αυτά είναι ουδέτερα και δεν αγγίζουν τα όρια. Εσείς συνεχίστε όπως είστε και μην πτοείστε. Κάποια στιγμή, ακόμη και αυτός θα καταλάβει...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ6 Ιουλίου 2012 - 11:29 μ.μ.

  Χαιρετώ σας !
  Για όσους για πρώτη φορά αντικρύζουν αυτές τις γραμμές δίνω μία συμβουλή :
  Να ασκηθείτε λέει ο Πυθαγόρας στην αρχή στο κάτωθι
  - Πριν πέσετε για τον βραδυνό σας ύπνο , αναπολήστε τα γεγονότα της ημέρας . Ξεκινήστε από τα πιο πρόσφατα , θυμηθείτε τι κάνατε πριν 10 λεπτά , μετά τι κάνατε λίγο πιο πριν , το απόγευμα , το μεσημέρι , το πρωί. Πάτε ΑΝΑΠΟΔΑ στον χρόνο , έχει την σημασία του αυτό , και όταν το κάνετε , ΜΗΝ σκεφτειτε τι κάνατε σωστά ή τι δεν κάνατε σωστά . Στην αρχή , απλώς αναπολήστε τις διάφορες πράξεις . ΘΑ ΕΛΘΕΙ αργότερα η ώρα , αφού είστε πια προχωρημένοι , που θα βάλετε και τον ΕΛΕΓΧΟ στις πράξεις σας . ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΗΘΣΕΤΕ να κάνετε την άσκηση γιαυτό μόνον απλή αναπόληση !
  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αντιδραστικέ, φοβερή η συμβουλή σου!!!
  Να σε ρωτήσω όμως... Αυτά που λες τα κατάλαβες μόνος σου διαβάζοντας το κείμενο, πήρες τη βοήθεια του κοινού σου ή στα είπε ο ίδιος ο Πυθαγόρας πριν πεθάνει για να διαφυλάξεις τη φιλοσοφία του αναλλοίωτη; Να μας λύσεις άμεσα την απορία, όταν βέβαια βρεις χρόνο από την απλή αναπόληση που προφανώς είναι το χόμπι που σου αποφέρει κέρδη.
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ7 Ιουλίου 2012 - 12:52 π.μ.

   Φυσικά ο Πυθαγόρας δεν ήταν ο πρώτος μα και ούτε ο έσχατος , έτσι πάντα μπορείς να πάρεις την βοήθεια του κοινού , αν όμως στο τηλεπαιχνίδι αποσκοπείς σε χρηματικό όφελος , σε βάζουν να το ξαναπαίξεις !
   Δεν φαντάζομαι να θέλω να ανεβώ ένα σκαλοπάτι και ταυτόχρονα να προσπαθώ να κλωτσήσω αυτόν που βρίσκεται στο παρακάτω!

   Διαγραφή
 17. "Δεν φαντάζομαι να θέλω να ανεβώ ένα σκαλοπάτι": ενδιαφέρουσα επιλογή λέξεων που αποτυπώνει εύγλωττα το λανθάνον νόημα και αποκαλύπτει κατάφωρα μια από τις λειτουργίες του λόγου: τη δισημία.
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ & ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ... ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τα λεγόμενά σου, αγαπητέ ανώνυμε.
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΛΑΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ...

   Διαγραφή
 20. Νομίζω ότι κάποιοι ή κάποιες πρέπει λίγο να προσγειωθούν. Να καταλάβουν ότι οι αντιπαραθέσεις και οι διαφορετικές απόψεις σ' έναν γραπτό διάλογο επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα και νέες γνώσεις! Ο ιστοχώρος αυτός δεν νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά ενός ρίνγκ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Το κατάλαβα απόλυτα!Η κριτική, όταν είναι καλοπροαίρετη είναι πάντα αποδεκτή.
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντιγόνη, όταν ο συνομιλητής σου είναι δεκτικός και ανοιχτόμυαλος, ακόμα και αν η κριτική που μπορεί να κάνει (όπως ισχυρίζεσαι) είναι κακοπροαίρετη, επιδέχεται ενδελεχή διάλογο με επιχειρήματα, ούτως ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα!

   Διαγραφή
 22. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΑΙΡΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΕΠΕΜΒΩ ΠΑΡΑ ΟΤΙ Ο ΜΟΡΦΕΑΣ ΠΟΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΙΣΟΡΟΠΗΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΙΟΥ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΕΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΘΩΝΙΟΥ. ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Θα παρακαλούσα τους φίλους σχολιαστές, ανώνυμους και "επώνυμους" να λήξουν εδώ την διένεξη. Ότι ήταν να ειπωθεί, ειπώθηκε! Ας μην δοθεί συνέχεια...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα σε όλους.
  Θα ήθελα να απευθυνθώ αρχικά στον συν-σχολιαστή Αντιδραστικό.
  Προφανώς η πρόθεσή σου και το ύφος σου στα σχόλιά σου ήταν καλοπροαίρετο. Προφανώς επίσης έπεσα θύμα παρεξήγησης καθώς δεν κατάλαβα αμέσως το σκοπό σου. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να σε προσβάλλω ή να υποβαθμίσω τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τα πιστεύω σου. Η καθημερινή επαφή μου με ανθρώπους, λόγω δουλείας, με κάνει να είμαι προσεκτική και να μην προκαλώ αντιπαραθέσεις ή δυσαρέσκειες. Σε καμία περίπτωση δε αντιπαθώ ή δεν εναντιώνομαι σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις ή με απόψεις καινούργιες. Ίσα - ίσα πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί ο άνθρωπος και να ξεφύγει από τα επιβεβλημένα. Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη για την παρανόηση και το αποτέλεσμα αυτής. Πιστεύω ακόμα πως η αντίδραση και η αμφισβήτηση είναι στη φύση του Έλληνα, ίσως άλλωστε και αυτός να είναι βασικός λόγος για τον οποίο σε αυτόν τον τόπο πρώτα γεννήθηκε η δημοκρατία που θεμέλιό της αποτελεί ο διάλογος. Με λίγα λόγια μάλλον έχουμε κοινή στάση ζωής σε πολλά θέματα.
  Αναφορικά με τα υπόλοιπα σχόλια, ευχαριστώ τους φίλους για τα εύστοχα σχόλιά τους. Για την τάξη και μόνο θα ήθελα να πω ότι η λέξη λανθάνον σημαίνει κρυμμένος και όχι λανθασμένος. Ασφαλώς και κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο σχόλιο αποτελεί απόδειξη αυτής της παραδοχής.
  Αντιδραστικέ, άργησα να απαντήσω λόγω υποχρεώσεων. Καλή συνέχεια στο έργο σου.
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αντιγόνη σε τιμά η ομολογία σου και η ταπεινότητα με την οποία ανακαλείς το "σφάλμα" που θεωρείς ότι έπραξες. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της ψυχής σου και το υψηλό αίσθημα δικαίου, που δεν σου επιτρέπει να αδικείς τίποτε και κανέναν. Η έντιμη πράξη σου, αποτελεί τρανό παράδειγμα συμπεριφοράς προς μίμιση από όλους μας.
  Με χαροποιεί ιδιαίτερα δε το γεγονός, ότι η παρουσία του Αντιδραστικού στα σχόλια θα τύχει καθολικής αποδοχής και θα δώσει σε όλους την ευκαιρία, να "δοκιμάσουν" τις απόψεις τους υπό το πρίσμα της θέσης-αντίθεσης!
  Καλή συνέχεια λοιπόν...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτικη θεωρία έχει διατυπωθεί πάνω στο περίφημο

  Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθαι πριν των ημερινών έργων τρις
  έκαστον επελθείν ''πη παρέβην; τι δ' έρεξα; τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;"

  Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον να ζητήσω την προσωπική σας κριτική άποψη στο εξής: Γιατί λέει ημερινα και όχι ημερισια έργα; θεωρείτε πως εννοεί το ίδιο; έστω ως υπόθεση εργασίας πως δεν εννοεί το ίδιο, τί θα μπορούσε να εννοεί;

  Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, θέλω να δω την άποψη εξ-υπνων ανθρώπων πάνω σε ένα θέμα που αν και θα ήθελα, δεν ειμαι σε προχωρημένο επίπεδο, την γνώση της αρχαιοελληνικης γλώσσας.

  Όσον αφορά το ανάποδο που προτεινεις αντιδραστικε, το εχω διαβάσει αρκετές φορές ως πρόταση από διάφορες πηγές, δεν εχω αποφασίσει όμως ποιό είναι το βελτιστο. Αν θελεις να επεκταθεις λίγο σε αυτό, θα μου ήταν πολύ χρήσιμο. Ευχαριστω

  Στοχαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Στοχαστή,
   θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μας αναπτύξεις την εναλλακτική θεωρία στην οποία αναφέρεσαι, πάνω στο σχετικό απόσπασμα των Χ.Ε. Παρότι μελέτησα από αρκετές πηγές την ερμηνεία του διστίχου, δεν διαπίστωσα κάπου να υπάρχει διαφορετική εννοιοδοσία της λέξης "ημερινών" από την "ημερησίων". Παρόλα αυτά, δεν έχω τις τόσο ειδικές γλωσσολογικές γνώσεις για να εντοπίσω την διαφορά μεταξύ των δύο αυτών λέξεων (αν υπάρχει)! Πάντως η κατά O.R.A. διδαχή και ερμηνεία του αποσπάσματος (στ.40-44) της λεγόμενης "ενδοσκοπίσεως" ή "ψυχοστασίας", ουδεμία νύξη στο θέμα της λέξεως αυτής περιλαμβάνει. Δεν μένει λοιπόν, παρά να δούμε την δική σου ερμηνεία στο θέμα...
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 28. Καλησπέρα Στοχαστή.
  Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτεις στο σχόλιό σου σχετικά με τη χρήση της λέξης ημερινός αντί ημέρησίος μπροστά από τη λέξη έργα στο κείμενο των Χ.Ε. Είναι αλήθεια ότι με έβαλες σε έναν αρκετά δημιουργικό προβληματισμό. Θα ήθελα μόνο να καταθέσω τις σκέψεις μου καθώς οι γνώσεις μου δεν είναι πολύ εξειδικευμένες.
  Καταρχήν ας λάβουμε ως δεδομένο ότι οι δύο αυτές λέξεις είναι συνώνυμες, όπως αναγράφουν έγκυρα λεξικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Ιω. Σταματάκος, κτλ.). Σύμφωνα με αυτό το δεδομένο η μια λέξη μπορεί να αντικαταστήσει την άλλη χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις και αλλοιώσεις στο νόημα της πρότασης. Τότε γιατί ο συντάκτης των Χ.Ε. να διάλεξε τη λέξη ημερινός και όχι ημερήσιος;
  Ένας λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι: χάριν του μέτρου. Τα Χρυσά έπη είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο, δηλαδή κάθε στίχος αποτελείται από έξι μέτρα ή πόδες και ο καθένας από τους πόδες αποτελείται από δύο ή τρεις συλλαβές. Οι στοιχειώδεις γνώσεις μου σε αυτόν τον τομέα με έκαναν να διαπιστώσω ότι εάν αντί για ημερινών είχε γραφεί η λέξη ημερησίων τότε θα υπήρχε μετρικό πρόβλημα στο στίχο. Είναι άλλωστε γνωστή η σημασία που δινόταν από τους ποιητές-δημιουργούς στην αρχαιότητα στο μέτρο καθώς αυτό εξυπηρετούσε και το ρυθμό της απαγγελίας.
  Παρατηρώ όμως στο σχόλιό σου ότι αναφέρεσαι σε εννοιολογική προσέγγιση των στίχων. Επομένως η επόμενη σκέψη μου είναι η εξής: Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πάρα πολλές συνώνυμες λέξεις αλλά ελάχιστες ταυτόσημες. Αυτό σημαίνει ότι μια λέξη μπορεί να αντικατασταθεί πολλές φορές από κάποια συνώνυμή της αλλά όχι σε κάθε πρόταση που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Έτσι οι λεπτές εννοιολογικές διαφορές των λέξεων μας κάνουν να αναζητάμε την τοποθέτηση της κατάλληλης λέξης μέσα στην πρόταση για να εκφράσουμε το ακριβές νόημα που επιδιώκουμε. Ίσως κάτι τέτοιο επιχειρείται και στο εν λόγω χωρίο των Χ.Ε. Η αρχαία ελληνική λέξη ημερινός θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη σχέση με τη λέξη καθημερινός, δηλαδή αυτό ή αυτά εν προκειμένω που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάθε μέρα, ενώ η λέξη ημερήσιος σχετίζεται με έργα που γίνονται ναι μεν καθόλη τη διάρκεια της ημεράς αλλά όχι σε καθημερινή βάση (π.χ. ημερήσια εκδρομή). Επομένως, ο δημιουργός των Χ.Ε. προτρέπει τους δέκτες αυτού του κειμένου σε διαρκή αυτοέλεγχο και αυτοκριτική που φυσικά θα τους οδηγήσει σε διαρκή βελτίωση, στην αρετή με άλλα λόγια καθώς θα έχουν επιτύχει ένα ύψιστο επίπεδο αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας.
  Θα ήθελα να διαβάσω και το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτές τις σκέψεις. Ελπίζω να μπόρεσα να προσεγγίσω ένα μέρος της αλήθειας.(;)
  Αντιγόνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Φίλη Αντιγόνη, καλημέρα!
  Σε συγχαίρω για την ανάλυση που έκανες και θεωρώ ότι η επισήμανσή σου πρέπει να είναι και ο πραγματικός λόγος που επιλέχθηκε η λέξη "ημερινός" αντί του "ημερήσιος"! Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο! Ιδίως στην νοηματική ερμηνεία, η εξήγηση που δίδεις, είναι πολύ ισχυρή!
  Μένει να δούμε και την άποψη του Στοχαστή...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλημέρα σε όλους,
  Ενδιαφέρον οι προβληματισμοί και οι αναλύσεις από τους φίλους σχολιαστές και θα ήθελα να προσθέσω κάτι από την πλευρά μου.
  Δεν έχω τις γλωσσολογικές γνώσεις ως προς την ερμηνεία των δύο αυτών λέξεων, οπότε και δε μπορώ να τοποθετηθώ εννοιολογικά στον προβληματισμό που έθεσε ο Στοχαστής. Πάνω όμως στο σχόλιο της Αντιγόνης θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, και ας μου επιτραπεί από την Αντιγόνη η αυθαίρετη ενέργεια μου.

  Πράγματι στους Αρχαίους Έλληνες τους ενδιέφερε πολύ ο ρυθμός στην απαγγελία είτε στίχων-ρητών, είτε ποιημάτων όπως τα εννοούμε εμείς σήμερα, είτε φιλοσοφικών προβληματισμών... Αυτό μπορούμε να το κρίνουμε και από το πολυτονικό σύστημα που χρησιμοποιούσαν και σύμφωνα με ερευνητές κάθε τόνος σήμαινε και διαφορετική έκφραση στον ήχο της λέξης, του φθόγγου ή της συλλαβής και αντίστοιχα στο ρυθμό. Το ρυθμό όμως είτε χρησιμοποιώντας κάποιον τόνο στη λέξη, είτε κάποιο μέτρο, θα μπορούσαμε κάλλιστα να τον εκφράσουμε και σαν ήχο-μουσική-αρμονία.

  Η μουσική στην ακουστική επιστήμη αναλύεται σε ημίτονα και συνημίτονα δηλαδή το μέτρο-μουσική χρησιμοποιώντας το σωστά μετατρέπεται σε μαθηματικά και αντίστροφα σαν μία εξίσωση. Έχοντας να αναλύσουμε ένα φιλοσοφικό λόγο και να ερμηνεύσουμε τα νοήματα που υπάρχουν σε αυτόν και να προβληματιστούμε ως προς την επιλογή λέξεων, όταν μάλιστα ασχολούμαστε με τον πρωτεργάτη της μαθηματικής σκέψης και των θεμελιωδών θεωρημάτων στα μαθηματικά τον Πυθαγόρα και την Πυθαγόρεια Σχολή, σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και την ορθή μαθηματική χρήση των λέξεων που ήθελαν να χρησιμοποιούν.

  Εάν μέχρι τώρα δε σας έπληξα με τις άναρχες τοποθετήσεις μου θα ήθελα να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Για ποιο λόγο οι Αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να χρησιμοποιούν τόσο σύνθετη γλώσσα με τόσες πολλές εκφράσεις και νοήματα σε αντιστοιχία με τη μαθηματική γνώση και χρήση αυτής; Είναι γνωστό ότι από τη μέρα που γεννηθήκαμε μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε με τις λέξεις που ακούμε και μετέπειτα χρησιμοποιούμε και να δημιουργούμε εγκεφαλικές συνάψεις με τη χρήση των λέξεων. Θεωρώ ότι όσο πιο σύνθετη είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε τόσο πιο σύνθετη θα είναι και η σκέψη μας και εν συνεχεία η πνευματική μας εξέλιξη. Εάν αποδεχτούμε την κοινή ομολογία ότι τα μαθηματικά είναι η Συμπαντική Γλώσσα τότε συνδυάζοντας τους ανωτέρω συλλογισμούς (όλων των σχολιαστών) θα πρέπει να προβληματιστούμε ως προς την προέλευση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας...

  Αντάρτης του Πόντου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Πολύ καλό το ερώτημα και η συλλογιστική σου σου Αντάρτη του Πόντου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Φίλε μου Αντάρτη του Πόντου,
  οι επισημάνσεις σου είναι άριστες και ολόσωστες. Κάνεις μια ωραία "πάσα" για ανάλυση του θέματος η συμπαντικότητα του Ελληνικού λόγου, δηλαδή η μη ανθρώπινη επινόηση της Ελληνικής γλώσσας, αφού διέπεται από τέλεια μαθηματική δομή, αριθμολεξία και αριθμοσοφία! Αφού λοιπόν τα μαθηματικά είναι η κλείδα της ερμηνείας της Φύσης (άρα και της Δημιουργίας) τότε ο Ελληνικός λόγος μπορεί και να είναι Φυσικός ή και Θεϊκός!!! Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα...
  Ας αφήσω όμως χώρο και σε άλλους σχολιαστές...
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ11 Ιουλίου 2012 - 11:29 μ.μ.

  Χαιρετώ σας!
  Απευθυνόμενος κατά πρώτον στην Αντιγόνην καλώς αντέδρασες , δείχνει εκ μέρους σου αυτήν καθευατήν την αμφισβήτησιν , την τάσιν ερεύνης , ελληνικότατον χαρακτηριστικόν , διαβλέπω όντως την κοινήν στάσιν σε αρκετά θέματα δια την οποίαν εξάλλου ομιλείς , ουδέποτε φυσικά προσεβλήθην , δεν είμαι και κάποια νέα ψυχή στον πλανήτη που θα έπιπτε σε τέτοιου είδους πλάνες , τον εγωκεντρικόν χαρακτήραν τον αποδομούμε , όσο γίνεται , σου αντεύχομαι καγώ καλή συνέχεια !
  Απευθυνόμενος κατά δεύτερον στον Στοχαστήν , θα συμφωνήσω τόσο με την Αντιγόνη περί διατηρήσεως του μέτρου , καθώς και της καθημερινής ασκήσεως , όντως η λέξις ημερινός αναφέρεται στα ανήκοντα στην ημέραν ενώ η λέξις ημερήσιος περιλαμβάνει και άλλες χρήσεις , όσο και με τον Αντάρτη του Πόντου όσον αφορά το γεγονός πως οι Πυθαγόριοι ήσαν δεινοί μαθηματικοί , τα ελληνικά γράμματα είναι και αριθμοί , εξ αυτών δε συνάγεται μουσική , αρμονία των σφαιρών , κατανόησις του όντος ! Εδώ να συμπληρώσω πως η λέξις ημερινός έχει αριθμητικήν αξίαν 483 ή κατ΄άλλους 420 και η λέξις ημερήσιος 641 ή 614 . Αρα δεν είναι ισότιμες!
  Λύκιε έχεις απόλυτο δίκαιο δια την εκ των άνω εκπόρευσι της ελληνικής γλώσσης , δεν είναι επίτευγμα του πολιτισμού που είμαστε τώρα μέλη , εδώ υπάρχει το Σιδηρούν γένος !!
  Μία ακόμη απάντηση στον Στοχαστή : η αντίθετη με τον χρόνο ανασκόπησις , έχει σχέσι τόσον με την μελλοντικήν ρήξιν με το Εγώ ( οι ανατολικοί στην τέχνη του ζεν ρωτούν ποιός είναι ο θόρυβος όταν χειροκροτεί κανείς με το ένα του μόνον χέρι! ), όσο και με την ανάπτυξι ενός διπλού παρατηρητή εκ μέρους σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕ σε πάω με χίλια!!! Νομίζω ότι κατέχεις την πρωτιά! Εχεις ξεπεράσει πολλούς εδώ μέσα. Keep walking.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε, αν δεν έχεις καταλάβει το πνεύμα του χώρου αυτού, εδώ δεν υπάρχουν πρωτιές και εσχατιές! Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός εδώ μέσα. Μπορείς να πηγαίνεις με χίλια τον Αντιδραστικό (και καλά κάνεις), αλλά δεν έχει "ξεπεράσει" κανέναν, διότι δεν έχουμε αγώνα ταχύτητας εδώ. Αυτά μπορείς να τα βρείς αλλού...
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 35. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕ ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΕ ΠΑΩ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΤΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ ΟΛΩΝ; ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ ΣΒΗΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε, θα ήταν καλύτερα όταν θέλεις να επεμβαίνεις με την κριτική σου, να εμφανίζεσαι με ένα ψευδώνυμο ώστε να μπορείς να λάβεις και απάντηση. Το ποιόν θα "σβήνω" και ποίον όχι, να μου επιτρέψεις να το αποφασίζω με τα δικά μου κριτήρια!
   Ο Διαχειριστής
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 36. Φίλε Αντιδραστικέ, χαίρε!
  συμφωνώ με την επικρότηση της συμπεριφοράς της Αντιγόνης, καθότι είναι όντως πνεύμα ανήσυχο! Επικροτώ και εγώ με την σειρά μου, την στωική σου αντίδραση η οποία προδίδει τον «δουλεμένο» χαρακτήρα σου.
  Η Ελληνική γλώσσα υπ’ όψιν, είναι και η μόνη που μπορούν να αντιληφθούν οι υπολογιστές, αφού υπάρχει τέλεια αριθμητική και εννοιολογική ταυτοσημία των λέξεων και των λημμάτων! Η γλώσσα μας λοιπόν, πιθανών να είναι επίτευγμα του Χρυσού γένους. Η απάντησή σου σχετικά με το γιατί πρέπει να γίνεται η ανασκόπηση αντίστροφα, δεν με ικανοποίησε απόλυτα. Εξηγεί μεν, το γιατί πρέπει να γίνεται η ανασκόπηση (ενδοσκόπηση ή ψυχοστασία), αλλά δεν μας εξηγεί γιατί χρονικά αντίστροφα!
  ΛΥΚΙΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Χμ. Η χρονικα αντιστροφη ανασκοπηση είναι μια διαδικασία σίγουρα πιο δύσκολη, αφού είμαστε συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε διαδοχικά. Η ανάποδη διαδοχη απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια, αυτό είναι σαφές. Το ζητούμενο όμως πιστεύω πως είναι άλλο. Να καταστήσει την διαδοχή πράξεων 'ξένη' προς εμάς. Να μπερδέψει τον εγκέφαλο ώστε να πιστέψει πως οι πράξεις που αναλύει δεν είναι απαραίτητα δικές του, για τον λίγο χρόνο μέχρι να τις κρίνει. Τότε ίσως θα μπορέσει να τις κρίνει αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά, όπως είναι το συνηθες. Πιθανόν να είναι προτιμότερο στο να δημιουργησει εναν αδεκαστο κριτή, με το τρικ να μένει μεν ο δικαστής ίδιος (δεν μπορεί να αλλάξει άλλωστε) αλλά να γίνονται οι πράξεις που θα κριθουν ξένες.

  Αναμένοντας την επιστροφή του βιβλίου, ώστε να σας αναφέρω την θεωρία ακριβώς όπως την διατύπωσε ο εμπνευστής της, θέλω να καταθέσω κι εγώ τους προβληματισμούς μου. Χωρίς να ξέρω καλά τα των μέτρων, δεν βλεπω πως θα μπορούσε μια παραπάνω συλλαβη να δημιουργήσει πρόβλημα, όταν ο αριθμος των συλλαβων δεν είναι σταθερός γενικά στα Χ.Ε. Πιστεύω πως δεν ισχύει αυτός ο λόγος. Εάν ήθελε να πει "καθημερινά" θα επέλεγε την λέξη ημερησιων γιατί αυτη η λέξη σημαίνει κατά τη διάρκεια μιας μέρας συμπεριλαμβανόμενης της νύχτας, αφού η διάρκεια μιας μέρας είναι 24 ώρες. Επιλέγει την λέξη ημερινων, που σημαίνει που γίνονται την μέρα, οπως είπε ο αντιδραστικός 'τα ανηκοντα στη μέρα'.Τεράστια διαφορά. Αν όντως εννοεί ανασκόπηση πράξεων κατά την διάρκεια της μέρας που πέρασε, μαλλον εχει επιλεξει λάθος. Γιατί πολλές από τις πράξεις μας που πρέπει να κριθούν έχουν γίνει και νύχτα, όφειλε να επιλέξει όντως ημερήσιων που θα σήμαινε αυτό ακριβώς.
  Ποιά ανήκουν/συμβαίνουν την μέρα; Αυτα που γίνονται υπό το φως του ήλιου. Μα θα ήταν χαζό να μελετούμε τις πράξεις μόνο της μισής μέρας που έχει ήλιο. Οπότε μήπως εννοεί όσα είδαμε κάπως αλλιως; Υπό του φωτός κάποιου νοητου ήλιου; Ίσως με το μυαλό μας ή σε όνειρο;
  Σκέψεις;
  Στοχαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΤΕΤΡΑΠΕΡΑΤΟΣ ΝΟΑΣ16 Ιουλίου 2012 - 10:15 π.μ.

  Στοχαστη, σωστες ειναι οι σκεψεις-στοχασμοι σου, ομως στην αρχαια εποχη την νυχτα επεφταν ολοι για υπνο επειδη δεν υπηρχαν φωτα για να συνεχιζουν την κανονικη τους ζωη. Οτι καλο η κακο γινοταν με το φως της ημερας. Την νυχτα οι πυρσοι εφεγγαν για λογους ασφαλειας και μονο. Ετσι την νυχτα κανανε την αυτοεπισκοπηση της ημερας επειδη μονο την ημερα γινονταν οι διαφορες πραξεις και οι σκεψεις τους. Ελαχιστες φορες συνεβεναν πραγματα την νυχτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αν και η πλειοψηφία των πράξεων γίνεται όντως την ημέρα υπό του φωτός του ηλίου, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε πως δεν γίνονται πράξεις και σκέψεις την νύχτα. Και μόνο η αλληλεπίδραση των ανθρώπων το βράδυ στην οικία θα πρέπει να παράγει τόνους υλικού προς αναλυση. Δεν μπορεί να λαθεύει ο συγγραφεύς των χ.ε. σε αυτό. Ειναι απλή λογική να συμπεριλάβει ακόμα και τις λίγες πράξεις όπως λες στον κανονα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα παρακαλούσα τους φίλους σχολιαστές, να υπογράφουν με όποιο ψευδώνυμο επιθυμούν, ώστε να προωθείται ο διάλογος πιο εύκολα.
   Ευχαριστώ,
   ο Διαχειριστής
   ΛΥΚΙΟΣ.

   Διαγραφή
 40. ΤΕΤΡΑΠΕΡΑΤΟΣ ΝΟΑΣ17 Ιουλίου 2012 - 2:29 μ.μ.

  Αλληλεπιδραση του ενος στον αλλον; Την ωρα του υπνου;! Αυτοι κοιμουντο με την δυση του ηλιου. Με τη ανατολη ξυπναγανε. Μονο οι φρουροι ηταν ξυπνιοι. Μα δεν εκανε λαθος ο πυθαγορας στα Χ.Ε. Μιλαει για τα ημερινα συμβαντα γιατι μονο αυτα ηπηρχαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Αλληλεπίδραση ενός του αλλού λίγο πριν τον υπνο, κατά την διάρκεια της νύχτας. Εκτός αν δεχθούμε πως οι αρχαίοι ελληνες κοιμόντουσαν από τις 20.00 μέχρι τις 06.00. Ε δεν νομίζω
  Στοχαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΤΕΤΡΑΠΕΡΑΤΟΣ ΝΟΑΣ17 Ιουλίου 2012 - 5:12 μ.μ.

  Γιατι δεν το δεχεσε στοχαστη; Δεν μπορεις να δεις τα πραγματα με ανεξαρτητο ματι απο την σημερινη πραγματικοτητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Κατανοώ μια διαφορά εποχής αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Αυτό που δεν δέχομαι είναι πως κοιμούνταν 10 ώρες την ημέρα, γιατί θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον τόσο για να μην υπάρχει ηλιος. Δεν με καλύπτει αυτη η εξήγηση, τουλάχιστον εμένα σε προσωπικα.
  Θεωρώ πως μάλλον κάτι άλλο εννοειται, καπου αλλού πρέπει να γίνεται αναφορά, ίσως στο τρίτο μάτι; Δεν γνωριζω, εχω πολλες θεωρίες αλλά ως εκεί. Αλλιως ίσως έχει κάνει όντως λάθος χρήση λεξεως. Πιθανότερο βρίσκω να έχει επιδιώξει την αμφισημία όμως
  Στοχαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιό σας
Φίλοι του ιστολογίου, παρακαλώ να κάνετε ελεύθερα τον σχολιασμό σας, αλλά να απέχετε από ύβρεις και προσβολές προσώπων, καθώς και να χρησιμοποιείτε την Ελληνική γλώσσα και γραφή (όχι greeklish). Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται. Επίσης διαγράφονται spam και διαφημίσεις άλλων ιστολογίων, αλλά και κάθε άλλο σχόλιο που δεν συνάδει με το ύφος και το ήθος που ορίζει ο δημιουργός και διαχειριστής του ιστολογίου.

Τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.


.